marți, noiembrie 29, 2022

Un pas spre civilizație: 200 de „Insule ecologice digitalizate”, în municipiu

 

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CLM  Arad de miercuri, 14 septembrie, se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Insule ecologice digitalizate”, a cheltuielilor aferente acestuia și a Notei de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția I1.B: Construirea de insule ecologice digitalizate”.

Pe scurt, fiecare „va plăti cât aruncă”

Se supune la vot aprobarea unei investiții finanțate prin PNRR prin care vor fi amplasate în cartierele cu blocuri, 200 de „Insule ecologice digitalizate” supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Accesul se va face pe baza unei cartele și ajută la monitorizarea cantității, a tipului de deșeu aruncat și a utilizatorilor. Astfel, fiecare „va plăti cât aruncă”.

Proiectul de hotărâre prevede

Art.1 „Insule ecologice digitalizate”, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 3. Managementul Deșeurilor, Subinvestiția I1.B: Construirea de insule ecologice digitalizate.

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al investiției, prezentată în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a eligibilă a proiectului „Insule ecologice digitalizate”, în
cuantum de 12.293.830,5 lei cu TVA (10.330.950 lei, la care se adaugă TVA 1.962.880,5 lei), conform Bugetului proiectului, prezentat în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă asigurarea contravalorii cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea proiectului din bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, precum și cofinanțarea proiectului, dacă va fi cazul.

Art. 5. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.

DECRIEREA INVESTIȚIEI

Investiția propusă prin proiectul „Insule ecologice digitalizate” constă în instalarea și operaționalizarea în municipiul Arad a unui număr de 200 de insule ecologice supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton.

Insulele vor deservi minim 200 de apartamente fiecare și vor fi amplasate pe domeniul public al Municipiului Arad, în cartiere/zone de blocuri. Pentru fiecare insulă vor fi asigurate minim 200 de carduri electronice de acces.

Măsuri de protecție anti-vandalism

Insulele vor fi protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmitere date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare.

Vor fi colectate informații privind volumele și tipurile de deșeuri colectate precum și persoanele
care introduc deșeurile în containere. Datele vor fi agregate și utilizate într-un sistem digital,
instrument principal de monitorizare și raportare.

Pentru acest tip de insule ecologice nu sunt necesare lucrări de construcții-montaj.
Achiziția va fi făcută centralizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP):

În calitate de Beneficiar, Municipiul Arad va semna cu MMAP un Acord de Asociere de
Autorități Contractante, în conformitate cu legislația națională în domeniu achizițiilor publice, prin care se va stabili faptul că MMAP va realiza achiziția bunurilor (insulele ecologice digitalizate) în numele beneficiarilor.

Municipiul Arad va recepționa bunurile, montajul și punerea în funcțiune, va solicita sumele de
plată către MMAP, va efectua plata către furnizor și va înregistra bunurile în inventar și contabilitate.

FINANȚAREA PROIECTULUI

Valoarea maximă eligibilă a unui proiectului corespunde unui cost unitar eligibil de 10.000 Euro/ fără TVA per insulă supraterană încasetată cu containere de 1.1 metri cubi – conform prevederilor Ghidului specific.

Valoarea totală eligibilă în Euro pentru insulele ecologice digitalizate este de 2.000.000 Euro (200 de insule ecologice digitalizate x 10.000 Euro /insulă) + TVA.

La cheltuielile pentru realizarea investiției de bază, se adaugă cheltuieli punerea în funcțiune a
containerelor digitalizate.

Valoarea totală a eligibilă a proiectului „Insule ecologice digitalizate” este de 12.293.830,5 lei cu TVA (10.330.950 lei, la care se adaugă TVA 1.962.880,5 lei).

Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, conform Notei de fundamentare

În prezent, zonele blocurilor de locuințe din municipiul Arad sunt deservite de 285 de platforme amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, însă dotările actuale nu asigură colectarea selectivă corespunzătoare, nu oferă posibilitatea de a restricționa accesul altor persoane decât cele arondate la platformele respective, și nici posibilitatea aplicării principiului „Plătește pentru cât arunci”. De asemenea, cantitățile pe tipuri de deșeuri sunt dificil de monitorizat.

În consecință,

pentru a atinge țintele anuale privind colectarea selectivă și a răspunde exigențelor actuale în
privința managementului integrat al deșeurilor, este necesară modernizarea sistemului de
colectare, prin utilizarea noilor tehnologii.

Din anul 2018, când s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de
Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, Municipiul Arad face parte din Zona 1 de gestiune a
deșeurilor din județ. În zona 1, salubrizarea este asigurată de către S.C. Retim Ecologic Service S.A.

Insulele de containere din municipiul Arad sunt clasificate astfel:
  • Eurocontainere de 1,1 m3 pentru deșeuri municipale și eurocontainere de 1,1 m3 sau containere tip igloo de 2,5 m3 pentru deșeuri de plastic/metal și hârtie/carton – localizate în zonele cu locuințe colective.
    Acestea sunt în total 3357 de eurocontainere: 1002 pentru deșeurile menajere, 451 pentru sticlă, 1002 pentru hârtie și carton, și 902 pentru metal și plastic;
  • Europubele de 120/240 l pentru deșeuri municipale și pubele galbene pentru deșeuri de
    plastic/metal și hârtie/carton – distribuite cetățenilor care locuiesc în zonele cu locuințe
    individuale.

