luni, februarie 6, 2023

TREI LEGI, care conțin măsuri cu impact economic și social atât pentru persoanele fizice cât și pentru firme, au fost ADOPTATE și CONTESTATE astăzi… aproape CONCOMITENT!

 

 

Vineri, 03 aprilie, parlamentarii au adoptat un pachet de măsuri cu impact economic și social atât pentru persoanele fizice cât și pentru firmele private, măsuri necesare în contextul generat de pandemie. Astfel, cele mai importante prevederi ale acestora sunt: 

-Se amână, la cerere, plata utilităților pentru 3 luni: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile.

-Se va acorda o indemnizație pentru şomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz. Beneficiază toți salariații afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat.

-De asemenea, firmele își pot amâna rambursarea creditelor, inclusiv a ratelor de leasing financiar sau operațional, până la finalul anului. Firmele pot solicita și amânarea plății CAS, pentru 3 luni începând cu martie, pentru firmele a căror activitate a fost oprită sau au venituri sau încasări diminuate cu minimum 15%.

-Amânarea plății utilităților se aplică operatorului economic a cărui activitate a fost oprită sau are venituri sau încasări diminuate cu minimum 15%.

Tot vineri, 03 aprilie, aproape imediat, PNL a contestat cele trei legi la Curtea Constituțională a României și, deci, încă NU se aplică… Deci, încă NU știm care ne sunt măsurile de siguranță adoptate pentru noi, cei din adevărata criză pandemică. Se pare că noi și EI trecem prin crize diferite, în lumi diferite…

Conținutul integral actelor normative atât de disputate mai jos: 

I. L E G E pentru suspendarea rambursării creditelor  

Art. 1. – În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) creditori – instituții de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și instituții financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României, cu excepția Caselor de Ajutor Reciproc precum și entitățile înregistrate care desfășoară activitatea de recuperare creanțe;

b) debitori – persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, asociațiile, fundațiile, profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderile mici și mijlocii („IMM”), așa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care sunt părți într-un contract de credit sau de leasing. 

Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 90/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suspendă, la cererea debitorului, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare. 

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și debitorilor care au încheiate contracte de leasing operațional sau financiar, reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 51/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Dobânda datorată de debitori, precum și comisioanele aferente corespunzătoare sumelor scadente a căror plată a fost suspendată nu se capitalizează la soldul creditului existent, la finalul perioadei de suspendare. 

(4) Orice proceduri de executare silită, inclusiv urmărirea silită a bunurilor mobile, urmărirea silită imobiliară sau popririle de orice fel, începute până la data intrării în vigoare a prezentei legi, intră sub incidența moratoriului și se suspendă până la 31 decembrie 2020. 

Art.3. – (1) Pentru a beneficia de suspendarea prevăzută la art.2, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în forma unui document imprimat pe suport de hârtie sau prin poșta electronică. 

(2) Sunt eligibili debitorii care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobândă, în relație cu creditorii, mai mari de 90 de zile, cu excepția celor care se află în procedură de executare silită, în procedură de dare în plată, de reorganizare judiciară sau în orice alte proceduri judiciare sau extrajudiciare care tind la suspendarea efectelor contractelor de credit. 

(3) Prelungirea duratei contractuale menționate la art. 2 alin. (1) produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor de către debitori și operează de drept prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale, creditorul notificând debitorului accesarea facilității de suspendare. 

Art.4. – (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să trimită băncilor o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că veniturile sau încasările s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs raportat la media celor două luni anterioare. 

(2) Debitorul răspunde în condițiile legii pentru corectitudinea informațiilor furnizate băncilor în declarația pe proprie răspundere. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

***

II. L E G E  pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României 

Art. 1. (1) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână virarea contribuțiilor de asigurări sociale calculate și reținute de angajator, aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020. 

(2) La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, virarea contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării facilității instituite la alin. (1), în proporție de 50% din volumul total scadent. 

(3) Facilitățile prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(4) Pe perioada acordării facilităților prevăzute la alin. (1) și (2) salariații beneficiază de vechime în muncă, iar contribuțiile sociale obligatorii vor fi completate de la bugetul de stat. 

Art. 2. La cererea contribuabilului operator economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 2201 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020. 

Art. 3. Contribuabilii operatori economici, nu vor plăti dobânzi și penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată. 

Art. 4. (1) La cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. 

(2) La expirarea perioadei de 3 luni menționate la alin. (1), beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere. 

(3) Operatorii economici care suportă amânarea la plată vor eșalona debitele restante fără a depăși raportul de 1/12 pe lună. 

(4) Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de măsurile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice pune la dispoziția furnizorilor de utilități, prin Trezoreria Statului, credite de trezorerie cu dobânda zero pentru o perioadă de până la 18 luni. 

