ȘTIRI

RAPORT DE ACTIVITATE pe anul 2019 AL TRIBUNALULUI ARAD şi al judecătoriilor aflate în circumscripţia teritorială a acestuia

                                        

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Tribunalul Arad se situează în raza de competență a Curții de Apel Timișoara, împreună cu Tribunalul Timiș și Tribunalul Caraș Severin, fiind al doilea ca mărime sub aspectul volumului de activitate.

Tribunalul Arad, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, a funcţionat în anul 2019 cu patru secţii: Secția I-a Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția Penală și Secția a III-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă și Asigurări Sociale.

Conducerea managerială a tribunalului, începând cu data de 03.07.2018 este asigurată  de către domnul judecător Szep Otto Șandor  în funcția de președinte și  de domnul judecător Bradin Virgiliu Flavius  în calitate de vicepreședinte.

În activitatea managerială au fost ajutați de președinții celor 4 secții și de colegiul de conducere, alcătuit din 7 membri.

În cadrul Tribunalului Arad activează compartimentele de grefă, registratură, arhivă, bibliotecă şi informatică, precum şi biroul de statistică, biroul de executări penale, biroul de informaţii şi relaţii cu publicul, precum şi departamentul economic – administrativ condus de managerul economic al tribunalului.

În circumscripția Tribunalului Arad funcţionează Penitenciarul de maximă siguranţă Arad ce deserveşte toate instanţele din judeţ dar care, prin amplasarea sa în municipiul Arad, influenţează volumul de activitate de la nivelul Judecătoriei Arad şi al Tribunalului Arad, raportat la cererile formulate de persoanele aflate în detenţie, ce atrag competenţa instanţei în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

Fiind preocupat constant pentru apropierea actului de justiție de cetățeni, profitând de corpul de excepție al specialiștilor IT angajaţi la toate instanţele din Arad, Tribunalul Arad a fost instanță pilot în implementarea și dezvoltarea dosarului electronic, aducând astfel posibilitate studierii propriului dosar de judecată de oriunde, a dezvoltat o aplicație proprie ce permite comunicarea electronică securizată a citațiilor  și actelor  de procedură de la instanțe și către instanțe, fiind în curs de dezvoltare o altă aplicație ce dă posibilitatea urmăririi electronice a cursului ședinței de judecată, inclusiv audierea dezbaterilor.

***

Până în prezent, aplicaţiile Dosarul electronic dezvoltat de specialiştii IT din cadrul Tribunalului Arad au fost solicitate şi instalate la următoarele instanţe: Curtea de Apel Timișoara, Curtea de Apel Iași, Tribunalul Botoșani, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Cluj Napoca, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel București, Şcoala Naţională de Grefieri şi Tribunalul Militar Cluj-Napoca.

Pe rolul Tribunalului și al judecătoriilor din județul Arad au fost înregistrate în cursul anului 2019 un număr de aproape 48.000 (47.184) de cauze nou intrate, a căror soluționare a fost asigurată de 82 de judecători și 152 de grefieri, asistenți judiciari, agenți procedurali, aprozi, funcționari publici, şi personalul contractual angajat al instanțelor.

VOLUMUL TOTAL DE ACTIVITATEAL INSTANŢELOR DIN JUDEŢUL ARAD

În anul 2019, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 47.184 dosare – cauze noi și stoc, din care 38.270 dosare la cele 5 judecătorii și 8.914 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 39.772 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2019, din care 32.821 dosare la cele 5 judecătorii și 6.951 dosare la tribunal, diferența de 7.412 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

Pe instanțe situația se prezintă astfel:

– Judecătoria Arad               – 25511 dosare din care 22115 cauze noi, 3396 stoc

– Judecătoria Chișineu-Criș  –  4305 dosare din care   3704 cauze noi, 601 stoc

– Judecătoria Gurahonț         –  1913 dosare din care   1646 cauze noi, 267 stoc

– Judecătoria Ineu                 –  3324 dosare din care   2871 cauze noi, 453 stoc

– Judecătoria Lipova             –  3217 dosare din care   2485 cauze noi, 732 stoc

– Tribunalul Arad                  –  8914 dosare din care   6951 cauze noi din care 4770 dosare de

fond iar din acestea 3427 nou intrate, 2890 dosare în apel din care 2440 nou intrate, 668 dosare în recurs din care 545 nou intrate și 586 contestații în materie penală din care 539 nou intrate,  1963 dosare reprezentând stoc preluat.

 

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Arad 21630/90855 25218/115422 20042/81553 23618/106262 22115/88934 25511/112573
Ineu 2674/11699 3019/14059 2801/11576 3272/15052 2871/11753 3324/15204
Lipova 2655/11467 3277/16137 2635/11873 3273/16669 2485/10522 3217/16039
Gurahonț 1577/8164 1818/10332 1611/8263 1953/11201 1646/8086 1913/10522
Criș 3033/11650 3397/14010 3213/11993 3764/15311 3704/12538 4305/16653
Total Jud. 31569/133835 36729/169960 30302/125258 35880/164495 32821/131833 38270/170991
Tribunal 11195/97809 13182/119208 6669/57862 8616/80819 6951/58872 8914/82374
Total 42764/231644 49911/289168 36971/183120 44496/245314 39772/190705 47184/253365

 

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI ARAD

 

În anul 2019 volumul de activitate al Tribunalului Arad a fost similar celui din anul precedent, înregistrând o ușoară creștere, de sub 5%, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr  de aproximativ 7.000 de dosare noi (6951 cauze nou intrate).

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 721,7 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Chişineu Criş -1266,2 dosare/judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 441,3 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 39986  dosare din care 33040 la cele 5 judecătorii și 6946 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 84,60 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2019  au rămas pe rol un număr de 7198 dosare, adică 15,26% din cele cu care au fost sesizate, din care 5230 dosare la cele 5 judecătorii și 1968  dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 550  de dosare sunt în materia falimentului. 

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 345 dosare, din care 104 dosare la cele 5 judecătorii și 241 dosare la tribunal.

În ce privește cele 241 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 228 dosare sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 94,61% din totalul cauzelor vechi, și 8 dosare în materii non-penale şi 5 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (228) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 2 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 2,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

 

Volum total de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 7270/69440 8846/87660 3357/32018 4760/50869 3427/32572 4770/51121
Apel 3207/22404 3549/25058 3576/18999 3021/22320 2440/17981 2890/21593
Recurs 117/1232 138/1466 220/1754 248/2118 545/2994 668/3928
Contestații 601/4733 649/5042 514/5091 587/5512 539/5325 586/5732
Total 11195/97809 13182/119208 6669/57862 8616/80819 6951/58872 8914/82374

 

La nivelul celor patru secţii ale Tribunalului Arad situaţia este următoarea:

 

Secția a I-a civilă

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 519/3628 632/4735 465/3288 591/4536 491/3685 604/4802
Apel 1276/11314 1411/12695 1163/10719 1370/12742 1127/10333 1349/12535
Recurs 78/954 88/1080 206/1669 222/1922 504/2788 618/3629
Total 1873/15896 2131/18510 1834/15676 2183/19200 2122/16806 2571/20966

 

În anul 2019, pe rolul secţiei a I-a civilă au fost înregistrate 2.122 cauze noi cu o complexitate cumulată de 16.806 puncte, cu 288 cauze mai mult decât în anul 2018, când s-au înregistrat 1.834 cauze noi, având o complexitate cumulată de 15.676 puncte, creşterea sub aspect procentual fiind de 15,70%.

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anul anterior şi rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2018, și anume 446 cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2019 a fost de 2.571 cauze, în creştere cu 388 cauze faţă de anul anterior.

La 31 decembrie 2019, din totalul de cauze menţionat mai sus, au fost soluţionate 2.075 cauze, au fost suspendate 230 cauze din diverse motive, iar 496 cauze reprezintă stocul cu care s-a intrat în anul 2020, fiind vorba despre cauze amânate în vederea judecării sau aflate în procedura regularizării.

Aşadar, volumul total de activitate al Secţiei a I-a civilă a fost în cursul anului 2019 de 2.571 dosare, în creştere cu 17,77% faţă de anul 2018, când s-a înregistrat un volum de activitate de 2.183 cauze.

Tot la fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în sensul că în cursul anului 2019 au fost înregistrate 2.122 cauze noi, cu 15,70%  mai mult decât în anul 2018 când au fost înregistrate 1.834 cauze noi.

Pe stadii procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi privind  creşterea cauzelor nou intrate în faza procesuală a recursului şi primă instanţă, respectiv reducerea cauzelor nou intrate în apel.

Analizând evoluţia stocului comparativ cu anul precedent, trebuie evidenţiat faptul că acesta a avut o uşoară creştere de la 446 dosare în anul 2018,  la 496 în anul 2019.

 

Secția a II-a civilă

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 980/8441 1558/16813 909/8504 1155/18052 894/7738 1626/18600
Apel 659/4451 726/5008 388/2897 483/3472 428/2999 484/3499
Recurs 28/225 39/333 9/70 17/167 14/89 22/179
Total 1667/13117 2323/22154 1306/11471 2055/21691 1336/10826 2132/22278

 

În materia insolvenţei:

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 596/6155 1088/13640 609/6499 1163/15229 663/6107 1279/15898

 

În anul 2019 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1336 de cauze noi, (din care: 673 dosare în materia litigii cu profesioniştii – toate gradele de jurisdicţie – iar 663 de dosare în materia insolvenţei), cu 30 de cauze mai mult decât cele înregistrate în cursul anul 2018, când s-au înregistrat doar 1306 de cauze noi, creşterea fiind de 0,99%.

Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 10.826 puncte.

Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2018 (conform aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 796 dosare, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2019 a fost de 2.132 de dosare, cu o complexitate de 22.278 puncte.

La data de 31 decembrie 2019 din totalul de 2.132 dosare, 1359 au fost soluţionate, 107 cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 666 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a intrat în 2020 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă.

Menţionăm că din numărul total de 1359 cauze soluţionate în 2019, 627 dosare au fost soluţionate în materia litigii cu profesionişti în toate cele trei stadii procesuale şi 729 de cauze în materia insolvenţei. Se constată o creştere a dosarelor soluţionate în materia insolvenţei de 27,23%.

Analizându-se numărul dosarelor de insolvenţă noi intrate în anul 2019, se observă un trend ascendent al acestor dosare.

În materia insolvenţei dacă în la data de 31.12.2018 a fost un stoc de dosare în număr de 590, la data de 31.12.2019 exista un stoc de 550  dosare, stoc în descendenţă, respectiv cu 6,78 %.

