luni, martie 27, 2023

Consilierii locali vor vota Regulamentul pentru desfășurarea concursului de proiecte de management și Regulamentul de organizare și funcționare a instituției publice HUB Cultural mARTA

În ședința CLM de miercuri, 28 decembrie, se vor supune la vot o serie de proiecte de hotărâri cu privire la HUB-ul Cultural mARTA și anume:

  • aprobarea CAIETULUI DE OBIECTIVE pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru instituția publică HUB Cultural mARTA
  • aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru instituția publică HUB Cultural mArta
  • desemnarea componenţei Comisiei de concurs, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum și a Secretariatului acestor comisii, în vederea desfășurării concursului de proiecte de management la instituția publică HUB Cultural mArta
  • aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției publice HUB Cultural mARTA
Calendarul Concursului de management și condiții de participare

Concursul de management se desfăşoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea prevederilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008:

a) 29.12.2022 – aducerea la cunoştinţa publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin afişare la sediul instituţiei publice de cultură şi al autorităţii care organizează concursul a anunțului de organizare a concursului de proiecte de management, a caietului de obiective, a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, precum și a bibliografiei;

b) 29.12.2022-18.01.2023 – elaborarea și depunerea proiectului de management de către candidaţi;

c) 19.01.2023–20.01.2023 – perioada de selecție a dosarelor;

d) 23.01.2023-31.01.2023 – analiza proiectelor de management de către membrii comisiei de concurs – prima etapă;

e) 01.02.2023 – aducerea la cunoştinţa candidaţilor, în scris, precum și aducerea la cunoștința publică, prin afişare la sediul instituţiei publice de cultură şi al autorităţii, care organizează concursul şi pe pagina de internet a acestora, a notei obţinute în prima etapă. Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei a doua, candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

f) 02.02.2023 – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului, la sediul autorității din Bdul. Revoluției nr. 75, Arad – a doua etapă.

g) 03.02.2023 – aducerea la cunoștința candidaților, în scris, precum și la cunoștința publică, prin afişare la sediul instituţiei publice de cultură şi al autorităţii, care organizează concursul şi pe pagina de internet a acestora, a rezultatului concursului.

Contestații

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Serviciul Resurse umane (cam. nr. 8 – Palatul Administrativ) din cadrul Primăriei Municipiului Arad, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului.

Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii.

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

b) curriculum vitae (modelul comun european);

c) copia actului de identitate;

d) copie după diplomele de studii şi, după caz, după documentele care atestă efectuarea specializărilor solicitate1;

e) cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale.

La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință eliberată ulterior datei de 01.01.2011, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor și/sau alte documente care să ateste întrunirea condițiilor de pregătire sau experiență în management;

i) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să renunţe la postul de conducere deţinut, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de management;

j) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) proiectul de management, care trebuie întocmit și structurat conform cerințelor din caietul de obiective.

Proiectul de management va fi elaborat de către candidat fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, potrivit prevederilor art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare.

l) alte înscrisuri care dovedesc îndeplinirea cerinţelor stabilite.

Depunerea proiectelor

În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul autorităţii proiectele de management, în format letric şi în format electronic de tip PDF, pe suport CD sau DVD, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând documentele solicitate în anunţul public.

Depunerea dosarului de concurs se face personal.

Copiile actelor se prezintă însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Nedepunerea dosarului de concurs în termenul legal sau depunerea unui dosar incomplet sau care conține documente neconforme cu cerințele din anunțul public determină automat eliminarea dosarului de concurs, candidatul fiind declarat „respins”.

Pot participa la concurs persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei. Domeniul fundamental de ierahizare – științe umaniste și arte; ramura de știință: studii culturale sau arte.
d) are vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani;
e) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management: minim 7 ani;
f) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
g) nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România, condiţie aplicabilă în cazul câştigării concursului de management;
h) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

În situaţia în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1, alin. (4), prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului şi, după caz, a nivelului studiilor solicitate.

Despre HUB Cultural mArta

HUB Cultural mARTA a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2022 și este o instituție publică de cultură de interes local, cu personalitate juridică, având cont bancar distinct și identitate fiscală.

Subordonare

Instituția publică HUB Cultural mARTA se înființează și se organizează ca persoană juridică
de drept public, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, sub forma juridică a
așezământului cultural cu personalitate juridică, instituție publică de cultură de interes local, cu cont bancar distinct și identitate fiscală.

Finanțarea HUB Cultural mARTA se asigură din venituri proprii, din bugetul local și din alte
surse atrase conform legii.

Misiunea

Misiunea serviciului public de interes local HUB Cultural mARTA este de a oferi servicii culturale de utilitate publică, noneconomice, de interes general.

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news