miercuri, octombrie 5, 2022

[ACTUALIZARE] Proiectul de hotărâre privind „Canalizarea din Livada racordată la Grădiște” a fost retras de pe ordinea de zi

[ACTUALIZARE](ora 12.20):
În cadrul ședinței CLM de miercuri, 9 august, consilierii locali municipali au decis doar retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind „Canalizarea din Livada racordată la Grădiște”.
Este pentru a doua oară când se decide astfel

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru acordarea dreptului de superficie, uz și de servitute de trecere către Comuna Livada, asupra unor bunuri proprietate publică a Municipiului Arad a mai fost retras de pe ordinea de zi în ședința CLM Arad din 14 iunie.

După acel moment au fost stabilite cele două consultări publice ale căror concluzii au fost clare:
  • varianta de moment este racordarea canalizării din Livada la rețeaua din Grădiște
  • cetățenii din Grădiște și-au exprimat dezacordul pentru aceste lucrări, din motive pertinente
  • primăria Arad nu a fost nici ea convinsă de beneficiul acestui „deranj” în relația cu primăria comunei Livada

Cu siguranță, va urma…

***
[TITLUL INIȚIAL](09.45): „Canalizarea din Livada racordată la Grădiște” va fi supusă la vot, astăzi, în CLM

În ședința de miercuri, 9 august, consilierii locali municipali supun la vot „Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Contractului pentru acordarea dreptului de trecere pentru utilități către Comuna Livada, asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Arad”.

Astfel cum s-a concluzionat la ultima consultare publică (vezi articol asociat) pe marginea acestui subiect, decizia în ceea ce privește realizarea canalizării din comuna Livada cu varianta racordării la rețeaua subterană din cartierul Grădiște este acum exclusiv în sarcina consilierilor locali municipali.

În ceea ce privește opinia locuitorilor din Grădiște pe acest subiect, aceștia și-au exprimat în mod clar dezacordul în cadrul celor două consultări publice, depunând și lista cu semnături „împotrivă” la primăria Arad.

Cu siguranță datele tehnice ale problemei nu s-au modificat între timp,

singura variantă viabilă pentru realizarea canalizării din comuna Livada fiind cea a racordării la rețeaua din Grădiște.

Așadar, prin votul ce se va acorda în CLM Arad, se va vedea cât contează pentru aleși opinia cetățenilor.

Proiectul de Hotărâre este însoțit de contractul ce se va încheia pentru acordarea dreptului de trecere pentru utilități, cu titlu gratuit, către Comuna Livada, asupra unor bunuri proprietate publică a Municipiului Arad
Cele mai importante clauze:

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. (1) Obiectul Contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de trecere pentru utilități asupra terenurilor proprietate publică a Municipiului Arad, înscrise în C.F. nr. 359286 Arad, nr. cad. 359286, C.F. nr. 359128 Arad, nr. cad. 359128, C.F. nr. 359226 Arad, nr. cad. 359226, C.F. nr. 359243 Arad, nr. cad. 359243, C.F. nr. 359285 Arad, nr. cad. 359285, C.F. nr. 359305 Arad, nr. cad. 359305, C.F. nr. 359263 Arad, nr. cad. 359263, C.F. nr. 359372 Arad, nr. cad. 359372, în vederea realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” și pentru racordarea rețelei de refulare a Comunei Livada la punctul colector situat la intersecția Străzii Vișinului cu Strada Ioan Slavici, precum și pentru deversarea apelor uzate menajere în stația de epurare situată pe raza administrativă a Municipiului Arad.
(2) Rețeaua de refulare până la punctul colector este în lungime de 1.440 m pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, parcurgând următorul traseu:
– pe Strada IV – Grădina Poștei, imobil înscris în C.F. nr. 359372 Arad, pe o distanță de 245 m, pe Strada Orient pe o distanță de 560 m aferenți imobilelor înscrise în C.F. nr. 359263 și C.F. 359305 Arad,
– pe Strada Voievod Moga pe o lungime de 418 m până la intersecția cu Strada Ioan Slavici pentru imobilele înscrise în C.F. nr. 359285, C.F. 359243, C.F. 359226 Arad,
– pe Strada Ioan Slavici, pe o lungime de 217 m, aferentă imobilului înscris în C.F. nr. 359128 Arad până la intersecția cu Strada Vișinului pe imobilul înscris în C.F. nr. 359286 Arad, unde se află căminul colector pentru preluarea debitelor de apă menajeră uzată.
(3) Proprietarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, starea bunurilor, calitatea și eficiența lucrărilor executate, pe întreaga perioadă de execuție a acestora, întocmind în acest sens note de constatare, procese verbale sau orice alte documente relevante pe care le va transmite Beneficiarului în vederea soluționării aspectelor constatate.

