duminică, februarie 5, 2023

Scandal prin corespondență între ULAL Arad și administrația locală pe tema agentului termic furnizat necorespunzător

 

ULAL Arad a sesizat instituția Prefectului cu privire la furnizarea agentului termic cu încălcarea prevederilor legale începând cu 01 octombrie. Prefectura a redirecționat sesizarea către Primăria Arad care, prin răspunsul formulat, apreciază că „nu există nereguli”.

Corespondența între cele trei entități:

„Subscrisa Uniunea Asociațiilor Locative Arad, reprezentată prin președinte Dorina Lupșe, reprezentant al asociațiilor locative din Județul Arad vă sesizăm următoarele:

Vă cerem să luați măsurile urgente și legale care se impun de a sesizarea instituțiile abilitate în privința încălcări următoarelor legi și hotărâri după cum urmează: a Legii 51/2006, Legii 196/2021, a HG 337/2018 și a HCLM 425/17.10.2018. de către Autoritatea Publică Locală și a furnizorului de energie termică CET-Hidrocarburi Arad, cu privire la furnizarea agentului termic către populație în municipiul Arad începând cu data de 01.Octombrie 2021, după cum urmează:

I. Încălcarea Legii nr. 51 din 8 martie 2006, serviciilor comunitare de utilități publice după cu urmează:
Capitolul VI Răspunderi și sancțiuni
Articolul 45 Încălcarea dispozițiilor prezentei legii atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.
(2) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte: Articolul 47 aliniatul (1)
c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după achitarea la zi a debitelor restante.
(2) Constituie contravenție în domeniul serviciilor de utilități publice și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte Articolul 47,aniliatul (2)
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice în afara parametrilor tehnici și/sau calitativi adoptați prin contractul de furnizare/prestare ori a celor stabiliți prin normele tehnice și/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă;

II. Încălcarea Legii nr. 196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică.
Articolul 51^1(1) Infracțiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele abilitate, potrivit legii.(2) Ori de câte ori reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale iau cunoștință de săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege vor sesiza de îndată despre aceasta organele abilitate potrivit legii.

III. De asemenea s-a încălcat HG 337/2018 și a HCLM 425/17.10.2018 după cum urmează:
Articolul 117
„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00-6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10o C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10o C, între orele 20,00-6,00.”

HCLM 425/17/10/2018 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Art. 1. Se aprobă solicitarea operatorului S.C. CET Hidrocarburi Arad S.A., referitoare la data de începere, respectiv de întrerupere a furnizării energiei termice pentru încălzire în Municipiul Arad, după cum urmează:
,,Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00 – 6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10°C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depăşește +10°C, între orele 20,00 – 6,00.

Domnule prefect, respectarea legii nu este opțională ci este obligatorie. Conform atribuțiilor care vă revin privind monitorizarea aplicării unitare și respectării Constituției, a legilor, a ordonanțelor și a hotărârilor Guvernului, precum și a celorlalte acte normative de către autoritățile administrației publice locale și serviciile publice deconcentrate, la nivelul județului Arad.”

Prefectura Arad a redirecționat sesizarea către Primărie și i-a solicitat verificarea celor sesizate și luarea de măsuri:

Primăria Arad a „verificat” cele sesizate de către ULAL și a concluzionat că nu „a fost nicio problemă”:

 

 

Răspunsul a nemulțumit și mai mult, iar ULAL a restituit adresa, motivându-și punctual gestul:

„Uniunea Asociațiilor Locative Arad, reprezentată prin președinte Dorina Lupșe, reprezentant al asociațiilor de proprietarii din Județul Arad în urma răspunsului primit sub nr. 8389,9423/06.12/2021, vă învederăm următoarele:

Nu putem accepta și vă restituim un astfel de răspuns primit din partea instituției, pe care o conduceți din două motive și anume:

1) Nu ați răspuns sesizării noastre cu privire la măsurile urgente și legale pe care le-ați luat, și anume de a sesiza instituțiile abilitate pentru încălcarea legii și pentru că arădenii au stat mai multe zile și nopții în frig, în perioadă de pandemie. Acest fapt îl
cunoșteați din presă, și nu era necesar, să direcționați adresa către Primăria Arad.

Aceste probleme au fost recunoscute de Primăria Arad în mod public, moment la care Instituția Prefectului trebuia să se autosesizeze și să sesizeze organele judiciare. Ce rol și ce credibilitate mai are această instituție, finanțată din bani publici și care conform atribuțiilor trebuie să vegheze la aplicarea legii și să fie aproape de cetățenii în teritoriu ca reprezentant al guvernului României. Acest domni semnatari a răspunsului dat de Primăria Arad sunt răspunzători pentru încălcarea legii. Ce demersuri ați
întreprins în acest sens? Știți că Primăria Arad prin Poliția Locală Arad amendează în neștire cetățenii municipiului?

2) Vă cerem, să luați masurile legale care se impun în sensul sesizării Comitetul Național Pentru Situați de Urgență, a instituțiilor abilitate în privința încălcării Legii nr. 51/2006 și a Legii nr. 196/2021, de către Autoritatea Publică Locală precum și de către furnizorul de energie termică CET-Hidrocarburi Arad, cu privire la furnizarea agentului termic către populație în Municipiul Arad, începând cu data de 01 Octombrie 2021. […]

Domnule prefect, cetățenii Aradului nu vă solicită un favor, cetățenii Aradului așteaptă de la dumneavoastră să vă exercitați mandatul încredințat de către guvern în apărarea Legii și a intereselor lor.”

Ultimele Știri

Related news