 

Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 4747/45496 5534/52852 919/10068 1437/16516 1171/12339 1569/16830
Apel 1270/6627 1410/7343 11027/5383 1167/6104 885/4649 1056/5557
Recurs 10/44 10/44 5/15 9/29 25/104 26/107
Total 6027/52167 6954/60239 1951/15466 2613/22649 2081/17092 2651/22494

 

Contencios administrativ şi fiscal

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 3995/36005 4529/40894 415/3767 643/6056 518/4780 695/6693

 

Litigii de muncă şi asigurări sociale

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 586/6934 766/8607 343/3300 551/6047 572/6075 736/7823

 

Funcţionari publici

Stadiu procesual Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 163/2602 277/3786 161/3001 243/4413 81/1484 158/2524

În anul 2019 pe rolul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale la stocul de 570 de dosare au fost înregistrate un număr de 2081 de dosare, rezultând astfel un volum total de 2651 de dosare.

Din totalul de 2651 de dosare au fost soluţionate un număr de 2107 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului un număr de 544 de dosare.

Urmărind evoluţia parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate observa că, în anul 2019, Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Arad a fost sesizată cu judecarea a 2081 dosare, în creştere faţă de anul 2018 când a fost sesizată cu un număr de 1951 de doare şi în scădere faţă de anul 2017 când a fost sesizată cu un număr de 6027 de dosare.

Secția penală

 

Volum de activitate

Instanța Cauze nou

intrate

2017

Volum total 2017 Cauze nou

intrate

2018

Volum total 2018 Cauze nou

intrate

2019

Volum total 2019
Fond 1024/11875 1122/13260 1064/10158 1177/11765 871/8810 971/10889
Apel 2/12 2/12 0 1/2 0 1/2
Recurs 1/9 1/9 0 0 2/13 2/13
Contestații 601/4733 649/5024 514/5091 587/5512 539/5325 586/5732
Total 1628/16629 1774/18305 1578/15249 1765/17279 1412/14148 1560/16636

 

În cursul anului 2019 s-au înregistrat 1412 cauze penale noi care, cumulate cu cele 141 aflate în stoc la începutul anului, rezultă un volum total de activitate la secţia penală de 1.560 de cauze, cu 205 dosare mai puţin, faţă de anul 2018.

 

Starea infracţională în anul 2019 comparativ cu 2018

Persoane condamnate definitiv

Anul Persoane condamnate definitiv în care: cu Închisoare Suspendare

Pedeapsă*

0-1 ani 1-3 ani 3-5 ani 5-10 ani > 10 ani
2019 102 majori 1 11 9 12 5 57
2018 101 majori 0 10 7 5 2 74

 

Infracţiunea 2019/persoane condamnate definitiv 2018/persoane condamnate definitiv +/- %
Omor 6 4 + 50%
Trafic persoane 9 15 – 40%
Trafic droguri 28 14 +100%
Evaziune fiscală 23 18 + 28%
Constituire grup  organizat 10 19 – 47%
Corupţie 6 2 + %200

Sectorul „Executări penale”

Pe lângă activitatea de judecată, fiecare judecător din cadrul secţiei penale îndeplineşte, conform planificării, şi atribuţiile judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, unde desfăşoară activitatea 2 grefieri delegaţi cu executarea hotărârilor penale.

Trebuie evidenţiată activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale, iar o privire de ansamblu asupra acesteia relevă că, în anul 2019, au fost puse în executare 651 dosare.

În cadrul activităţilor derulate la sectorul de executări penale, menţionăm şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie, fiind întocmite 27 referate pentru punere pe rol a dosarelor în care s-au ivit nelămuriri cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale.

Activitatea derulată în cadrul acestui sector a urmărit, în principal, înscrierea cu exactitate a datelor în registrele de evidenţă şi întocmirea mandatelor de executare a pedepselor.

În anul 2019, au fost înaintate la Curtea de Apel Timişoara 204 hotărâri, pentru soluţionarea apelurilor şi a contestaţiilor.

Totodată a fost urmărită situaţia celor 55 de dosare trimise la parchete, în vederea motivării apelurilor sau contestaţiilor declarate împotriva hotărârilor penale.

În perioada analizată s-au emis un număr de 63 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, iar pentru recuperarea debitelor, în anul 2019, s-au emis 383 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea debitelor pentru încasarea cheltuielile judiciare, 148 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea confiscării sumelor sau obiectelor.

În cauzele având ca obiect amânarea ori întreruperea executării pedepsei, prevăzute de art.  589 şi  591 Cod procedură penală, judecătorul delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad a pronunţat un număr de 17 de încheieri.

În ce priveşte activitatea de cooperarea internațională, în anul 2019 au fost emise 14 mandate europene de arestare şi 15 mandate de urmărire internaţională. S-au înregistrat 5  hotărâri în Registru privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative executate pe teritoriul altor state  membre ale  Uniunii Europene.

 

 Încărcătura pe judecător şi pe scheme  la Tribunalul Arad

An Componenta: Numar Dosare Sau Complexitate
Stoc Initial Intrate Volum Activitate Prezenta Incarcatura Raportata La
Efectiv Aditionat Intrate Volum Activitate
Efectiv Aditionat
2019 1963 6951 8914 14123 32,0 217,2 278,6 441,3
2018 1947 6669 8616 12359 31,4 212,4 274,4 393,6
2017 1987 11195 13182 17007 32,3 346,6 408,1 526,5

 

Încărcătura pe grefier la Tribunalul Arad

An Componenta: Numar Dosare Sau Complexitate
Stoc Initial Intrate Volum Efectiv Prezenta Incarcatura Raportata La
Intrate Volum Efectiv
2019 1963 6951 8914 36,8 188,9 242,2
2018 1947 6669 8616 36,3 183,7 237,4
2017 1987 11195 13182 36,6 305,9 360,2

 

Încărcătura pe judecător la Tribunalul Arad și judecătoriile arondate

 

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc Initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum Activitate
Efectiv Aditionat
J.Arad 2019 3396 22115 25511 25512 28,0 789,8 911,1 911,1
2018 3576 20042 23618 23618 25,4 789,1 929,8 929,8
2017 3588 21630 25218 25219 25,2 858,3 1000,7 1000,8
J.Ineu 2019 453 2871 3324 3324 4,4 652,5 755,5 755,5
2018 471 2801 3272 3272 3,7 757,0 884,3 884,3
2017 345 2674 3019 3019 5,2 514,2 580,6 580,6
J.Lipova 2019 732 2485 3217 3217 2,8 887,5 1148,9 1148,9
2018 638 2635 3273 3273 2,9 908,6 1128,6 1128,6
2017 622 2655 3277 3277 2,4 1106,3 1365,4 1365,4
J. Gurahonţ 2019 267 1646 1913 1913 2,0 823,0 956,5 956,5
2018 342 1611 1953 1953 2,5 644,4 781,2 781,2
2017 241 1577 1818 1818 2,6 606,5 699,2 699,2
J. Chişineu – Criş 2019 601 3704 4305 4305 3,4 1089,4 1266,2 1266,2
2018 551 3213 3764 3765 2,3 1397,0 1636,5 1637,0
2017 364 3033 3397 3398 2,7 1123,3 1258,1 1258,5
Total Judecătorii 2019 5449 32821 38270 38271 40,6 808,4 942,6 942,6
2018 5578 30302 35880 35881 36,8 823,4 975,0 975,0
2017 5160 31569 36729 36731 38,1 828,6 964,0 964,1
Tribunalul Arad 2019 1963 6951 8914 14123 32,0 217,2 278,6 441,3
2018 1947 6669 8616 12359 31,4 212,4 274,4 393,6
2017 1987 11195 13182 17007 32,3 346,6 408,1 526,5
Total 2019 7412 39772 47184 52394 72,6 547,8 649,7 721,7
2018 7525 36971 44496 48240 68,2 542,1 652,4 707,3
2017 7147 42764 49911 53738 70,4 607,4 709,0 763,3

 

Încărcătura pe grefier la Tribunalul Arad și judecătoriile arondate

 

Nr. Crt. An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Încarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
J. Arad 2019 3396 22115 25511 29,4 752,2 867,7
2018 3576 20042 23618 28,5 703,2 828,7
2017 3588 21630 25218 28,1 769,8 897,4
J.Ineu 2019 453 2871 3324 6,3 455,7 527,6
2018 471 2801 3272 6,4 437,7 511,3
2017 345 2674 3019 6,7 399,1 450,6
J.Lipva 2019 732 2485 3217 4,8 517,7 670,2
2018 638 2635 3273 4,8 549,0 681,9
2017 622 2655 3277 4,6 577,2 712,4
J. Gurahonţ 2019 267 1646 1913 5,1 322,7 375,1
2018 342 1611 1953 4,4 366,1 443,9
2017 241 1577 1818 4,1 384,6 443,4
J. Chişineu Criş 2019 601 3704 4305 5,8 638,6 742,2
2018 551 3213 3764 4,9 655,7 768,2
2017 364 3033 3397 5,6 541,6 606,6
Total Judecătorii 2019 5449 32821 38270 51,4 638,5 744,6
2018 5578 30302 35880 49,0 618,4 732,2
2017 5160 31569 36729 49,1 643,0 748,0
Tribunalul Arad 2019 1963 6951 8914 36,8 188,9 242,2
2018 1947 6669 8616 36,3 183,7 237,4
2017 1987 11195 13182 36,6 305,9 360,2
Total 2019 7412 39772 47184 88,2 450,9 535,0
2018 7525 36971 44496 85,3 433,4 521,6
2017 7147 42764 49911 85,7 499,0 582,4

                                       

 

Încărcătura pe judecător şi pe scheme la Tribunalul Arad – pe secţii 

Secția I civilă

Încărcătura judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2019 449 2122 2571 5321 10.8 196.5 238.1 492.7
2018 349 1834 2183 4040 10,1 181,6 216,1 400,0
2017 258 1873 2131 3718 10,2 183,6 208,9 364,5

 

Activitatea Secţiei a I-a civilă a funcţionat în prima jumătate a anului 2019 cu 10 judecători care au constituit 8 completuri specializate în drept comun-primă instanţă, 2 completuri specializate în adopţii si plasamente, 5 completuri de apel din care 2 completuri specializate în cauze cu minori şi de familie, precum si 3 completuri de recurs, din care 1 specializat în cauze cu minori şi de familie.

În anul de referinţă, judecătorii din cadrul Secţiei a I-a civilă au avut o încărcătură medie de 492,7 dosare-calcul adiţionat şi 238 dosare- calcul efectiv, în timp ce încărcătura medie în anul 2018 a fost de 400 dosare-calcul adiţionat, respectiv 216 dosare-calcul efectiv.

Luând în calcul un număr mediu de 9 judecători din cadrul secţiei civile  şi raportând acest număr la totalul cauzelor în cele trei stadii procesuale rezultă că media totală a numărului de dosare ce a revenit spre soluţionare fiecărui judecător a crescut cu 22% comparativ cu anul 2018.