(5) Ministerul Finanțelor Publice va garanta linii de creditare în regim de factoring pentru furnizorii de utilități afectați de măsurile 

prevăzute la alin. (1), pentru sumele afectate de măsurile prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de până la 18 luni. 

(6) La expirarea perioadei prevăzută la alin. (1) furnizorii de utilități plătesc sumele scadente, eșalonat, pe perioada menționată la alin. (2) pe măsura încasării contravalorii facturilor de la beneficiarii menționați la alin. (1). 

(7) Guvernul României definește până la data de 01 mai 2020 consumatorul vulnerabil, elaborează și pune în funcțiune o schemă de ajutor pentru aceștia în conformitate cu prevederile art. 5 din Directiva 2019/944/UE privind normele comune pentru piața internă de energie electrică a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 și de modificare a Directivei 2012/27/UE. 

Art. 5. – În termen de 10 zile de la adoptare, Ministerul Finanțelor Publice va elabora normele metodologice de aplicare a acestei legi. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 

***

III.  L E G E pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 

Art. I. – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 52, după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) pe durata suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată.”

2. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531 cu următorul cuprins: „Art. 531 – (1) În cazul suspendării temporare a activităţii şi/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgenţă potrivit art. 93 alin. (1) din Constituţia României, republicată, salariaţii afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizaţie plătită din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz.

(2) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate
fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1).

(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale
de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(5) Pentru calculul impozitului pe venit prevăzut la alin. (4) se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale prevăzute conform alin. (4) este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

(7) Pentru indemnizaţia prevăzută la alin. (1) nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).

(9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

(10) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii
acestor salariaţi nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de
asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).

(11) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (10) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul
de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună.

(12) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

(13) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (12).
(14) Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale.

(15) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, depusă prin poşta electronică, la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social.

(16) Documentele prevăzute la alin. (12) şi (15) se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

(17) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea
documentelor, iar plata indemnizaţiei se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a acestor sume.ˮ

Art. II. – Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, prevăzut la art. 531 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Angajatorii pot dispune gradual alte măsuri pentru reducerea activităţii sau a întreruperii activităţii, după caz. În situaţia în
care este adoptată de angajator măsura suspendării contractului individual de muncă înlocuind, în tot sau în parte, măsura reducerii programului săptămânal de lucru de la 5 la 4 zile, dispusă în condițiile art. 52 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata indemnizației este acordată numai de la data suspendării contractului individual de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f) din Legea nr. 53/2003, pentru salariații cărora li se aplică prevederile art. 53 alin.(1) din aceeaşi lege.

Art. IV. – Angajatorii care beneficiază de prevederile prezentei legi nu pot desfiinţa locurile de muncă ocupate de persoanele ale căror
contracte individuale de muncă au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) sau f) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor sociale de şomaj.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția
României, republicată.

*****

[COMUNICAT DE PRESĂ] – transmis imediat după adoptare dar înainte de contestare!

Mihai Fifor: „Proiectele PSD pentru sprijinirea populației și firmelor au fost adoptate de parlament“

Parlamentarii PSD au inițiat o serie de măsuri pentru gestionarea crizei, acestea fiind adoptate de Parlament, cu votul tuturor forțelor politice, mai puțin PNL.

„Parlamentarii PSD au depus o serie de inițiative legislative, pentru a veni în sprijinul populației, dar și al firmelor, în această perioadă dificilă pentru România. Trebuie spus că inițiativele PSD au fost adoptate cu votul parlamentarilor tuturor formațiunilor politice prezente în Parlamentul României, cu excepția PNL, care dovedește încă o dată că nu e preocupat cu adevărat de problemele românilor. În urma votului din parlament, cetățenii vor putea amâna rambursarea împrumuturilor, fără niciun cost. Se amână, la cerere, plata utilităților pentru 3 luni: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. Se va acorda o indemnizație pentru şomaj de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare, pe toată durata menţinerii stării de asediu sau stării de urgenţă, după caz. Beneficiază toți salariații afectaţi de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat. De asemenea, firmele își pot amâna rambursarea creditelor, inclusiv a ratelor de leasing financiar sau operațional, până la finalul anului. Firmele pot solicita și amânarea plății CAS, pentru 3 luni începând cu martie, pentru firmele a căror activitate a fost oprită sau au venituri sau încasări diminuate cu minimum 15%. Amânarea plății utilităților se aplică operatorului economic a cărui activitate a fost oprită sau are venituri sau încasări diminuate cu minimum 15%. Sunt doar câteva dintre măsurile pe care PSD le-a propus și le-a trecut prin votul parlamentului în această perioadă. Sperăm ca cei de la PNL să le pună cât mai rapid în practică și să nu încerce jocuri politicianiste în perioada următoare. România și românii au nevoie de măsuri rapide, concrete, care să
rezolve problemele generate de criza coronavirusului, atât în zona sănătății, cât și în cea economică sau socială“, declară senatorul PSD Arad Mihai Fifor.

Biroul de Presă al PSD Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news