duminică, noiembrie 27, 2022

Proiecte de hotărâri importante vor fi dezbătute luni în CLM

Proiecte privind investiții majore, aprobarea unor cereri de finanțare, aprobarea unor PUZ-uri (str. Cehov și str. Voinicilor), aprobarea unor documentații și modificări ale unor State de Funcții la instituții subordonate

O Ședință Ordinară și una Extraordinară – Luni, 14 Februarie în Consiliul Local Municipal

Pe ordinea de zi a Ședinței Extraordinare a Consiliului Local Municipal se află proiecte de hotărâri importante.

Se vor dezbate și se vor supune la vot mai multe proiecte privind investiții majore, aprobarea unor cereri de finanțare, aprobarea unor PUZ-uri (str. Cehov și str. Voinicilor), aprobarea unor documentații și modificări ale unor State de Funcții la instituții subordonate.

PROIECTE PE ORDINEA DE ZI:
1. Proiect de hotărâre nr. 68/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 516/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Amenajare drum de acces Zona Industrială Vest și iluminat public” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 71/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 517/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Drum de legătură între Zona Industrială Vest și Drumul Expres Arad-Oradea” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 73/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 519/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Rețele de canalizare ape uzate și canalizare pluvială aferente străzilor de pământ” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 74/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 520/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Amenajare pasaj subteran Piața Drapelului” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 75/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 518/2021 privind aprobarea Cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitare străzi de pământ în municipiul Arad” și a Devizului general estimativ al obiectivului de investiții– inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 55/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție SF – ”Utilități Zona de Locuințe Tarafului” – inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 61/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Studiu de Fezabilitate „Amenajare Hala și Copertine în Piața Obor prin relocarea celor din Piața Catedralei și a zonei adiacente” – inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 81/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”SF – Amenajare pod pietonal acces Insula Mureș – inițiativa primarului
9. Proiect de hotărâre nr. 487/2021 editia 1 revizia 1 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”SF – Amenajare parcare str. Vârful cu dor (adiacent parcului Reconcilierii Romano – Maghiare)” – inițiativa primarului
10. Proiect de hotărâre nr. 82/2022 cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF ”Reabilitare și acoperire Patinoar în Municipiul Arad – inițiativa primarului
11. Proiect de hotărâre nr. 84/2022 privind modificarea Hotărârii nr. 293/18.06.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Proiectului tehnic ”Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA” și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a Arenei Francisc Neuman, Arad (fost Stadion UTA) – inițiativa primarului
12. Proiect de hotărâre nr. 76/2022 referitor la neexercitarea dreptului de preempţiune cu privire la achiziţionarea apartamentului nr.16/b, situat în Arad, B-dul G-ral Vasile Milea, nr.19, etaj I– inițiativa primarului
13. Proiect de hotărâre nr. 83/2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Clasic ”Ioan Slavici” Arad– inițiativa primarului.
14. Proiect de hotărâre nr. 85/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Amenajare zonă locuințe colective”, Municipiul Arad, strada Voinicilor, nr. 21, 21/B, 21/C, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 351499 – Arad, C.F. nr. 351559- Arad, C.F. nr. 353951-Arad
15. Proiect de hotărâre nr. 86/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”, municipiul Arad, B-dul Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 319516 Arad – iniţiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre nr. 87/2022 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent pentru obiectivul de investiție: „Zonă rezidențială și funcțiuni complementare servicii/comerț”, Municipiul Arad, str. Anton Cehov, nr. 20, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 352763 Arad – inițiativa primarului
17. Corespondența adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
Pe Ordinea de Zi a Ședinței Ordinare sunt înscrise următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre nr. 23/2022 privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, Str. Ghiba Birta nr. 18, et. I – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 26/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr. 1, sc. IV, corp A, mansardă – inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 29/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, Str. Episcopiei, nr. 46, etaj. II, corp A – inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 38/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 21, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, mansardă – inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 39/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 29, etaj I – inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 45/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 90, scara A – inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 46/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 90, scara A – inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 47/2022 privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. O. Goga, nr. 3, etaj I – inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr. 72/2022 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 335/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind modificarea suprafeţei terenului situat în Municipiul Arad înscris în CF nr. 316205 Arad şi actualizarea datelor cadastrale şi atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile– inițiativa primarului
10. Proiect de hotărâre nr. 32/2022 cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 565/2021 privind trecerea unui imobil – teren din domeniul privat al Municipiului Arad în domeniul public al acestuia – inițiativa primarului.