 

Încărcătura pe grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2019 449 2122 2571 10.6 200.2 242.5
2018 349 1834 2183 10,3 178,1 211,9
2017 258 1873 2131 9,9 189,2 215,3

 

Încărcătura, respectiv numărul de dosare ce a revenit fiecărui grefier a fost în anul 2019 de 242 ceea ce arată o creştere a numărului de dosare cu 11.03% faţă de anul 2018, când a fost de 211 dosare.

 

Secția a II-a civilă

Încărcătura judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2019 796 1336 2132 2722 8.0 167.0 266.5 340.3
2018 749 1306 2055 2579 7,9 165,3 260,1 326,5
2017 656 1667 2323 3127 9,1 183,2 255,3 343,6

 

În anul 2019 activitatea Secţiei a II- a Civilă a fost asigurată de 8 de judecători, fără a fi înregistrate fluctuaţii de personal.

Raportat la volumul total de activitate de 2132 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per judecător de 340 de dosare, mai mare decât cea din anul 2018 care a fost de 327 de dosare/ judecător şi mai mică decât în anul 2017 când a fost de 344 dosare/ judecător.

 

Încărcătura grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2019 796 1336 2132 8.7 153.6 245.1
2018 749 1306 2055 8,4 155,5 244,6
2017 656 1667 2323 8,9 187,3 261,0

 

În anul 2019, activitatea Secţiei a II-a civilă a fost asigurată de 9 grefieri.

Raportat la volumul total de activitate de 2132 dosare, reiese o încărcătură medie totală de dosare per grefier de 245 de dosare, egală cea din anul 2018

 

Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

 

Încărcătura judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2019 570 2081 2651 3940 9.8 212.3 270.5 402.0
2018 662 1951 2613 3804 10,1 193,2 258,7 376,6
2017 927 6027 6954 8384 11,4 528,7 610,0 735,4

 

În anul 2019 Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a funcţionat cu 10 judecători care au constituit 7 completuri specializate în materia contenciosului administrativ fiscal, 3 completuri specializate în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, 3 completuri specializate în materia funcţionarilor publici şi 3 completuri specializate în materia contravenţională.

                  În anul de referinţă, judecătorii din cadrul Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, au avut o încărcătură medie de 402,0 de dosare, în creştere faţă de anul 2018 când a fost de 376,6 dosare.

 

Încărcătura grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2019 570 2081 2651 11.5 181.0 230.5
2018 662 1951 2613 11,9 163,9 219,6
2017 927 6027 6954 13,3 453,2 522,9

 

Încărcătura pe grefieri de 230,5 dosare arată o uşoară creştere a numărului de dosare faţă de anul 2018, când a fost de 219,6 dosare şi o scădere faţă de anul 2017, când a fost de 522,9 dosare.

 

Secția penală

 

Încărcătura judecător

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum activitate Prezenta Incarcatura raportata la
Efectiv Aditionat Intrate Volum activitate
Efectiv Aditionat
2019 148 1412 1560 2140 5.0 282.4 312.0 428.0
2018 187 1578 1765 1936 4,7 335,7 375,5 411,9
2017 146 1628 1774 1778 4,3 378,6 412,6 413,5

În cursul anului 2019, la Secţia penală, şi-au desfăşurat activitatea 5 judecători.

Pe lângă cele 175 de şedinţe potrivit planificării şedinţelor de judecată, s-au mai desfăşurat 313 şedinţe de judecată în primă instanţă şi în calea de atac a contestaţiei de judecătorul de drepturi şi libertăţi (pentru soluţionarea de propuneri privind supravegherea tehnică, percheziţii, arestarea şi prelungirea arestării), de judecătorul de cameră preliminară (pentru verificarea legalităţii măsurilor preventive potrivit art. 207, 208 Cod procedură penală şi începerea judecăţii) şi ca instanţă de control judiciar.

În anul 2019, datorită specificului activităţii, au fost stabilite, aproape zilnic, şedinţe de judecată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară şi şedinţe de judecată în instanţă. Astfel, s-au desfăşurat, în total 488 de şedinţe pe anul 2019, cu o medie de 97,6 şedinţe pe judecător.

 

Încărcătura grefier

An Componenta: numar dosare sau complexitate
Stoc initial Intrate Volum efectiv Prezenta Incarcatura raportata la
Intrate Volum efectiv
2019 148 1412 1560 6.1 231.5 255.7
2018 187 1578 1765 5,8 272,1 304,3
2017 146 1628 1774 6,1 266,9 290,8

 

În anul 2019 s-au înregistrat 1412 cauze penale noi, înregistrând un volum total de activitate de 1560 cauze la secţia penală.

Nu este conformă realităţii, raportarea la 7 (6,1) grefieri a încărcăturii de dosare, aşa cum a fost dată de aplicaţia STATIS. Conform acestei statistici, media volumului de dosare pe grefier (inclusiv 2 grefieri de la sectorul de executări penale) este de 255,7 în anul 2019, mai mică cu 48,6 dosare faţă de anul 2018.

Dacă s-ar calcula încărcătura de dosare raportat la rulaj, care a fost de 2329 de dosare, pentru cei 5 grefieri de şedinţă, ar rezulta o medie de 465,8 dosare, rulaj efectiv/grefier.

 

INDICATORI DE EFICIENŢĂ

Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 625/2015 au fost introduşi cinci parametrii unici la nivel naţional în funcţie de care se stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe. Aceşti parametrii sunt:

– rata de soluţionare a dosarelor (ca raport între cele intrate şi soluţionate) peste 105%;

– stocul de dosare (mai vechi de 1 an şi 6 luni) calculat ca sumă a dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de referinţă şi dosarele finalizate (nefinalizate), sub 5%;

– ponderea dosarelor închise într-un an, ca sumă a dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, peste 80%;

– durata medie de soluţionare, pe materii sau pe obiecte la nivelul fiecărei instanţe numai pentru stadiul procesual fond sub 11 luni vechime în materii nonpenale şi sub 5 luni vechime în materie penală;

– redactările peste termenul legal, ca procent al instanţei de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre raportat la evidenţierile în acest sens din nomenclatoarele Ecris, sub 5%.

Indicatori de eficiență la Tribunalul Arad

E01  Rata de solutionare. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 1963 28,2% 6951 6946 80,0% 99,9% Satisfăcător
2018 1947 29,2% 6669 6717 79,7% 100,7% Eficient
2017 1987 17,7% 11195 11270 86,9% 100,7% Eficient

 

E02  Vechime dosare in stoc. centralizat

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2019 773 241 12,2% Satisfăcător
2018 1899 240 12,6% Satisfăcător
2017 1912 194 10,1% Satisfăcător

 

E03  Pondere dosare inchise intr-un an. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 6946 6672 96,1% Foarte Eficient
2018 6717 6514 97,0% Foarte Eficient
2017 11270 11080 98,3% Foarte Eficient

 

E04  Durata medie de solutionare. Centalizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 6946 1405 5541 1,5 4,3 Foarte Eficient
2018 6717 1624 5093 1,2 4,0 Foarte Eficient
2017 11270 1588 9682 1,2 3,3 Foarte Eficient

 

E05  Documente redactate peste Termen.Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 5769 86 1.5% 17,3 29,4 15,1 Foarte Eficient
2018 5851 133 2,3% 16,2 29,1 14,5 Foarte Eficient
2017 10530 248 2,4% 8,5 30,5 14,4 Foarte Eficient

 

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Grad de eficiență
2019 Tribunalul Arad Eficient
2018 Tribunalul Arad Eficient
2017 Tribunalul Arad Eficient

  Indicatori de eficienţă pe secţii

Secția I civilă.

E01  Rata de solutionare. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 449 21.2% 2122 2075 82.0% 97.8% Satisfăcător
2018 349 19,0% 1834 1737 80,0% 94,7% Satisfăcător
2017 258 13,8% 1873 1782 84,4% 95,1% Satisfăcător

 

Raportând numărul cauzelor soluţionate la cele nou intrate, la nivelul întregii secţii  a I civilă a Tribunalului Arad, se poate observa că în cursul anului 2019, rata de soluţionare a cauzelor a fost de 97,8% ceea ce determină gradul satisfăcător, valoarea indicatorului fiind mai mare decât în anul precedent când s-a înregistrat o rată de eficienţă de 94,7%.

Acest rezultat la parametrul în discuţie se datorează în principal faptului că în a doua parte a anului 2019 a fost înregistrat un număr mai mare de dosare decât în prima parte a anului,  şi în ciuda efortului făcut de colectivul secţiei, o bună parte din aceste dosare nu au putut fi soluţionate din motive obiective, astfel că la sfârşitul acestui an s-a înregistrat un stoc de 496 dosare din care 242 cauze suspendate.

 

E02  Vechime dosare in stoc. centralizat

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de 

eficiență

Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2019 496 3 0.6% Foarte eficient
2018 446 5 1,1% Foarte eficient
2017 349 3 0,9% Foarte eficient

 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, pe rolul secţiei a I-a civilă nu se află  dosare mai vechi de 1,5 ani, 5 ani respectiv 10 ani de la data înregistrării dosarului la această instanţă, ceea ce determină parametrul „foarte eficient”.

Este ştiut că o durată excesivă a procedurii judiciare poate aduce atingere dreptului la un proces echitabil al părţilor, astfel că acele cauze ce implică o probaţiune de durată, trebuie să beneficieze de o atenţie sporită din partea judecătorilor prin acordarea unor termene scurte şi dispunerea tuturor măsurilor procedurale care să contribuie la accelerarea judecăţii.

Totodată, durata de soluţionare a cauzelor la nivelul secţiei este urmărită permanent.

La  Secţia a I-a civilă, dintr-un număr de 2075  de dosare finalizate la sfârşitul anului 2019, un număr de 2055 dosare au fost soluţionate într-un termen mai mic de un an, rezultând astfel un procent de 99,0 %, ceea ce duce la aprecierea activităţii Secţiei a I-a  sub acest aspect ca fiind foarte eficientă.

 

E03  Pondere dosare inchise intr-un an. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 2075 2055 99.0% Foarte eficient
2018 1737 1718 98,9% Foarte Eficient
2017 1782 1765 99,0% Foarte Eficient

La  Secţia a I-a civilă, dintr-un număr de 2075  de dosare finalizate la sfârşitul anului 2019, un număr de 2055 dosare au fost soluţionate într-un termen mai mic de un an, rezultând astfel un procent de 99,0 %, ceea ce duce la aprecierea activităţii Secţiei a I-a  sub acest aspect ca fiind foarte eficientă.

