Suporter Club UTA a tradus pe înțelesul tuturor „partitura penală” interpretată de Meszar și acoliții săi [DOCUMENTE / VIDEO / FOTO]

Proca - Bulumac

Suporter Club UTA a susținut vineri, 24 martie, e la ora 12.00, în Old Lady`s Pub (locul cel mai frecventat de utiști – cu excepția stadioanelor pe care joască „Bătrâna Doamnă”, desigur) – o  conferință e presă specială, în care prin preşedintele Claudiu Negru şi vicepreşedintele Sebastian Bulumac, au ţinut să prezinte reprezentanţilor mass-media desfășurătorul evenimentelor din ultima perioadă, care, prin amploarea lor și, mai ales, prin „notele penale” pe care le coține partitura interpretată de „Meszar și mafia sa”, par a duce deloc unde trebuie…

 

 

Iată sumarul conferinței:

Notificarea pre-audit din 7 februarie, 2023

Către:  Asociația „Fotbal Club UTA Arad” (încontinuare „AFC UTA”) cu sediulîn Arad, CaleaVictoriei nr. 20, județulArad;

În atenția: dlui. Voinea Florian – președinte

De la: ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB UTA (încontinuare „SCU”)

Ref. la: Situațiile financiare ale AFC UTAaferente ultimului an financiar și documentația care atestă dreptul AFC UTA și Afront Mediatech SRL de a comercializa articolele sportive prin utilizarea mărcilor „cedate” de către dl. Costea Călin;

Stimați domni,

Subscrisa, ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB UTA, având sediul social cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. I-1, ap. 23  jud. Arad, având CIF 21741465, Certificat de înscriere Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Arad nr. 23/11.05.2007, reprezentată legal prin dl. Proca Dan-Constantin, în calitate de Președinte și convențional de SCA Simion & Baciu, cu sediul în str. Washington nr. 45, sector 1, București, România, unde solicităm și comunicarea întregii corespondențe în legătura cu prezenta, persoanele desemnate cu primirea corespondenței fiind avocații menționați în împuternicirea avocațială atașată prezentei,

Având în vedere:

I. Calitatea SCU de asociat fondator al AFC UTA conform Actului constitutiv („Actul constitutiv”) și Statutului („Statutul”), ambele din data de 19.03.2019;

II. Dispozițiile art. VII din Actul constitutiv din care rezultă că SCU deține calitatea de membru înConsiliul Director al AFC UTA, precum și dispozițiile Statutului AFC UTA care atestă calitatea Subscrisei de membru al Adunării Generale din cadrul AFC UTA;

III. Comunicatul de presă publicat la data de 13.01.2023 pe website-ul uta-arad.rosub titlul „Informare și precizări despre relația Clubului UTA cu SCU, despre drepturi și marcă” în cuprinsul căruia se afirmă că:

„Discutând din perspectiva protecției unei mărci, SCU deține doar o singură clasă pentru marcă, clasa 41, cea care o autorizează doar pentru activități sportive și culturale. Activitățile comerciale la care se referă SCU sunt încadrate în alte clase de protecție, clase care nu sunt incluse în sfera de protecție a mărcii pe care SCU o deține la OSIM. Activitatea de comerț cu produse se încadrează în clasa 35, iar vânzarea de produse sub marca proprie se încadrează în clasa în care se regăsește produsul respectiv (de exemplu – echipament sportiv – clasa 28, îmbrăcăminte – clasa 25, genți – clasa 18 etc.)

În schimb, clubul UTA este licențiat pentru mai multe clase, inclusiv pentru clasele 18, 25, 28, 35 sau 41.

În concluzie, SCU a înșelat și înșală în continuare publicul și propriii săi membri susținând că deține drepturile comerciale (o exprimare destul de vagă) asupra mărcii UTA. Drepturile comerciale, în sensul la care se referă SCU, pentru marca UTA le deține exclusiv clubul. Drept consecință dorim să clarificăm acest aspect: producția sau comercializarea produselor cu marca UTA fără acordul scris al conducerii clubului se consideră contrafacere (infracțiune) și este sancționată conform legii mărcilor.

