joi, decembrie 1, 2022

[ACTUALIZARE] Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al CAS Arad: doi nu au luat punctaj de trecere la proba scrisă, unul nici nu s-a mai prezentat

 

[ACTUALIZARE] Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de director al CAS Arad: doi nu au luat punctaj de trecere la proba scrisă, unul nici nu s-a mai prezentat

Potrivit datelor făcute publice de CNAS, la concursul organizat în data de 6 mai 2021, s-au prezentat 33 de candidați. Dintre aceștia, cinci au luat mai mult de 70 de puncte, cât era minimul pentru promovarea concursului.

Au existat 60 de candidaţi care şi-au depus dosarul pentru concurs. Dintre aceştia, în urma selecţiei dosarelor, au fost admişi la proba scrisă pe baza îndeplinirii criteriilor de participare la concurs 54 de candidaţi, care aveau dreptul să se prezinte la proba scrisă.

Concursul este primul din istoria Casei Naționale în care numele candidaților au fost secretizate, aceștia invocând GDPR

Mulţi candidaţi au solicitat ca numele şi rezultatul obţinut de ei la concurs să nu se publice, prin raportare la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru ocuparea postului de director al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Arad au fost înscriși trei candidați, dar niciunul dintre aceștia nu a reușit să obțină notă de trecere la proba scrisă, care a avut loc pe 6 mai, la București.

Un candidat arădean, căruia îi corespunde codul AR2856, a ocupat locul 11, cu 53,40 de puncte. În condițiile în care punctajul maxim era de 100 de puncte, iar minimumul necesar pentru a fi declarat admis era de 70 de puncte. Cel de al doilea candidat care s-a prezentat la proba scrisă a concursului pentru șefia CAS Arad – cod AR2788 – s-a clasat pe locul 23, cu 34,50 de puncte.

Al treilea candidat înscris – cod AR2778 – nu s-a prezentat la examen.

La nivel național, doar 5 din cei 54 de candidați înscriși la concursul pentru un post de director de CAS au obținut notă de trecere. E vorba de cei din județele: Maramureș (93,30 puncte), Iași (80,70), Tulcea (79,80), Cluj (79,75) și Bistrița Năsăud (70,10).

Alți nouă concurenți au obținut între 50 și 70 de puncte, iar 19 au luat sub 50 de puncte. 21 din candidații înscriși la concurs au absentat de la proba scrisă!

 

Dacă se consideră nemulțumiți de rezultat, candidații pot depune contestație până luni, 10 mai, la ora 17, la sediul CNAS.

Miercuri, 12 mai, concurenții vor participa la proba interviului, organizată la sediul CNAS din Capitală.

La proba scrisă, candidații au primit următoarele 10 subiecte:

1.Enumerați criteriile de internare pentru asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare continuă, respectiv spitalizare de zi, conform Ordinului nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 – privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobare a pachetelor de servicii și a contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor Medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

2.Enumerați responsabilitățile ordonatorilor de credite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice actualizată cu modificările și completările ulterioare și controlul financiar preventiv propriu.

3.Prezentați serviciile medicale care nu sunt decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, contravaloarea acestora fiind suportate de asigurați, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse după caz, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4.Enumerați programele naționale de sănătate curative exclusiv sub programe și obiective din bugetul Fondului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, conform Hotărârii nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, actualizată cu modificările și completările ulterioare

5.Enumerați documentele justificative necesare a fi depuse la Casa de Asigurări de Sănătate pentru rambursarea contravalorii asistenței medicale transfrontaliere după ce asiguratul a obținut autorizarea prealabilă și enumerați etapele analizei cererii de rambursare de către casa de asigurări de sănătate, conform Hotărârii nr. 304/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind asistența medicală transfrontalieră, actualizată cu modificările și completările ulterioare

6.Descrieți metodologia de selecție a unităților de specialitate pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative, conform ordinului nr. 245/ 2017 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, actualizat cu modificările și completările ulterioare

7.Enumerați documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, conform Ordinului nr. 1549/ 018 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

8.Prezentați condițiile de încheiere a contractului de management între directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate și președintele CNAS și de realizarea planului de management, conform statutului aprobat de Hotărârea nr 972/2006 pentru aprobarea statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

9.Prezentați scopul și principiile actului de control în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, conform Ordinului nr. 1012/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, actualizat cu modificările și completările ulterioare.

10.Propuneți cel puțin cinci măsuri de eficientizare a cheltuielilor în asistența medicală spitalicească prin prisma reglementărilor legale incidente sistemului de asigurări sociale de sănătate.

***

[TITLUL INIȚIAL] (9 aprilie 2021): CNAS organizează concurs pentru ocuparea funcției de „noul Domșa” [CONDIȚII]

Casa Națională de Asigurări de Sănătate organizează concurs în data de 6 mai 2021, 0ra 10.00, pentru ocuparea funcției vacante de director al CAS Arad

Pentru a participa la acest concurs, organizat de CNAS în temeiul Legii nr.95/2006, Titlul VIII, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 973/2020, candidații pot depune dosarele de înscriere la până la data de 20 aprilie 2021, orele 17.00.

Concursul constă într-o probă scrisă, care se va desfăşura la amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, urmată de un interviu, care se va desfăşura în termen de patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul CNAS din Calea Călăraşilor nr. 248.

Informațiile complete  referitoare la modul de organizare a concursului, criteriile de selecție a candidaților și bibliografia de concurs sunt publicate pe site-ul CNAS, la adresa: http://www.cnas.ro/page/posturi-vacante-i-concursuri.html

Pe data de 23.04.2021 se vor afișa rezultatele selecției dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la CNAS—Cabinet Preşedinte, până la data de 26.04.2021 inclusiv, se soluționează și afișează la sediul CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în data de 06.05.2021, începând cu ora 10.00 și interviu cc se va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Proba scrisă se susține din bibliografia anexată la prezentul anunț și care face parte integrantă din acesta.

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștințelor teoretice, practice și a abilităților/competențelor manageriale.

Proba scrisă se va desfășura la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din Splaiul Independenței 169, București 0500f8, având în vedere contextul generat de evoluția situației epidemiologice actu‹ile, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Proba interviu se va susține la sediul CNAS din București, Calea Călărașilor nr.248, bl.519, sector 3.

Competențele manageriale vor fi testate prin susținerea unui plan de management

Cerințele și criteriile dc selecție specifice pentru ocuparea prin concurs sau pentru ocuparea temporară a postului de director general al casei de asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:

-pregătire de bază: studii universitate de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 1ungl durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

-pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);

-vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);

-activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;

b) candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;

c) candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;

d) candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

e) să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială);

f) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor;

g) să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);

h) să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;

i) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă;

j) să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate până la data de 19.05.2021.

Anunț concurs CAS

 

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news