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 2. (1) Contractul se încheie pe durata existenței funcționale a rețelei de refulare menajeră a U.A.T. Livada pe teritoriul administrativ al Municipiului Arad, dar nu mai mult de 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului prin acordul părților, în condițiile art. 26.
(2) Pe perioada derulării Contractului, în situația în care interesul național sau local o impune, Contractul poate fi denunțat unilateral de către Proprietar, cu consecința interzicerii preluării apelor uzate menajere în colectorul din Arad de către Beneficiar.
(3) Beneficiarul este obligat la începerea lucrărilor în termen de 2 (doi) ani de la data încheierii Contractului, sub sancțiunea încetării de drept a acestuia.

CAPITOLUL IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Art. 3. Proprietarul se obligă:
a) să asigure dreptul de trecere cu titlu gratuit asupra imobilelor ce fac obiectul Contractului, astfel cum sunt menționate la Art. 1., necesare realizării lucrărilor de la Art. 2;
b) să nu ceară eliberarea terenurilor ce fac obiectul Contractului înainte de încetarea Contractului, cu excepția situațiilor în care interesul național sau local o impune;
c) să permită cu titlu gratuit accesul Beneficiarului la bunurile care fac obiectul Contractului în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și sau întreținerii rețelei de canalizare.

Art. 4. Beneficiarul se obligă:
a) să folosească bunurile potrivit destinației menționate la Art. 1 din Contract;
b) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare pe cheltuiala proprie;
c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune/dării în folosință a obiectivelor, pe propria cheltuială;
d) să execute lucrările de investiții conform graficului de executare a lucrărilor pus la dispoziția proprietarului înainte de începerea lucrărilor;
e) să exploateze și să întrețină obiectivul realizat, pe propria cheltuială;
f) să adopte soluții tehnice cât mai eficiente, fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare, privind amplasarea rețelei de canalizare;
g) să respecte condițiile stabilite în Contract și în legislația specifică;
h) să aducă terenurile (carosabil, trotuare, spații verzi etc.) afectate de lucrările prevăzute în vederea realizării investiției “Construire rețea de canalizare în comuna Livada, județul Arad” la starea inițială, pe cheltuiala sa exclusivă, în termenul și în condițiile prevăzute de Municipiul Arad prin Avizul de săpătură emis de Primarul Municipiului Arad în acest sens.
i) alte obligații specifice Beneficiarului lucrărilor prevăzute în legislația în vigoare și în normele naționale și locale.