Clubul deține în mod exclusiv licențele mărcii UTA prezentate mai sus datorită gestului domnului Costea Călin, cel care a cedat aceste drepturi clubului nostru gratuit, fără nicio pretenție. Pe această cale îi mulțumim.”;

IV. Faptul că dininformațiile publicate de către AFC UTA în spațiul online reiese faptul că la comercializarea articolelor sportive de către AFC UTA se utilizează mărcile presupus deținute de către Club ca urmare a „cedării” acestora de către dl. Costea Călin;

V. Informațiile publice existente conform cărora Afront Mediatech SRL este societatea care produceși comercializează produse sportive cu însemnele UTA în baza unor contracte de (sub)licență încheiate cu AFC UTA;

VI.Împrejurarea că aceste afirmații publice au dus la apariția unor serioase dubii cu privire la veniturile obținute de către AFC UTA din comercializarea produselor sportive și, implicit, la modalitatea deutilizare a acestora, existând bănuiala că acestea nu sunt utilizate într-un scop benefic pentru AFC UTA;

formulăm prezenta

NOTIFICARE

prin intermediul căreia vă solicităm să ne puneți la dispoziție, sau să ne acordați acces în orice modalitate pe care o apreciați oportună,în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea prezentei, la următoarele:

  1. toate documentele și informațiile pe care le dețineți cu privire la situațiile financiare ale AFC UTA din ultimii trei ani financiari – și nu doar informațiile financiare care sunt publice și disponibile terților;
  2. contractele de cesiune ori licență încheiate între AFC UTA și dl. Costea Călin prin care a fost transferat către AFC UTA dreptul de proprietate ori de folosință asupra mărcilor UTA înregistrate cu rea-credință de acesta, utilizate în comercializarea articolelor de îmbrăcăminte sportive;
  3. contractul de licență încheiat între AFC UTA și Afront Mediatech SRL prin care a fost transferat celei din urmă dreptul de folosință în scop comercial al mărcii figurative (combinate) „UTA” M 2007 06691/2007, al cărei titular este SCU;
  4. orice alte documente care să ateste dreptul AFC UTA în comercializarea produselor sportive prin utilizarea acestor mărci.
În justificarea interesului SCU de a vă solicita aceste documente și informații, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

Conform Actului constitutiv al AFC UTA, SCU are calitatea de membru fondator, făcând parte din organele de conducere ale AFC UTA, respectiv din Adunarea Generală și Consiliul Director.

În acest sens vă atragem atenția asupra următoarelor dispoziții din actele de înființare și organizare ale Clubuluial căror conținut este cunoscut de către AFC UTA, respectiv:

Art. 8 din Statut – „Calitatea de asociat se dobândește la data constituirii asociației prin recunoașterea și semnarea actului constitutiv și a statutului, dobândindu-se în acest fel calitatea de asociat fondator.”

Art.13 din Statut– „Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților.”

Art. VII din Actul constitutiv – „Consiliul Director este format din:

președinte: Voinea Florian;

membru: Lucaci Alexandra-Silvia;

membru Proca Dan Constantin – reprezentant al ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB UTA”.

Aceste prevederi sunt dublate și de dispozițiile legale aplicabile în materia asociațiilor și fundațiilor, și anume de dispozițiile OG nr. 26/2000 care prevăd că:

Art. 21

alin.(1) – Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaților.

alin. (2) – Competența adunării generale cuprinde:

  1. b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

Art. 24 alin. (2) – „În exercitarea competenței sale, consiliul director:

  1. a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației”;

Rezultă, așadar, că Subscrisa suntem pe deplin îndreptățită să avem cunoștință de toate aspectele de natură financiară derivate din desfășurarea activității de către AFC UTA, informații pe care SCU nu le deține la acest moment, deși, astfel cum am arătat mai sus, SCU are acest drept recunoscut de lege. Totodată, AFC UTA are obligația de loialitate în raport cu membri săi, precum și obligația de a le oferi toate informațiile relevante activităților AFC UTA – și mai cu seamă a celor producătoare de profit.

Mai mult decât atât, prezenta solicitare este justificată și de atribuțiile pe care SCU le are în calitatea sa de membru al Consiliului Director conform art. 19 din Statutul AFC UTA, respectiv:
  • efectuarea tuturor operațiunilor necesare realizării scopului și obiectivelor asociației;
  • prezentarea Adunării Generale a raportului de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, situațiile financiare anualre, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli

Astfel, pentru a putea să ne îndeplinim atribuțiile stabilite în sarcina noastră derivate din calitatea de membru al Adunării Generale, cât și de membru al Consiliului Director ne sunt necesare toate informațiile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli al AFC UTA din ultimii trei ani financiari, precum și documentele privind modalitatea de utilizare a mărcilor UTA înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în comercializarea produselor sportive.