 

E04  Durata medie de solutionare. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 2075 0 2075 0.0 2.7 Foarte eficient
2018 1737 0 1737 0,0 2,6 Foarte eficient
2017 1782 0 1782 0,0 2,3 Foarte eficient

 

Acest indicator reprezintă timpul scurs între data înregistrării dosarului (în sistem Ecris) şi data închiderii documentului final (ultimul document final).

Pe baza datelor existente pentru anul 2019, la nivelul secţiei a I-a se constată că durata medie de soluţionare a cauzelor este de 2,7 luni, ceea ce conduce la  parametrul  ,,foarte eficient”, în uşoară creştere  faţă de anul anterior, când durata medie de soluţionare  a cauzelor a fost de 2,6 luni.

Avantajele utilizării unui astfel de indicator, fie singur, fie în combinaţie cu alţi indicatori, sunt evidente nu numai pentru managementul unei instanţe, ci şi pentru politica de resurse umane,  dar şi pentru eventuale modificări legislative, atunci când e cazul.

 

E05  Documente redactate peste Termen.Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 1751 23 1.3% 4.9 28.7 16.0 Foarte eficient
2018 1605 43 2,7% 2,2 28,3 15,4 Foarte eficient
2017 1609 46 2,9% 3,6 29,1 13,8 Foarte eficient

 

În anul 2019, la nivelul secţiei a I-a civilă, din totalul de 1.751 hotărâri pronunţate (prin sentinţe respectiv decizii) s-a înregistrat un număr de 23 cauze în care a fost depăşit termenul de redactare conform evidenţelor existente în sistemul informatizat al instanţei, (ştiut fiind că pot exista decalaje între data redactării efective a hotărârii şi data închiderii acesteia în sistemul ECRIS), ceea ce semnifică o scădere semnificativă faţă de anul precedent când s-au înregistrat 43 dosare cu depăşiri la redactare.

Oricum, din totalul cauzelor soluţionate, cele redactate peste termen au o pondere relativ mică de 1,3%, în scădere faţă de anii anteriori când a fost de 2,7% în anul 2018, respectiv 2,9% în anul 2017.

Sub aspectul indicatorului de eficienţă, atât în anul de referinţă 2019, cât şi în anii precedenţi s-a înregistrat un grad de eficienţă maxim, respectiv „foarte eficient”.

Mai trebuie arătat că unele diferenţe dintre data redactării hotărârii de către judecător şi data preluată de către aplicaţia ECRIS se datorează redeschiderii documentului „Hotărâre” în aplicaţia ECRIS, data următoarei închideri a acestui document fiind luată ca reper electronic în vederea stabilirii termenului de redactare.

În concluzie, toţi judecătorii secţiei a I-a civilă au înregistrat la acest parametru gradul „foarte eficient”.

 

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Grad de eficiență
2019 Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient

 

Sintetizând rezultatele acestei analize, se poate observa că la patru din cei cinci parametri de eficienţă, secţia a I-a civilă s-a situat la nivel foarte eficient,  la fel  ca şi în  anul 2018, fapt ce denotă un standard înalt de performanţă şi o implicare deosebită din partea întregului colectiv al secţiei pentru obţinerea acestor rezultate.

Ne referim, în acest sens, la rezultatele bune obţinute privind indicatorii:

ponderea dosarelor închise într-un an: la  secţia a I-a civilă dintr-un număr de 2075 de dosare finalizate la sfârşitul anului 2019, un număr de 2055 dosare au fost soluţionate într-un termen mai mic de un an, rezultând astfel, un procent de 99,0 %, ceea ce duce la aprecierea activităţii secţiei a I-a  sub acest aspect ca fiind foarte eficientă.

dosare redactate peste termen: se poate observa o reducere importantă a numărului acestor dosare (23) faţă de anul precedent (43).

Durata medie de soluţionare a cauzelor: se încadrează la nivelul „foarte eficient” nivelul parametrului fiind de 2,7 luni  în uşoară creştere fata de anul 2018 când a fost de 2,6 luni.

Vechimea dosarelor în stoc: se încadrează de asemenea la nivelul foarte eficient în cursul anului 2019 nefiind înregistrate dosare mai vechi de 1,6 luni.

Din analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă, se poate observa ca la secţia a I-a civilă majoritatea judecătorilor se încadrează în gradul „foarte eficient”.

 

Secţia II-a civilă

 E01. Rata de soluţionare. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 Secţia a II-a Civilă 796 59.6% 1336 1359 68.3% 101.7% Eficient
2018 Secţia a II-a Civilă 749 57,4% 1306 1284 67,7% 98,3% Satisfăcător
2017 Secţia a II-a Civilă 656 39,4% 1667 1589 73,8% 95,3% Satisfăcător

Raportat la acest indicator, se constată că valoarea acestuia este de 101,7%, Secţia a II-a putând fi apreciată din acest punct de vedere ca fiind „Eficient”

Faţă de anul 2018 se constată o creştere a valorii acestui indicator de la 98,3% la 101,7% în anul 2019, astfel cum reiese din tabelul de mai sus.

 

E02   Vechime dosare în stoc. centralizat

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2019 Secţia a II-a Civilă 773 228 29.5% Ineficient
2018 Secţia a II-a Civilă 771 224 29,1% Ineficient
2017 Secţia a II-a Civilă 734 188 25,6% Ineficient

 

La nivelul Secţiei a II-a Civilă, urmare a analizei acestui indicator, se constată la finalul anului 2018, un număr de 228 de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni, ceea ce a atras un grad de eficienţă total pe secţie de doar 29,5% , respectiv  „Ineficient”, astfel cum reiese din tabelul de mai sus.

Raportat la acest indicator se impune o analiză comparativă defalcată pe cele două mari materii, precum şi pe gradele de jurisdicţie.

Secţia civilă II Materia Anul În stoc Mai vechi de 1,5 ani Valoare indicator % Grad de eficiență
 

FOND

LITIGII CU PROFESIONIȘTI 2017 87 1 1,1 F. Eficient
2018 117 2 1,8 F. Eficient
2019 115 6 5,2 Eficient
FALIMENT 2017 540 187 34,6 Ineficient
2018 590 222 37,6 Ineficient
2019 550 221 40,2 Ineficient
TOTAL 2017 632 188 29,6 Ineficient
2018 707 224 31,8 Ineficient
2019 665 227 34,1% Ineficient
 

APEL

LITIGII CU PROFESIONIȘTI 2017 93 0 0,00 F. Eficient
2018 57 1 1,8 F. Eficient
2019 102 1 1,0 F. Eficient
 

RECURS

LITIGII CU PROFESIONIȘTI 2017 9 0 0,00 F. Eficient
2018 7 0 0,00 F. Eficient
2019 6 0 0,00 F. Eficient
Total secție 2017 734 188 25,6 Ineficient
2018 771 225 29,1 Ineficient
2019 773 228 29,5% Ineficient

 

Astfel, în anul 2019, în materia litigii cu profesioniştii, pe toate cele trei grade de jurisdicţie rezultă că valoarea indicatorului este „eficient”.

În schimb, în materia insolvenţei, la finalul anului 2019 se constată că valoarea indicatorului este de 34,1%, „Ineficient”.

Majoritatea dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni sunt cele de insolvenţă, termenul mare de soluţionare al acestora fiind justificat de natura lor.

Dosarele în materia insolvenţei sunt soluţionate cu mare întârziere datorită dificultăţilor în activitatea de valorificare a bunurile persoanelor juridice aflate în faliment, iar judecătorul se află în imposibilitate obiectivă de a dispune închidere dosarului de faliment.

În materia insolvenţei, noţiunea de „termen rezonabil” este una dinamică, la aprecierea ei trebuind să se ţină cont atât de procedura în sine, care se desfăşoară anevoios, cât şi de complexitatea concretă a cauzei şi nu în ultimul rând de conduita părţilor şi a celorlalţi participanţi la proces.

 

E03  Pondere dosare închise într-un an

Perioada analizata: {01.01.2016 – 31.12.2018}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 Secţia a II-a Civilă 1359 1176 86.5% Foarte Eficient
2018 Secţia a II-a Civilă 1284 1152 89,7% Foarte Eficient
2017 Secţia a II-a Civilă 1589 1453 91,4% Foarte Eficient

 

La  Secţia a II-a civilă dintr-un număr de 1359  dosare finalizate la sfârşitul anului 2019, un număr de 1176 dosare au fost soluţionate într-un termen mai mic de un an, rezultând astfel, un procent de 86,53%, ceea ce duce la aprecierea activităţii Secţiei a II-a, sub acest aspect, ca fiind  foarte eficientă.

 

E04   Durata medie de soluţionare. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 Secţia a II-a Civilă 1359 0 1359 0.0 7.4 Foarte Eficient
2018 Secţia a II-a Civilă 1284 0 1284 0,0 6,3 Foarte Eficient
2017 Secţia a II-a Civilă 1589 0 1589 0,0 5,8 Foarte Eficient

 

Pe baza datelor existente pentru anul 2019, la nivelul Secţiei a II-a se constată că durata de soluţionare este de 7 luni, rezultând astfel gradul de eficienţă ,,foarte eficient”.

 

E05   Documente redactate peste Termen. Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 Secţia a II-a Civilă 1255 4 0.3% 5.8 26.8 13.2 Foarte Eficient
2018 Secţia a II-a Civilă 1192 8 0,7% 10,9 27,8 11,9 Foarte Eficient
2017 Secţia a II-a Civilă 1516 8 0,5% 14,3 28,7 13,9 Foarte Eficient

 

Conform aplicaţiei STATIS actualizate, se observă din tabelul de mai sus că, raportat la activitatea Secţiei a II-a în anul 2019, din totalul de 1255  hotărâri redactate, s-au înregistrat un număr de 4 redactări peste termen, ceea ce reprezintă un procent de 0,3% din totalul hotărârilor redactate, astfel că Secţia a II-a Civilă poate fi apreciată sub acest indicator ca fiind foarte eficientă.

Redactările peste termenul legal reprezintă procentul de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final – Hotărâre.

Trebuie subliniat că există diferenţă dintre numărul de hotărâri neredactate şi numărul efectiv de hotărâri neredactate în termen, diferenţă ce se datorează atât redeschiderii documentului Hotărâre în aplicaţia Ecris, data următoarei închideri a acestui document fiind luat ca reper electronic în vederea stabilirii termenului de redactare, ori a altor erori tehnice, cât şi zilelor nelucrătoare (sâmbătă şi duminică, alte sărbători).

 

E06   Indicatori Eficienţă, analiza centralizată.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanţa Grad de eficiență
2019 Tribunalul Arad – Secţia a II-a civilă Eficient
2018 Tribunalul Arad – Secţia a II-a civilă Eficient
2017 Tribunalul Arad – Secţia a II-a civilă Eficient

 

Sintetizând rezultatele acestei analize, se pot identifica unele puncte tari în activitatea Secţiei a II-a Civilă, menite să asigure premisele unei activităţi eficiente, în paralel însă cu identificarea unor puncte mai puţin tari, care vor trebui înlăturate.

