marți, ianuarie 31, 2023

A intrat în vigoare legea privind monitorizarea electronică a celor aflați în arest la domiciliu, sub control judiciar sau a celor care au emis ordin de protecție provizoriu

 

Legea 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale intră în vigoare începând cu vineri, 21 mai 2021.

Monitorizarea electronică realizată în condițiile acestei legi vizează exclusiv dispozitive de supraveghere electronică localizate pe teritoriul României.

Prevederile nu se aplică procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probațiune. Monitorizarea electronică în cazul acestor persoane se realizează în condițiile prevăzute de legea specială.

Principii ale monitorizării electronice

(1) Dispozitivul electronic de supraveghere se folosește astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viața privată, mai mult decât este inerent naturii și conținutului procesului de monitorizare electronică, ori să nu provoace intenționat daune sau suferințe fizice ori psihice persoanei supravegheate, altele decât cele inerente naturii și conținutului procesului de monitorizare electronică.

(2) În timpul monitorizării electronice este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenență politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de același fel.

Reguli generale privind utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere

(1) În cadrul monitorizării electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.

(2) Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie să asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.

(3) Montarea, demontarea, precum și orice operațiuni de întreținere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizează de către operatorul tehnic.

(4) Persoana supravegheată este obligată să mențină dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.

(5) Persoana protejată sau, după caz, reprezentantul legal este responsabil de menținerea dispozitivelor electronice de supraveghere în stare de funcționare, potrivit instrucțiunilor tehnice primite.

Montarea dispozitivului mobil se va face pe glezna persoanei supravegheate sau pe braț, în cazul în care montarea pe gleznă nu este posibilă. Persoanei protejate i se va pune la dispoziție un dispozitiv electronic de supraveghere, care va genera alerte puternice ori de câte ori persoana supravegheată va depăși distanța permisă.

Dispozitivul fix se montează în imobilul în care se execută măsura arestului la domiciliu sau de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie.

De asemenea, organul de supraveghere și operatorul tehnic pot verifica inopinat, în orice moment al zilei, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.

Organele de urmărire penală vor avea acces la datele de localizare din SIME ori de câte ori:

– există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni dintre cele de la art. 139 alin. (2) Cod proc. pen. sau a unei infracțiuni de concurență neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive și al precursorilor de explozivi restricționați, a unei infracțiuni privind nerespectarea dispozițiilor privind introducerea în țară de deșeuri și reziduuri, a unei infracțiuni privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracțiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, și infracțiuni referitoare la operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanțele și produsele stupefiante sau psihotrope;
– există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
– probele nu ar putea fi obținute în alt mod sau obținerea lor ar presupune dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
– măsura este proporțională cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii.

MODIFICĂRI LEGISLATIVE aplicabile începând de

Vineri, 21 mai 2021, prin intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, devin aplicabile o serie de modificări ale prevederilor Codului Penal, Codului de Procedură Penală și ale altor acte normative.

Astfel:

1.Încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau a condiţiilor de deplasare va constituie infracțiunea de evadare, urmând a se aplica regulile privind concursul de infracțiuni.

2.Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii.

3.Se va indica în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt loc în care se aprobă deplasarea inculpatului.

4.În cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel puţin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control judiciar să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa.

5.Darea în urmărire se va dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar și de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean.

6.După comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se deplasa de îndată la imobilul indicat potrivit legii, în vederea executării măsurii.

7.În vederea verificării situaţiei de fapt, organul de supraveghere are acces, în condiţiile legii, la documente, imagini, înregistrări audiovideo sau orice înscrisuri necesare, deţinute de autorităţile sau instituţiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost luate măsuri pentru instruirea personalului cu privire la aceste modificări legislative, precum și pentru informarea despre noile obligații legale a persoanelor față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.

Legea privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale reglementează înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şi modul de acţiune în situaţia generării unor alerte.

SIME va deveni operațional cel mai târziu la data de 1 martie 2022.

Într-o primă etapă, monitorizarea electronică se va aplica în sistem pilot, pentru cazurile de violență domestică în care a fost emis un ordin de protecție.

 

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news