Cu toate acestea, conform analizei efectuate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru Municipiul Arad – 2021 – 2027 și post 2027, aprobată prin Hotărârea CLM nr. 18/2022, „este necesară extinderea colectării selective a deșeurilor în toate cartierele din municipiul Arad, zonele de locuințe colective fiind slab deservite în prezent.

În plus, este necesară sprijinirea demersului de colectare selectivă prin informarea populației, inclusiv cu privire la posibilitățile de colectare și valorificare a diferitelor categorii de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri biodegradabile, deșeuri de echipamente electronice și electrocasnice)”.(SIDU, pag. 275).

Se remarcă, în perioada 2015 – 2021, o creștere constantă a cantității de deșeuri colectate la nivelul municipiului Arad,

de circa 40 %, ceea ce reflectă o performanță îmbunătățită a sistemului de gestiune a deșeurilor. În același timp, începând cu anul 2018 asistăm la o creștere progresivă a cantității de deșeuri valorificate prin reciclare. În anul 2019 circa 35 % din deșeurile colectate erau
reciclate.

Cea mai mare parte a deșeurilor sunt valorificate de către operatori economici autorizați conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Deși creșterea înregistrată este un element pozitiv, este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca municipiul Arad să atingă ținta privind ponderea deșeurilor valorificate din total deșeuri colectate, stabilită la nivelul Uniunii Europene.

În ceea ce privește compoziția deșeurilor municipale,

ponderea cea mai mare, din cantitatea totală de deșeuri municipale, este cea a deșeurilor menajere, de aproximativ 31%.

Municipiul Arad face joacă un rol important pentru UAT-urile Zonei I din care face parte în cadrul ADI Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad, deoarece deține infrastructura principală de gestiune a deșeurilor, precum depozitul ecologic, instalațiile de sterilizare și incinerare, stația de compostare în tunel, stația de sortare a deșeurilor.

Stația de sortare, cu o suprafață construită de 1.058 mp, are o capacitate de 4.500 tone/lună, respectiv 9 tone/oră/schimb.

Pentru colectarea și tratarea deșeurilor, există 124 de operatori avizați, conform datelor furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului Arad pentru anul 2020. Din total, 52 de operatori se ocupă de ambele procese, iar restul de 72 de operatori se ocupă numai de colectare.

Ținte clare privind reciclarea deșeurilor

Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevede, în Anexa 6, prevede ținte clare privind reciclarea deșeurilor. Obiectivul anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare este de 60%, din care minimum 50% prin reciclare și 10% prin alte forme de valorificare.

Pentru a atinge aceste ținte, se impune colectarea separată a deșeurilor încă de la sursă, ceea ce conduce la simplificarea procesului de reciclare, la creșterea gradului de reciclare și, implicit la scăderea cantității de deșeuri care intră în depozitele ecologice pentru eliminare.

Legea nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligațiile autorităților publice locale privind gestionarea deșeurilor, printre care se numără și „obligația să implementeze un sistem de colectare separată pe minim 4 fracții, respectiv hârtie, mase plastice, metale și sticlă” (art. 5).

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru Municipiul Arad – 2021 – 2027 și post 2027, prin Obiectivul O5.2. Infrastructură de mediu modernă, are în vedere modernizarea sistemului de gestiune a deșeurilor, care să conducă la „o scădere cu 60 % a cantității de deșeuri municipale depozitate, majoritatea deșeurilor colectate fiind reciclate și valorificate”.

Una din direcțiile de acțiune aferente acestui obiectiv este D5.2.2. Creșterea gradului de
valorificare și reciclare a deșeurilor, căreia îi corespunde, în lista de proiecte și măsuri complementare, proiectul „Extindere colectare selectivă a deșeurilor în toate cartierele municipiului Arad”, cu țintă anul 2023.

Aceste măsuri vin să sprijine viziunea Municipiului Arad, descrisă în SIDU: „… un oraș care
tinde spre neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon mizând totodată pe integrarea conceptului de economie circulară. Sistemul modern de gestiune a deșeurilor asigură un grad ridicat de reciclare și valorificare minimizând totodată cantitățile de deșeuri municipale depozitate”.

Îmbunătățirea implementării colectării separate a deșeurilor și a activității de controlul și
monitorizare a parametrilor de calitate a mediului, contribuie la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții.

Nu în ultimul rând, investiția într-o rețea de insule ecologice are un potențial economic pe termen lung,

prin diversele posibilități de revalorificare a materialelor reciclabile colectate separat pe categorii, contribuind la dezvoltarea economiei circulare.

Rolul reciclării în economia verde și contribuția acesteia la nivel european sunt evidențiate în
numeroase rapoarte care se concentrează asupra beneficiilor economice pe care le oferă reciclarea, în corelație cu beneficiile de mediu.

Obiectivul Componentei 3 a PNRR este accelerarea procesului de extindere și modernizare a
sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news