Ne referim, în acest sens, la faptul că din cei cinci indicatori de eficiență (rata de soluționare, vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise într-un an, durata medie de soluționare și documente redactate peste termen) stabiliți prin HCSM 1305/2014 astfel cum ea a fost modificată ulterior, în cazul primului indicator E01.Rata de soluţionare gradul de eficienţă este „Eficient”, iar în cazul celui de-al doilea indicator E02.Vechime dosare în stoc, Secţia a II-a Civilă s-a încadrat în parametrul „ineficient”.

În cazul celorlalţi trei indicatori s-a obţinut parametrul „Foarte eficient”.

Acest lucru se datorează celor 227 de dosare în materia insolvenţei, mai vechi de 1 an şi 6 luni, termenul mare de soluţionare a acestora fiind justificat, raportat la specificul procedurii.

 

Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

 

E01 Rata de soluţionare. 

Perioada analizată: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficienţă
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 570 27,4% 2081 2107 78,9%    101,2% Eficient
2018 662 33,9% 1951 2072 77,5% 106,2% Foarte Eficient
2017 927 15,4% 6027 6310 90,8% 104,7% Foarte Eficient

 

În anul 2019, Secţia a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale a realizat un indicator de 101,2 % ca rată de soluţionare a cauzelor comparativ cu 106,2 % înregistrat în anul 2018 şi 104,7% în anul 2017.

Gradul de eficienţă s-a calculat prin raportare la data pronunţării hotărârii când dosarul era considerat soluţionat abia în momentul în care hotărârea este încărcată în aplicaţia ECRIS şi documentul final este închis.

 

E02Vechime dosare în stoc. 

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2019 544 5 0,9% Foarte Eficient
2018 541 6 1,1% Foarte Eficient
2017 644 2 0,3% Foarte Eficient

 

La nivelul secţiei din analiza datelor statistice rezultă că din totalul de 544 de dosare aflate în stoc doar 5 dosare au fost mai vechi de 1,5 ani.

Analiza indicatorului 0,9% încadrează activitatea Secţiei a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale conform criteriilor stabilite prin Hotărârea C.S.M. nr. 625/2015 în gradul „foarte eficient”, indicator care relevă o valoare mai mică în comparaţie cu valoarea indicatorului din anul 2018.

Printre motivele care au generat prelungirea duratei de soluţionare a cauzelor se află suspendarea iniţială a cauzelor şi efectuarea unor expertize tehnice complexe, etc.

 

Durata de soluţionare a cauzelor este apreciată ca fiind rezonabilă, la nivelul secţiei, fiind urmărită permanent situaţia cauzelor mai vechi de 1 an şi cele mai vechi de 6 luni, de la data intrării în sistem.

Numărul cauzelor mai vechi de 1 an, respectiv de 6 luni este relativ redus, prelungirea soluţionării lor având la bază cauze obiective (efectuarea unor expertize, respectiv reluarea judecăţii în cazul dosarelor suspendate).

 

E03 Pondere dosare închise într-un an. Centralizat 

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 2107 2057 97,6% Foarte Eficient
2018 2072 2033 98,1% Foarte Eficient
2017 6310 6279 99,5% Foarte Eficient

 

În perioada de referinţă din totalul dosarelor soluţionate de 2107, un număr de 2057 de dosare au fost soluţionate într-un an, reprezentând astfel un procent de 97,6 % şi clasifică activitatea secţiei ca fiind  „foarte eficientă”.

 

E04 Durata medie de solutionare.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 2107 0 2107 0.0 3,9 Foarte Eficient
2018 2072 0 2072 0,0 3,8 Foarte Eficient
2017 6310 0 6310 0,0 2,9 Foarte Eficient

 

În anul 2019 au fost soluţionate 2107 de dosare în primă instanţă cu o durată medie de soluţionare de 3,9 luni, ceea ce justifică realizarea indicatorului „foarte eficient”.

 

E05 Documente redactate peste termen. Centralizat 

Perioada analizată: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 1898 51 2,7% 22,8 32.0 19.1 Foarte Eficient
2018 2035 67 3,3% 3,2 32,0 18,7 Foarte Eficient
2017 6241 171 2,7% 3,1 32,0 15,8 Foarte Eficient

 

La nivelul Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale s-a constatat că din totalul de 1898 dosare soluţionate, un număr de 51 dosare au fost redactate peste termenul legal, reprezentând astfel o pondere de 2,7 % din totalul dosarelor soluţionate, în scădere cu 0,6 % faţă de 3,3 % cât s-a înregistrat în anul 2018.

Conform aplicaţiei informative STATIS, media depăşirii termenului de redactare la Secţia a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale este de 22,8 zile, astfel că raportat la termenul mediu de redactare, activitatea secţiei se situează la indicatorul „foarte eficient.

 

E06 Indicatori Eficienţă, analiza centralizată.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Grad de eficiență
2019 Foarte Eficient
2018 Foarte Eficient
2017 Foarte Eficient

 

Rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în perioada analizată, astfel cum reiese din aplicaţia STATIS evidenţiază că Secţia a III-a de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale s-a încadrat în gradul de performanţă „foarte eficient”.

 

Secția penală

 

E01 Rata de solutionare

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 148 10.5% 1412 1405 89.8% 99.5% Satisfăcător
2018 187 11,9% 1578 1624 91,8% 102,9% Foarte eficient
2017 146 9,0% 1628 1589 88,9% 97,6% Satisfăcător

 

Gradul de eficienţă “satisfăcător” cu o valoare a indicatorului de 99,5%, se datorează complexităţii cauzelor de primă instanţă, în care au fost administrate probe ştiinţifice, sau în care au fost audiaţi un număr foarte mare de martori.

 

E02 Vechime dosare in stoc. 

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi

de 1,5 ani

2019 155 5 3.2% Foarte Eficient
2018 141 5 3,5% Foarte Eficient
2017 185 1 0,5% Foarte Eficient

 

E03 Pondere dosare inchise intr-un an. 

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 1405 1384 98,5% Foarte Eficient
2018 1624 1611 99,2% Foarte Eficient
2017 1589 1583 99,6% Foarte eficient

 

Din cele 1560 de cauze aflate pe rolul secţiei penale, în anul 2019 au fost soluţionate 1405 (conform sistemului electronic), astfel că, la data de 1 ianuarie 2020 exista un stoc de 155 dosare, cu 14 cauze mai mult decât la finele anului 2018.

Din cele 155 dosare aflate în stoc la finele anului 2019, 123 de cauze au avut primul termen de judecată în anul 2020; dintre acestea au fost 26 de cauze în prima instanţă, care au ca obiect infracţiuni şi se află în procedura de camera preliminară.

Comparativ cu anul 2018, numărul cauzelor soluţionate în 2019 este mai mic cu 219.

Pe judecători, ponderea dosarelor închise, este de 100%.

 

 E04 Durata medie de solutionare. 

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 1405 1405 0 1.5 0.0 Foarte Eficient
2018 1624 1624 0 1,2 0,0 Foarte Eficient
2017 1589 1588 1 1,2 10,1 Foarte Eficient

 

E05 Documente redactate peste Termen.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de

eficiență

Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 865 8 0,9% 23,9 28,9 7,3 Foarte Eficient
2018 1019 15 1,5% 117,4 26,3 7,8 Foarte Eficient
2017 1164 23 2,0% 56,0 26,5 9,0 Foarte Eficient

 

Media zilelor în care au fost redactate hotărârile penale este de 29,86 zile conform aplicaţiei STATIS, potrivit căreia cea mai mare medie de zile depăşire în redactarea hotărârilor este de 139. În realitate, dl judecător Petru Popescu a motivat hotărârea din dosarul cu nr. 11626/55/2018 la data de 20.08.2018, însă, din eroare, a fost redeschis şi reînchis documentul în aplicaţia ECRIS în data de 01.02.2019, dată la care s-au calculat 171,32 zile de la pronunţarea hotărârii până la închiderea documentului.

Nici un dosar nu a fost redactat peste termenul de 30 de zile de la pronunţare, prevăzut de art. 406 alin. 1 Cod procedură penală.

 

E06 Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Grad de eficiență
2019 Foarte Eficient
2018 Foarte Eficient
2017 Foarte eficient

 

Aşa cum rezultă din indicatorii arătaţi anterior, activitatea Secţiei penale a fost încadrată la parametrul maxim, respectiv „Foarte eficient”. Această performanţă a fost posibilă atât datorită eforturilor colegilor judecători pentru a finaliza cât mai rapid şi eficient fiecare dosar repartizat, cât şi datorită activităţii susţinută desfăşurată de personalul auxiliar.

            Din analiza indicatorilor statistici, privind durata de soluţionare a cauzelor, rezultă că activitatea secţiei penale poate fi încadrată din punct de vedere al parametrilor, la categoria „Foarte eficient”.

Indicatori de eficiență centralizat la  Tribunalul Arad și judecătorii.

E01  Rata de solutionare. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Stoc inițial Soluționate Grad de eficiență
Total Raportat la intrate Intrate Total Din care din intrate Valoare indicator
2019 J. Arad 3396 15,4% 22115 21778 84,6% 98,5% Satisfăcător
2018 3576 17,8% 20042 20337 85,1% 101,5% Eficient
2017 3588 16,6% 21630 21721 85,3% 100,4% Eficient
2019 J.Ineu 453 15,8% 2871 3015 90,0% 105,0% Foarte Eficient
2018 471 16,8% 2801 2822 84,7% 100,7% Eficient
2017 345 12,9% 2674 2555 83,2% 95,5% Satisfăcător
2019 J. Lipova 732 29,5% 2485 2629 80,0% 105,% Foarte Eficient
2018 638 24,2% 2635 2555 75,8% 97,0% Satisfăcător
2017 622 23,4% 2655 2654 78,9% 100,0% Eficient
2019 J. Gurahonț 267 16,2% 1646 1699 88,9% 103,2% Eficient
2018 342 21,2% 1611 1688 85,7% 104,8% Eficient
2017 241 15,3% 1577 1479 82,1% 93,8% Satisfăcător
2019 Jud. Cris 601 16,2 3704 3919 90,5% 105,8% Foarte Eficient
2018 551 17,1% 3213 3172 82,9% 98,7% Satisfăcător
2017 364 12,0% 3033 2856 82,9% 94,2% Satisfăcător
2019 Total Jud. 5449 16,6% 32821 33040 85,6% 100,7% Eficient
2018 5578 18,4% 30302 30574 84,1% 100,9% Eficient
2017 5160 16,3% 31569 31265 84,2% 99,0% Satisfăcător
2019 TribunalArad 1963 28,2% 6951 6946 80,0% 99,9% Satisf[c[tor
2018 1947 29,2% 6669 6717 79,7% 100,7% Eficient
2017 1987 17,7% 11195 11270 86,9% 100,7% Eficient
2019 Total 7412 18,6% 39772 39986 84,6% 100,5% Eficient
2018 7525 20,4% 36971 37291 83,3% 100,9% Eficient
2017 7147 16,7% 42764 42535 84,9% 99,5% Satisfăcător