Toate aceste informații vor putea fi puse la dispoziția Subscrisei de către cenzorul AFC UTA care are obligația legală de a verifica modul de administrare a patrimoniului asociației și de a întocmi rapoarte în acest sens pe care să le prezinte Adunării Generale din care Subscrisafacem parte, cu deplină transparență.

Apreciem că solicitarea SCU este pe deplin justificată de necesitatea evitării amplificării unor prejudicii care ar putea fi cauzate AFC UTA în eventualitatea în care veniturile obținute nu ar fi utilizate în scop benefic pentru AFC UTA, precum și de necesitatea conformării cu obligațiile stabilite de lege în sarcina oricărui subiect de drept.

În acest scop, vă aducem la cunoștință că, în măsura în care vom constata că nu veți dispune toate măsurile necesare pentru a vă conforma celor solicitate, vom fi obligați să întreprindemdemersurile legale ce se impun în această situație în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești de obligare a AFC UTA să pună la dispoziția SCU, în calitate de asociat fondator și membru în organele de conducere ale AFC, a tuturor informațiilor și documentelor referitoare la situațiile financiare ale AFC UTA, precum și la înscrisurile în baza cărora AFC UTA, respectiv Afront Mediatech SRL deține un drept asupra mărcilor utilizate în comercializarea produselor sub brand UTA.

Subliniem faptul că acest din urmă resort va implica și obligarea AFC UTA la plata cheltuielilor de judecată și eventual chiar a cheltuielilor de executare implicate de o astfel de procedură, aspect care nu trebuie ignorat, ci din contră – tratat cu maximă seriozitate în contextul modalității de administrare a bugetului AFC UTA.

ASOCIAȚIA SUPORTER CLUB UTA

CONVOCATORUL AGA al AFC UTA:
Cei de la Suporter Club UTA consideră că au trăit un adevărat șoc luni, când au aflat că vor sta la masă cu noi trei membri.

 

„Pe lângă faptul că vechii membrii ai Adunării Generale, domnii Alexandru Meszar și Florian Voinea și doamna Alexandra Lucaci nu au dorit să dea ochii cu mine, în calitate de reprezentant al SCU, delegându-l pe avocatul Dan Ione Lanevschi, am aflat cu stupoare că s-a mai stabilit cooptarea a trei membri în structura de conducere a clubului. Este vorba despre doamna Gabriela Meszar, chiar soția conducătorului totum factum de la UTA, Călin Costea, acel domn oportunist, vânător de mărci false și Dorin Stana, care era deja în organigrama clubului, dar nu și în Adunarea Generală.
Fiindcă din partea tuturor era prezent doar avocatul Lanevschi, am apelat și noi la avocatul Radu Buda, care ne acordă sprijin de ani buni de zile, reprezentându-l – printre alții – în trecut și pe regretatul Nicolae Bara și, împreună cu dânsul, am stabilit să acționăm pe cale legală împotriva acestei manevre de consolidare a poziției în cadrul asociației din partea domnului Alexandru Meszar.
De obicei, în astfel de cazuri, structura Adunării Generale se mărește pentru a primi investitori, cum ar fi trebuit să fie cazul oamenilor de afaceri arădeni din proiectul Next Gen, dar nu e cazul aici. Așadar, am atacat această decizie în instanță, unde – de asemenea – am cerut ca tot domnul Meszar și cei din jurul său să ne pună la dispoziție toată situația financiară consolidată a clubului din ultimii trei ani și nu doar bilanțul simplist ce poate fi găsit și online.
 Prin notificarea de pre-audit din luna februarie am solicitat oficial aceste date financiare și nu le-am primit, așa că vom face tot posibilul să le obținem în urma unei decizii judecătorești. Ne pare rău că s-a ajuns aici, ca suporteri ai UTA-ei nu-ți dorești să te îndrepți împotriva clubului, dar nu am avut de ales.

Vrem să știm exact ce s-a întâmplat în ultimii trei ani la club și avem tot dreptul conform statutului de membri ai Adunării Genarale sau Consiliului Director”, afirmă Claudiu Negru, noul președinte al Suporter Club UTA, cel care l-a înlocuit în urmă cu o lună de zile pe Dan Proca.