11. Proiect de hotărâre nr. 54/2022 privind încetarea concesiunii acordată conform Anexei nr. 10 și a Actului adițional nr. 3/14.06.2007 la Contractul de concesionare nr. 7 din 29.08.2001– inițiativa primarului.
12. Proiect de hotărâre nr. 64/2022 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad – inițiativa primarului.
13. Proiect de hotărâre nr. 78/2022 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA– inițiativa primarului
14. Proiect de hotărâre nr. 79/2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 745,23 mp din Clădirea Internat P+7Ep, situată în Arad, Piața Academician Caius Iacob, nr. 1, proprietate publică a Municipiului Arad – inițiativa primarului.
15. Proiect de hotărâre nr. 80/2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Clădirii Internat, în regim de înălțime P+3E+Sp CAD 359402-C1 cu suprafață construită la sol de 1.440 mp si teren aferent în suprafață de 2300 mp, situate în Arad, str. Labirint, nr. 6, proprietate publică a Municipiului Arad – inițiativa primarului.
16. Proiect de hotărâre nr. 40/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Semenicului nr. 28A, înscris în CF 315865 Arad – inițiativa primarului.
17. Proiect de hotărâre nr. 41/2022 privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului aferent Cimitirul Bujac, situat în Zona str. Dimitrie Țichindeal – inițiativa primarului.
18. Proiect de hotărâre nr. 43/2022 privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de tern situat în Municipiul Arad, str. Posada nr. 18, înscris în CF nr. 305034 Arad– inițiativa primarului.
19. Proiect de hotărâre nr. 58/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Frumoasă, nr. 14 înscris în CF nr. 313466 Arad – inițiativa primarului.
20. Proiect de hotărâre nr. 59/2022 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lalelelor, nr. 21 înscris în CF nr. 310252 Arad – inițiativa primarului.
21. Proiect de hotărâre nr. 67/2022 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, str. Rândunicii, înscrise în CF nr. 339986 Arad și CF nr. 359183 Arad – inițiativa primarului.
22. Proiect de hotărâre nr. 30/2022 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului.
23. Proiect de hotărâre nr. 34/2022 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2022-2023 – inițiativa primarului.
24. Proiect de hotărâre nr. 584/2021 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciile prestate de SC Tîrguri Oboare și Piețe SA Arad – inițiativa primarului.
25. Proiect de hotărâre nr. 634/2021 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonei de agrement Patinoarul Municipal Arad – inițiativa primarului.
26. Proiect de hotărâre nr. 31/2022 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/22.10.2018 – inițiativa primarului.
27. Proiect de hotărâre nr. 44/2022 privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2022 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru – inițiativa primarului.
28. Proiect de hotărâre nr. 37/2022 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 354/2021 privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Arad și a regulamentului de funcționare a acesteia – inițiativa primarului.
29. Proiect de hotărâre nr. 51/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad– inițiativa primarului.
30. Proiect de hotărâre nr. 52/2022 privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea cotizației pe anul 2022 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad – inițiativa primarului.
31. Proiect de hotărâre nr. 60/2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 20 la Contractul de concesiune nr. 6.863/25.07.2002 încheiat între Municipiul Arad și S.C. FCC Environment România S.R.L. – inițiativa primarului.
32. Proiect de hotărâre nr. 65/2022 privind aprobarea modelului de formular pentru procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor săvârșite asupra sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare și în legătură cu bunurile aferente acestora propus de S.C. Compania de Apă Arad S.A și punerea la dispoziția agenților constatatori desemnați prin Decizia nr.671/01.04.2021 a legitimațiilor necesare în exercitarea atribuțiilor de constatare și control– inițiativa primarului.
33. Proiect de hotărâre nr. 33/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 370/2015 privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor situate în municipiul Arad în zonele de impozitare delimitate – inițiativa primarului
34. Proiect de hotărâre nr. 641/2021 privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Aradul Nou – inițiativa primarului
35. Proiect de hotărâre nr. 645/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Întocmire P.U.Z. și R.L.U – Ansamblu locuințe individuale – Rusco”, intravilan C.F. nr. 329193, nr. 355734, nr. 329820, nr. 344071, nr. 329826, nr. 327963 – Arad, mun. Arad, jud. Arad, S.C. Rusco International S.R.L. – inițiativa primarului
36. Proiect de hotărâre nr. 66/2022 privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2022 şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie – inițiativa primarului.
37. Proiect de hotărâre nr. 77/2022 privind aprobarea acordării în avans a ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.
38. Proiect de hotărâre nr. 48/2022 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad – inițiativa primarului.
39. Proiect de hotărâre nr. 49/2022 privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2021 – inițiativa primarului.
40. Proiect de hotărâre nr. 70/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021– inițiativa primarului
41. Proiect de hotărâre nr. 69/2022 privind constituirea Comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” Arad, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2021– inițiativa primarului.
42. Proiect de hotărâre nr. 56/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 decembrie 2021 – inițiativa primarului.
43. Proiect de hotărâre nr. 57/2022 privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 17 decembrie 2021 – inițiativa primarului.
44. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.
45. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
46. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice şi alte probleme supuse atenţiei Consiliului Local al Municipiului Arad.

 

Ultimele Știri

Related news