 

E02  Vechime dosare in stoc. centralizat

Stoc la data: {31.12.2019}

Anul Instanța Stoc dosare Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care mai vechi de 1,5 ani
2019 J. Arad 3733 67 1,8% Foarte Eficient
2018 3281 47 1,4% Foarte Eficient
2017 3497 37 1,1% Foarte Eficient
2019 J.Ineu 309 3 1,0% Foarte Eficient
2018 450 3 0,7% Foarte Eficient
2017 464 6 1,3% Foarte Eficient
2019 J. Lipova 588 28 4,8% Foarte Eficient
2018 718 24 3,3% Foarte Eficient
2017 623 23 3,7% Foarte Eficient
2019 J. Gurahonț 214 4 1,9% Foarte Eficient
2018 265 9 3,4% Foarte Eficient
2017 339 16 4,7% Foarte Eficient
2019 Jud. Criș 386 2 0,5% Foarte Eficient
2018 592 14 2,4% Foarte Eficient
2017 541 3 0,6% Foarte Eficient
2019 Total Jud 5230 104 2,0% Foarte Eficient
2018 5306 97 1,8% Foarte Eficient
2017 5464 85 1,6% Foarte Eficient
2019 TribunalArad 1968 241 12,2 Satisfăcător
2018 1899 240 12,6% Satisfăcător
2017 1912 194 10,1% Satisfăcător
2019 Total 7198 345 4,8% Foarte Eficient
2018 7205 337 4,7% Foarte Eficient
2017 7376 279 3,8% Foarte Eficient

 

E03  Pondere dosare inchise intr-un an. centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanța Dosare soluționate Valoare indicator Grad de eficiență
Total Din care într-un an
2019 J. Arad 21778 21426 98,4$ Foarte Eficient
2018 20337 19991 98,3% Foarte eficient
2017 21721 21441 98,7% Foarte eficient
2019 J.Ineu 3015 2976 98,7% Foarte Eficient
2018 2822 2795 99,0% Foarte eficient
2017 2555 2531 99,1% Foarte eficient
2019 J. Lipova 2629 2476 94,2% Foarte Eficient
2018 2555 2433 95,2% Foarte eficient
2017 2654 2564 96,6% Foarte eficient
2019 J. Gurahonț 1699 1663 97,9% Foarte Eficient
2018 1688 1602 94,9% Foarte eficient
2017 1479 1462 98,9% Foarte eficient
2019 Jud. Criș 3919 3864 98,6% Foarte Eficient
2018 3172 3136 98,9% Foarte eficient
2017 2856 2833 99,2% Foarte eficient
2019 Total Jud. 33040 32405 98,1% Foarte eficient
2018 30574 29957 98,0% Foarte eficient
2017 31265 30831 98,6% Foarte eficient
2019 Tribunal Arad 6946 6672 96,1% Foarte Eficient
2018 6717 6514 97,0% Foarte Eficient
2017 11270 11080 98,3% Foarte eficient
2019 Total 39986 39077 97,7% Foarte eficient
2018 37291 36471 97,8% Foarte eficient
2017 42535 41911 98,5% Foarte eficient

 

E04  Durata medie de solutionare. Centalizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanță Dosare soluționate Durata soluționării Grad de eficiență
Total Din care Penal Non penal
Penal Non penal
2019 J. Arad 21778 4067 17711 2,1 2,1 Foarte eficient
2018 20337 4089 16248 2,1 2,2 Foarte eficient
2017 21721 4612 17109 1,9 2,2 Foarte eficient
2019 J.Ineu 3015 513 2502 2,2 1,8 Foarte eficient
2018 2822 507 2315 2,2 1,9 Foarte eficient
2017 2555 442 2113 2,0 2,0 Foarte eficient
2019 J. Lipova 2629 477 2152 3,5 3,3 Foarte eficient
2018 2555 556 1999 2,7 3,0 Foarte eficient
2017 2654 372 2282 3,1 2,9 Foarte eficient
2019 J. Gurahonț 1699 278 1421 1,5 2,5 Foarte eficient
2018 1688 231 1457 2,2 3,0 Foarte eficient
2017 1479 190 1289 2,0 2,0 Foarte eficient
2019 Jud. Criș 3919 754 3165 2,6 1,6 Foarte eficient
2018 3172 545 2627 2,4 1,8 Foarte eficient
2017 2856 569 2287 2,3 1,9 Foarte eficient
2019 Total Jud. 33040 6089 26951 2,3 2,1 Foarte eficient
2018 30574 5928 24646 2,2 2,3 Foarte eficient
2017 31265 6185 25080 2,0 2,2 Foarte eficient
2019 Tribunal Arad 6946 1405 5541 1,5 4,3 Foarte eficient
2018 6717 1624 5093 1,2 4,0 Foarte eficient
2017 11270 1588 9682 1,2 3,3 Foarte eficient
2019 Total 39986 7494 32492 2,1 2,5 Foarte eficient
2018 37291 7552 29739 2,0 2,6 Foarte eficient
2017 42535 7773 34762 1,9 2,5 Foarte eficient

 

E05  Documente redactate peste Termen.Centralizat

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Dosare soluționate Termen mediu redactare Medie zile redactare Grad de eficiență
Total Din care redactate peste termenul legal
Număr dosare Pondere Medie zile depășire
2019 J. Arad 12367 226 1,8% 4,5 31,0 16,7% Foarte Eficient
2018 11886 225 1,9% 8,4 31,1 16,2 Foarte eficient
2017 13427 232 1,7% 3,1 28,5 15,7 Foarte eficient
2019 J.Ineu 1544 2 0,1% 12,0 31,3 12,5 Foarte Eficient
2018 1395 109 7,8% 37,0 31,0 15,5 Foarte eficient
2017 1338 85 6,4% 16,0 26,6 12,8 Foarte eficient
2019 J. Lipova 1539 19 1,2% 8,1 30,8 8,6 Foarte Eficient
2018 1432 9 0,6% 41,3 31,0 5,7 Foarte eficient
2017 1537 81 5,3% 23,5 27,4 7,8 Foarte eficient
2019 J. Gurahonț 981 0 0,0% 0,0 30,3 12,4 Foarte Eficient
2018 943 1 0,1% 4,0 30,4 14,3 Foarte eficient
2017 782 10 1,3% 2,2 27,3 5,6 Foarte eficient
2019 Jud. Criș 1993 5 03% 33,0 31,2 5,4 Foarte Eficient
2018 1518 32 2,1% 14,3 31,1 11,1 Foarte eficient
2017 1631 27 1,7% 15,3 27,2 11,9 Foarte eficient
2019 Total Jud. 18424 252 1,4% 5,4 31,0 14,2 Foarte eficient
2018 17174 376 2,2% 18,0 31,0 14,7 Foarte eficient
2017 18715 435 2,3% 10,1 28,1 14,1 Foarte eficient
2019 Tribunal Arad 5769 86 1,5% 17,3 29,4 15,1 Foarte Eficient
2018 5851 133 2,3% 16,2 29,1 14,5 Foarte Eficient
2017 10530 248 2,4% 8,5 30,5 14,4 Foarte eficient
2019 Total 24193 338 1,4% 8,5 30,6 14,4 Foarte eficient
2018 23025 502 2,2% 17,8 30,7 14,6 Foarte eficient
2017 29245 683 2,3% 9,5 28,9 14,2 Foarte eficient

 

E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata.

Perioada analizata: {01.01.2017 – 31.12.2019}

Anul Instanta Grad de eficiență
2019 J. Arad Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 J.Ineu Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 J. Lipova Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 J. Gurahonț Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 Jud. Criș Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 Total Jud. Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient
2019 Tribunal Arad Eficient
2018 Eficient
2017 Eficient
2019 Total Foarte eficient
2018 Foarte eficient
2017 Foarte eficient

 

PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE ŞI INDICELE DE DESFIINŢARE

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare. Centralizat la nivelul Tribunalului Arad

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

atacate

Hotărâri

desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală 852 233 21 27.35% 2.46%
69 164 13 8
 Non penală 2792 1461 230 52,33% 8,24%
653 808 149 81
Instanţă 3644 1694 251 46,49% 6,89%
722 972 162 89

***

Calculată numai la hotărârile atacabile

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele două coloane vor fi folosite următoarele formule:

Ponderea atacabilităţii = numărul doasarelor ajunse în căile de atac la instanța superioară raportat la nr. Dosarelor soluționate la instanța de referință

hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate;

Indicele de desfiinţare ( de casare) numărul hotărârilor admise în tot sau în parte în căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță total=hotărâri desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate;

 

Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2019 46,49% 6,89%
2018 43,86% 7,26%
2017 57,61% 4,95%

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare. la nivelul secțiilor Tribunalului Arad

Secția I civilă.

 

În anul 2019, din totalul de 700 hotărâri pronunţate cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara au fost atacate efectiv un număr de 404 hotărâri ceea ce determină o pondere a atacabilităţii destul de ridicată, anume 57,14%.

Se poate observa că ponderea atacabilităţii a crescut uşor faţă de anul anterior, când a fost de 52,93% .

Cu toate acestea, numărul hotărârilor desfiinţate în căile de atac este unul relativ mic, anume 21 de hotărâri (din care 14 hotărâri au fost modificate si 7 hotărâri au fost casate cu rejudecare), ceea ce determină un indice de desfiinţare de 3,00%.

Aşadar, după cum rezultă din evidenţa statistică, la nivelul secţiei a I-a civilă indicele de desfiinţare a scăzut în anul 2019 faţă de anul 2018 , când a fost de 4,39% şi faţă de anul 2017 când a fost de 4,76%.

Secția a II-a civilă

 

În anul 2019, la Secţia a II-a Civilă au fost soluţionate un număr de 961 cauze cu cale de atac la Curtea de Apel Timişoara şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din acestea fiind efectiv atacate un număr de 485 hotărâri, ceea reprezintă o pondere a atacabilităţii de 50,47%.

Ponderea atacabilităţii hotărârilor a scăzut de la 53,54% în anul 2018 la 50,47% în anul 2019.

Indicele de casare a crescut de la 7,06% în anul 2018 la 8,43% în anul 2019.

Din hotărârile atacate au fost casate/modificate un număr de 72, din care casate un număr de 26 dosare casate, iar modificate un număr de 46.