În război și cu Costea, noul Fan Shop va fi lansat în luna mai, iar APLICAȚIA UTA Official  – de ziua clubului

În instanță va ajunge și Călin Costea, în speța sa legată de mărcile sale înregistrate la OSIM. „De la bun început, vă spunem că marca UTA, înregistrată la OSIM și cedată către noi de regretatul Nicolae Bara, o deține doar Suporter Club UTA. Restul, adică încercările oportunistului domn Costea, de a veni cu niște mărci ale licenței, simple înșiruiri de litere fără nicio valoare, vor fi și ele obiectul unor procese.

 5047 și 5408 sunt numerele de dosare de la Tribunalul București, unde se judecă cazul. Suporter Club UTA este reprezentată de Casa de Avocatură Simion și Baciu, care se va ocupa ca aceste mărci să fie anulate în instanță, iar de acum înainte orice încercare de acest gen la OSIM va fi contestată imediat de noi.
De altel, am aflat cu surprindere că soția domnului Costea a încercat să înregistreze o marcă UTA la Biroul de Integrritatea Intelectuală din cadrul Uninii Europene, dar aceasta a fost deja contestată de noi. În fine, am notificat Facebook și Instagram cu privire la faptul că se promovează și vând online produse cu marca UTA, după ce noi am retras dreptul de folosință a acestei mărci clubului UTA și implicit firmei Afront Mediatech, iar pagina de facebook a sitului 1945.ro a fost închisă. În tot acest timp, am avansat cu proiectului noului Fan Shop, de unde suporterii își pot achiziționa produsele oficiale undeva începând din luna mai.

Avem bătută în cuie locația noului magazin, dar vom mai participa și la licitația Reconsului pentru spațiul vechiului FanShop din incinta stadionului „Francisc Neuman”. Totodată, aplicația UTA Official App. va fi lansată oficial pe 18 aprilie, de ziua clubului UTA.  Aici se va deschide și un magazin virtual, cu produse originale ale UTA-ei, iar câștigurile vor merge, transparent, către grupele de copii și juniori ale Academiei UTA”, a declarat Sebastian Bulumac, vicepreședintele SCU.

„Nu vedem cum clubul UTA va mai putea continua cu domnul Meszar la conducere”

Tot reprezentanții Suporter Club UTA susțin că, din punctul lor de vedere, Alexandru Meszar și-a pierdut orice fel de credibilitate și îi cer să plece de la club. „Știam că UTA nu este condusă de o figură precum cea a lui Angelo Gandolfi sau Nicolae Bara, dar nici nu ne gândeam că vom ajunge să-l punem pe domnul Meszar pe aceeași treaptă cu Adrian Marțian. Personal, îl consider chiar mai rău decât acesta.
Nu văd cum se poate merge mai departe cu domnul Meszar în club, nu credem că cineva se va mai asocia cu dânsul și mă refer la grupul Next Gen sau alți investitori. Or clubul UTA are mare nevoie de bani privați, de surse de câștiguri, căci, după calculele noastre, datoriile însumate la finalul acestui sezon merg undeva spre 4 milioane de euro. Am văzut ce s-a întâmplat la Dinamo și unde a ajuns echipa acum și vorbim tot despre un club de tradiție ce a trăit mult din contribuțiile fanilor. Clubul nu are active, gen stadion sau alte bunuri de preț, precum CFR Cluj, să spunem, iar atunci colapsul este aproape. Probabil, acțiunile noastre din instanță vor avea și repercursiuni penale și atunci nu vedem cum clubul UTA va mai putea continua cu domnul Meszar la conducere”
, a adăugat Bulumac.

„Nu renunțăm la salvarea acestui club”

„Atâta timp cât acest club mai poate fi salvat nu vom renunța la luptă. Descoperim și noi tot mai multe nereguli, dar nu vrem să avem două echipe în oraș, ca și la Craiova, de exemplu. Asta cu toate că trăim un sentiment de jenă, de stânjenire la felul cum e condus și administrat acest club, care an de an încasează tot mai mult, dar care a ajuns să se bată la retrogradare în loc să sperăm la un loc în cupele europene”, concluzionează Claudiu Negru, care, alături de alți suporteri, va participa mâine, la slujba de înmormântare a lui Nicolae Bara, de la București.

Înregistrarea intregrală a Conferinței de presă

 

Facebook Comments Box

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.
I accept the Privacy Policy