CAPITOLUL V. GARANȚII
Art. 5. Beneficiarul își asumă în exclusivitate și suportă cheltuielile de refacere a terenurilor și a drumurilor (astfel cum sunt definite conform art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare) afectate de lucrare, acestea fiind readuse la starea inițială, respectând structura existentă a porțiunilor de drum afectate, precum și cheltuielile aferente degradărilor apărute la drum, trotuare și spații verzi aferente, cauzate de realizarea/amplasarea instalației, atât în perioada executării lucrărilor, cât și pe întreaga perioadă de existență a instalațiilor în zona drumului.
Art. 6. Proprietarul este obligat să permită trecerea prin fondul său a rețelelor edilitare ce deservesc Comuna Livada, de natura rețelei de refulare a apelor uzate menajere.
Art. 7. (1) Proprietarul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligațiilor contractuale stabilite în sarcina Beneficiarului.
(2) Atunci când, fără justificare, Beneficiarul nu își execută obligația și se află în întârziere, Proprietarul poate, la alegerea sa și fără a pierde dreptul la daune-interese,
a) să ceară executarea silită a obligațiilor;
b) să obțină rezilierea Contractului;
c) să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.
Art. 8. Executarea obligației de a face
(1) În cazul neexecutării obligației de a face, Proprietarul poate, pe cheltuiala Beneficiarului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligația.
(2) Cu excepția cazului în care Beneficiarul este de drept în întârziere, Proprietarul poate să exercite acest drept numai dacă îl înştiințează pe Beneficiar fie odată cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia.
Art. 9. Dacă Beneficiarul refuză să îndeplinească obligația de a face cuprinsă în titlul executoriu, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării, Proprietarul poate cere să fie autorizat de instanța de executare, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala Beneficiarului.
Art. 10. Dacă prin titlul executoriu Proprietarul a fost autorizat ca, pe cheltuiala Beneficiarului, să execute el însuşi ori să facă să fie executată obligația de a face, nu mai este necesară obținerea unui nou titlu executoriu prin care să se stabilească despăgubirile datorate de Beneficiar, în acest din urmă caz, sumele respective se determină pe bază de expertiză sau de alte documente justificative de către executorul judecătoresc, potrivit dispozițiilor art. 628 Cod procedură civilă.
Art. 11. Aplicarea de penalități
(1) Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării Beneficiarul nu execută obligația de a face, care nu poate fi îndeplinită prin altă persoană, acesta va fi constrâns la îndeplinirea ei, prin aplicarea unor penalități.
(2) Acordarea de penalități în condițiile alin. (1) nu exclude obligarea Beneficiarului la plata de despăgubiri, la cererea Proprietarului, în condițiile legii.
Art. 12. Obligarea beneficiarului debitor la despăgubiri
Dacă în titlu executoriu nu s-a stabilit ce sumă urmează a fi plătită ca echivalent al despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al Beneficiarului, instanța de executare urmează să stabilească această sumă, inclusiv cea referitoare la prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligației, înainte ca aceasta să devină imposibil de executat.

CAPITOLUL VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 13. Contractul încetează în următoarele situații:
a) la expirarea duratei stabilită prin Contract;
b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Proprietar;
c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, reziliere, cu plata unei juste despăgubiri în sarcina părții în culpă;
d) în cazul imposibilității obiective a Beneficiarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
e) în situația extinderii sistemului de canalizare pluvială pe străzile neechipate din cartierul Grădiște și în cazul implementării proiectului de investiție cu fonduri europene – Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Arad (Extindere și Modernizare);
f) alte clauze de încetare a Contractului, convenite de părți, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare;
g) prin acordul părților.

Întreaga Ordine de zi a ședinței CLM de miercuri, 9 august, și proiectul de hotărâre/ draftul de contract privind canalizarea – AICI

Articole asociate:

[ACTUALIZARE] „Combinația” cu dejecții a lui Bimbo din Livada a fost retrasă de pe ordinea de zi a C.L.M. Arad

„Canalizarea din Livada racordată la Grădiște” a primit flit de la cetățenii din Grădiște în urma consultării publice

Consultarea publică pe tema „canalizarea din Livada racordată la Grădiște” s-a încheiat. Concluzia: cetățenii refuză să-și dea acordul pentru că „nu mai au încredere în nimeni”. Decizia rămâne în sarcina consilierilor locali municipali

Ultimele Știri

Related news