În materia insolvenţei, dintre motivele de modificare/ trimitere cu rejudecare se referă la: cereri privind intrarea debitoarei în insolvenţă (exemplificativ: dosar nr. 2493/108/2018, dosar nr. 215/108/2019), cerere privind intrarea debitoarei în faliment a debitoarei (exemplificativ: dosar nr. 997/108/2018), aprecierea greşită asupra întrunirii cumulative a condiţiilor răspunderii civile delictuale prin prisma art.169 din Legea nr.85/2014 privind atragerea răspunderii (exemplificativ: dosarul nr. 8110/108/2016/a2, dosarul nr. 1340/108/2017/a3, dosarul nr. 1533/108/2018/a1, dosarul nr. 7717/108/2016/a1), aprecierea greşită asupra art. 174 al. 1 din Legea nr. 85/2014, respectiv neîntrunirea condiţiilor privind închiderea procedurii de insolvenţă (exemplificând: dosarul nr. 396/108/2018).

În materia litigii cu profesioniştii, printre motivele de schimbare a hotărârilor atacate se regăsesc: majorarea cuantumului daunelor morale acordate pentru vătămări corporale (exemplificativ: dosarul nr. 732/108/2018, 1070/108/2018, 2040/108/2018, 1287/108/2018).

 

Secția a III-a de contencios administrative și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale.

 

În anul 2019, la nivelul Secţiei a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 50,57% din cele 1131 hotărâri pronunţate, fiind atacate 572 hotărâri.

Indicatorul de 50,57 % reprezintă ponderea atacabilităţii ca raport de calcul între numărul total al hotărârilor atacate cu recurs/apel şi cauzele soluţionate.

Din numărul total de 1131 hotărâri atacate în anul 2019 au fost desfiinţate un număr de 111 de hotărâri, respectiv 63 de hotărâri modificate şi 48 hotărâri casate.

Procentul hotărârilor desfiinţate este de 9,81 % raportat la hotărârile atacate, în scădere faţă de anul 2018 când a fost de 13,51%.

Indicele de casare de 9,81 % este calculat ca raport între numărul dosarelor în care Curtea de Apel Timişoara a pronunţat soluţiile de admitere a recursurilor, respectiv apelului şi numărul hotărârilor pronunţate de Secţia a III-a contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale împotriva cărora a fost declarată efectiv calea de atac a recursului sau apelului.

Pondererea atacabilităţii de 50,57 %, faţă de anul 2018 când era 56,47 %, a scăzut, iar indicele de desfiinţare a hotărârilor atacate este de 9,81 %, iar în anul 2018 a fost de 13,51 %.

Scăderea ponderii atacabilităţii se datorează unei motivări mai convingătoare a dosarelor soluţionate.

Şi la acest indicator calitativ al hotărârilor ne propunem o îmbunătăţire în anul 2020.

Ca o concluzie generală se poate afirma că efortul susţinut al colectivului de judecători şi grefieri evidenţiat în principalii indicatori statistici reflectă activitatea Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale ca instanţă „foarte eficientă”.

 

Secția penală.

Indicatorii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești. Indicatorii de desființare a hotărârilor judecătorești.

Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare:

Materia Hotărâri pronunţate Hotărâri

atacate

Hotărâri

desfiinţate

Ponderea

atacabilităţii

Indicele

de  desfiinţare/

atacate

Modificate Casate cu rejudecare
apel recurs +cont.
Penală 852 233 21 27.35% 2.46%
69 164 13 8
 Non penală
Instanţă

 

Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din graficele de mai jos:

Ponderea

Atacabilităţii/ instanță

Indicele

de  desfiinţare/

atacate/instanță

2019 27.35% 2.46%
2018 19,81% 2,50%
2017 19,50% 5,05%

 

În realitate, în anul 2019 au fost pronunţate 852 de hotărâri atacabile; au fost trimise într-o cale de atac 233 de hotărâri. În apel sau în contestaţie, au fost desfiinţate/modificate 21 hotărâri, din care 8 cu trimitere spre rejudecare.

Hotărârile modificate, nu sunt importante judecătorilor de la prima instanţă.

 

  1. RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI 

ÎN ANUL 2019   

 

Statul de funcţii și de personal de la instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad la data de 31 decembrie 2019 cuprinde 271 posturi şi se prezintă astfel:

Situația posturilor La Tribunalul Arad.

La  data de 31 decembrie 2019 în statul de funcţii și de personal la Tribunalul Arad sunt prevăzute un număr de 34 de posturi de judecător, 4 posturi de asistenți judiciar, 49 posturi de grefieri, 5 specialiști IT, 4 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 3 posturi de șofer, 7 funcționari publici și 3 posturi de personal contractual.

 

Raportat la situaţia judecătorilor

Pe parcursul anului 2019, deşi schema de personal, atât în privinţa judecătorilor cât şi a grefierilor, a fost aproape completă, s-au înregistrat fluctuaţii de personal care au influenţat activitatea instanţei.

Tribunalul Arad şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 32 de judecători din totalul de 34 de judecători prevăzuți în statul de funcții și de personal ca urmare a modificărilor apărute în statul de funcţii, derivate din pensionări, promovări în funcţii de conducere, transferuri și delegări.

 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, conex, contractual şi funcţionarii publici situaţia se prezintă astfel:

În ceea ce privește numărul de grefieri, în cursul anului 2019 Tribunalul Arad şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 48 de grefieri din totalul de 49 de grefieri prevăzuți în statul de funcții și de personal, din care un număr de 36 de grefieri de ședință,  restul grefierilor fiind repartizați la compartimentele auxiliare (grefă, arhivă, registratură, executări penale)

La începutul anului 2019 în statul de funcții și de personal, la Tribunalul Arad a existat 1 post vacant de grefier cu studii superioare;

Prin grija conducerii Tribunalului Arad cu sprijinul  conducerii Curții de Apel Timișoara  la finele anului 2019  schema de personal în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, personal conex, funcționari publici și personal contractual, a fost aproape în întregime ocupată atât la nivelul tribunalului cât și la nivelul  judecătoriilor arondate.

 

Posturi vacante la nivelul instanţelor din judeţul Arad

Judecători

La sfârșitul anului 2019, în statul de funcții și de personal există 5 posturi  vacante de judecător :

 

Personal auxiliar

La data de 31.12.2019 în statul de funcții și de personal au existat un număr de 2 posturi vacante:

 

Concluzionând putem spune că anul 2019 nu a ridicat probleme dificile de management a resurselor umane, având în vedere nivelul de ocupare a schemei de personal, eforturile conduceri instanţei fiind îndreptate spre alocarea echilibrată a sarcinilor şi identificare unei compatibilităţi cât mai mari între persoană şi cerinţele postului ocupat.

INFRASTRUCTURA  INSTANŢEI

Tribunalul Arad împreună cu Judecătoria Arad, funcţionează în aceeaşi clădire, respectiv Palatul de Justiţie situat în Arad B-dul General Vasile Milea nr 2.

În anul 2018 au fost finalizate lucrările de construcţii aferente investiţiei de „Mansardare și reabilitare termică pod Tribunalul Arad” realizată de către Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A, lucrări demarate în anul 2015.

Valoarea lucrărilor de construcţii aferente investiţiei este de 4.252.942,85 lei, la care se adaugă dotări privind mobilierul în valoare de 218.646,15 lei, precum și utilaje şi echipamente (lift exterior, grup pompare incendiu, chiler, modul termic, etc) în valoare de 564.579,16 lei.

Prin reabilitarea termică a Tribunalului Arad s-a realizat o reducere a costurilor privind energia termică, iar prin realizarea mansardării Tribunalului Arad rezultă un număr de 15 birouri, 2 săli arhivă, o sală de consiliu,  care rezolva problema disfuncţionalității spaţiilor pentru Tribunalul Arad şi Judecătoria Arad.

 

Judecătoria Lipova îşi desfăşoară activitatea într-o clădire pe două nivele care este  proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad.

Judecătoria Lipova ocupă nivelul întâi şi partea stângă din nivelul al doilea din imobil, dispune de două săli de judecată, un număr de 13 birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii nu numai a activităţii de judecată propriu-zisă, ci şi a celorlalte activităţi din cadrul unei instanţe.

De asemenea, în acelaşi imobil îşi desfăşoară activitatea şi  Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

Judecătoria Ineu, îşi desfăşoară activitatea într-un imobil nou renovat situat în oraşul Ineu, Strada Narciselor nr. 7, spaţiu obţinut de la Consiliul Local al Oraşului Ineu la schimb cu vechiul sediu al Judecătoriei Ineu situat pe strada Calea Republicii nr. 26.

 

Judecătoria Chişineu Criş, îşi desfăşoară activitatea într-un sediu nou care corespunde nevoilor acesteia şi a fost dat în folosinţă  gratuită  de către Oraşul Chişineu Criş,  fiind alcătuită din parter şi etaj, la parter se află o sală de judecată, birou arhivă, birou registratură, birou avocaţi, spaţiile destinate arestaţilor şi deţinuţilor, ele fiind prevăzute distinct pentru femei şi bărbaţi. La etaj se află, printre altele, o cameră de consiliu, biblioteca, birourile: preşedintelui, judecătorilor, grefierului şef şi al grefierilor.

 

Judecătoria Gurahont îşi desfăşoară activitatea într-un imobil  care este  proprietatea Statului Român aflată în administrarea Tribunalului Arad.

Judecătoria Gurahont, dispune de două săli de judecată, un număr 8   de  birouri pentru judecători şi grefieri, precum şi alte spaţii anexe, spaţiu suficient pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată si funcționare.

 

RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2019

În anul 2019, Tribunalul Arad a avut alocate  credite bugetare  de la ordonatorul secundar de credite – Curtea de Apel Timișoara în valoare de 44.971.587 lei, credite ce reprezintă  112,74% fata de bugetul aprobat in anul 2018 acestea fiind în sumă de 39.889.920 lei.

Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei nr. 2172/23.12.2019 var. M.J. nr. 108338/23.12.2019, Bugetul Tribunalului Arad a fost structurat pe  capitole  după cum urmează:

 

Capitolul 61.01,,Ordine publica si siguranţa naţionala”

Defalcat astfel:

– titlul I     ,,Cheltuielile de personal”

– credite bugetare                                                  40.743.802 lei

– plaţi nete de casă                                                 40.619.231 lei

– execuţie bugetară                                                        99,70%

 

– titlul II    ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile”

– credite bugetare                                                     1.338.171 lei

– plăţi nete de casă                                                    1.334.976 lei

– execuţie bugetară                                                          99,76 %

 

– titlul  X  ,,Alte cheltuieli ”despăgubiri  civile +fond handicap

– credite bugetare                                                         950.500 lei

– plăţi nete de casă                                                       949.368 lei

– execuţie bugetară                                                           99,88 %

 

– titlul  XII  ,,Cheltuieli de capital”

– credite bugetare                                                         340.000 lei

– plăţi nete de casă                                                       337.217 lei

– execuţie bugetară                                                           99,16 %

 

Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”  – onorarii        

                    – credite bugetare                                                       1.593.114 lei

– plăţi nete de casă                                                     1.585.766 lei

– execuţie bugetară                                                           99,54 %

 

Capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială       

– credite bugetare                                                            6.000 lei

– plăţi nete de casă                                                           6.000 lei

– execuţie bugetară                                                               100%

 

Structura plăților nete de casă aferente Tribunalului  Arad în anul 2019 se prezintă astfel:

Plăţi nete de casă  2019 – bugetul de stat Suma

-lei-

Plăţi nete de casă  2019 – bugetul de stat 44.832.558
Cheltuielile de personal, din care : 40.619.231
Cheltuieli salariale în bani (salarii, transport lunar, chirii,calatorii,) 39.164.222
Cheltuieli salariale în natură( medicamente şi vouchere vacanta) 422.978
Contribuţii la salarii 1.032.031
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile din care 1.334.976
Bunuri şi servicii 1.168.447
Reparaţii curente – fatada Tribunalului Arad 66.555
Obiecte de inventar- 44.222
Deplasari 22.600
Pregatire profesională – funcţionari publici 5.230
Protectia muncii si medicina muncii 5.000
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii- publicitate, prime asigurare, traduceri, expertize medico-legale, etc. 22.922
Alte cheltuieli despagubiri civile şi fd handicap 949.368
Cheltuieli de capital 337.217
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi, ajutor public judiciar) 1.585.766
Asigurări şi asistenţă socială 6.000

 

Datoriile către furnizori  ale Tribunalului Arad la finele anului 2019 se ridică la nivelul sumei de 154.234 lei reprezentând facturi furnizori utilităţi  şi onorarii avocați aferente lunii decembrie 2019.

 

Analizând comparativ plăţile nete în anul 2019 faţă de anul 2018.

Plăţi nete de casă – bugetul de stat 2018 2019 Diferente
0 1 2 3=1-2
Cheltuielile de personal 36.568.893 40.619.231 -4.050.338
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile 961.760 1.334.976 -373.216
Alte cheltuieli despagubiri civile 1.056.538 949.368 107.170
Cheltuieli de capital 63.200 337.217 -273.921
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor publ.jud.) 1.210.279 1.585.766 -375.487
Asigurări şi asistenţă socială 6.000 6000 0

 

Se poate constata o creştere a plăților la capitolul cheltuieli de personal de 4.050.338 lei rezultată din creșterea VRS de la 455,5 la 463,5 pentru perioada 01.01.2019-30.11.2019 şi VRS 484,18 pentru luna decembrie 2019, precum și din achitarea diferențelor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti  în procent de 5% VRS 463,5, 484,18 pentru perioadele 2015-2019.

 

La capitolul cheltuieli materiale se înregistrează o creștere de 373.216 lei în anul 2019 faţă de anul 2018, acest lucru asigurând o bună funcţionare a instanțelor.

 

La capitolul alte cheltuieli – despăgubiri civile se înregistrează o descreștere  de 107.170 lei în anul 2019 faţă de anul 2018  în principal prin finalizarea unor sume prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar.

 

La capitolul Investiții au fost efectuate achiziții de echipamente si  cheltuieli de capital în valoare totala de 337.217 lei după cum urmează:

  1. a) pentru Jud. Gurahont:

– reparaţii instalaţie electrică Judecătoria Gurahonţ în valoare de 150.276 lei;

– aparat de aer condiționat pentru sala server în valoare de  5.850 lei;

– reparații curente la Judecătoria Gurahonț în valoare de 66.555 lei constând în înlocuire ferestre, uși şi reparaţii gresie.

 

  1. b) pentru Jud. Lipova:

– Reparaţie şarpantă şi învelitoare Judecătoria Lipova în valoare de 147.971 lei;

 

  1. c) pentru Tribunalul Arad: 

– echipamente IT necesare  pentru funcţionarea  dosarul  electronic  la nivel național în valoare de  33.120 lei.

VIII. CONCLUZII

 

Cu toate că situațiile statistice nu spun totul despre realitatea existentă în cadrul unei instanțe de judecată, analizarea indicatorilor de activitate stabiliți la nivel național, este necesară pentru a putea  avea un punct de reper în a compara unitar eforturile depuse de judecători pe parcursul unui an de zile, fie prin raportare la alte instanțe, fie la propria activitate din anul precedent.

Din această perspectivă comparatistă, se constată o uşoară creștere a volumului de activitate al Tribunalului Arad față de anul precedent, în sensul că în anul 2019 s-au înregistrat un număr de 6951 de cauze noi, cu 282 de dosare mai multe decât în anul precedent cânt au fost înregistrate un număr de 6.669 dosare noi. Per ansamblu, la nivelul tuturor instanțelor din județ, numărul cauzelor nou înregistrate a crescut cu 2.801 dosare, la 39.772  dosare în 2019 comparativ cu 36.971 dosare în 2018.

La nivelul judecătoriilor aflate în raza de competență a Tribunalului Arad, volumul de activitate și încărcătura de dosare ce a revenit spre soluționare fiecărui judecător s-a situat aproximativ în aceiași parametrii precum în anii precedenți, cu ușoare fluctuații de regulă descendente.

Din perspectiva indicatorilor de eficiență care analizează unitar, la nivel național, activitatea instanțelor judecătorești evaluând-o sub aspectul ratei de soluționare a dosarelor, a vechimii dosarelor în stoc, a ponderii dosarelor închise într-un an, a duratei medii de soluționare și a hotărârilor redactate peste termen, Tribunalul Arad se situează și în acest an, la fel ca în anii precedenți, în categoria instanțelor eficiente, aflându-se pe locul al XV-lea între celelalte tribunale, în urcare cu 2 poziții față de anul precedent.

Indicatorii la care calificativul obținut nu a fost de „foarte eficient” sunt „rata de soluţionare” și „vechimea dosarelor în stoc”.

Chiar dacă în anul 2019 calificativul obținut la indicatorul „rata de soluționare” a fost doar „satisfăcător”, instanța a fost foarte aproape de calificativul „eficient” întrucât, procentual, numărul dosarelor soluționate a fost de 99,97% comparativ cu numărul dosarelor înregistrate, iar pentru obținerea calificativului „eficient” ar fi fost necesară atingerea unui procent de 100%. În condițiile în care acest indicator urmărește stimularea diminuării dosarelor aflate în stoc, iar Tribunalul Arad a înregistrat în ultimii ani un număr mic de dosare în stoc, în mod obiectiv instanța nu putea spera la obținerea calificativului „foarte eficient” care ar fi presupus ca numărul dosarelor soluționate să reprezinte 105% comparativ cu numărul dosarelor intrate.

Din perspectiva acestui indicator, Secția I Civilă și Secția Penală au obținut calificativul „satisfăcător” iar celelalte două secții calificativul „eficient”

Calificativul „satisfăcător” a fost obținut și la indicatorul ce vizează  „vechimea dosarelor în stoc” întrucât la data de 31.12.2019 pe rolul tribunalului existau un număr de 241 de dosare mai vechi de 1,5 ani. Marea majoritate a acestor dosare (228) se găsesc pe rolul Secției a II-a civilă și reprezintă dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Toate judecătoriile aflate în raza de competență a Tribunalului Arad s-au situat între instanțele foarte eficiente, fiind de menționat faptul că Judecătoria Arad a fost cea mai eficientă dintre instanțele ce își desfășoară activitatea în reședințe de județ. Faptul că niciuna dintre judecătorii nu a obținut calificativul de „foarte eficient” la indicatorul vizând „rata de soluționare” are aceeași explicație cu cea prezentată mai sus pentru tribunal, și anume faptul că niciuna dintre instanțe nu a înregistrat stocuri mari de dosare provenite din anii precedenți.

Pe lângă această analiză cantitativă, activitatea unei instanțe poate fi evaluată și din perspectiva calității activității reflectată de indicatorul vizând „indicele de desființare” care stabilește, procentual, câte din hotărârile atacate au fost modificate în cadrul căilor de atac.

Anul 2019 a adus o ușoară îmbunătățire a acestui indicator, indicele de desființare scăzând față de anul precedent (de la 7,26% la 6,89%).

Pe secții, procentual, cele mai puține hotărâri modificate au fost în cadrul Secției Penale unde valoarea indicatorului a fost de 2,46%, iar cele mai multe au fost cele ale Secției a III-a de Contencios administrativ și fiscal unde valoarea indicatorului a fost de 9,81%.

În bilanțul de anul trecut ne propuneam ca și obiective pentru anul 2019 următoarele:

Adaptarea la prevederile Legii nr. 310/2017 și finalizarea proiectului  TDS privind comunicarea informatizată  a actelor procedurale;

Punerea în aplicare a proiectelor privind coperta dosarului  și arhivarea electronică  a actelor depuse la instanță;

Organizarea, în cadrul ședințelor de învățământ profesional, a unor mese rotunde la care să fie invitați, în calitate de lectori, colaboratori externi (cadre didactice de la facultățile de drept din Arad, Timișoara sau Cluj-Napoca) precum și judecători din cadrul Curții de Apel Timișoara sau de la alte instanțe din afara razei de competență a Tribunalului Arad;

Extinderea bazei de date a bibliotecii Tribunalului Arad prin achiziționarea de noi abonamente la reviste de specialitate;

Îmbunătățirea calității  actului de justiție sens în care se va urmări:

– calitatea redactării hotărârilor;

– soluționarea cauzelor în termen rezonabil;

– redactarea în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor judecătorești;

Îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, mai ales cu privire la vechimea dosarelor în stoc, urmărind prioritar activitatea secției a II – civilă;

Îmbunătățirea comunicării cu exteriorul, având în vedere și Hotărârea nr. 161 din 26.02.2018 a Consiliului Superior al Magistraturii privind „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naţionale pentru 2016-2020 la nivelul autorităţii judecătoreşti”.

            Credem că marea majoritate a acestor obiective au fost atinse, mai puțin cele privind îmbunătățirea indicatorilor de eficiență, și parțial cel privind extinderea bazei de date a bibliotecii Tribunalului Arad.

Pentru anul 2020 ne propunem următoarele obiective:

– calitatea redactării hotărârilor;

– soluționarea cauzelor în termen rezonabil;

– redactarea în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor judecătorești;

Conducerea Tribunalului Arad

Szep Otto Șandor – președintele Tribunalului Arad

Bradin Virgiliu Flavius – vicepreședintele Tribunalului Arad

 

Critic Arad, 29 ianuarie 2020 6:42