duminică, ianuarie 29, 2023

Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022 se vrea rectificat. Consilierii locali vor vota în ședința de joi

În ședința CLM de joi, 22 decembrie, se va supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022.

Conform Raportului de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Primăriei și anexelor proiectului de hotărâre, rectificarea presupune următoarele influențe:
1) Se majorează cu suma de 12.043,55 mii lei veniturile bugetului local după cum urmează:

❖ Impozitul pe clădiri persoane fizice (800 mii lei);
❖ Impozitul pe clădiri persoane juridice (-3.852 mii lei);
❖ Impozitul pe teren intravilan persoane fizice (400 mii lei);
❖ Impozit pe teren din extravilan (100 mii lei);
❖ Impozit asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice (600 mii lei);
❖ Venituri din concesiuni și închirieri (1.600 mii lei);
❖ Impozit pe spectacole (50 mii lei);
❖ Taxe extrajudiciare de timbru (3 mii lei);
❖ Alte impozite și taxe fiscale (200 mii lei);
❖ Venituri din recuperarea cheltuielilor de executare silită (100 mii lei);
❖ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (1.000 mii lei);
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate:
– Finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare (630 mii lei);
– Finantarea caminelor pentru persoane varstnice (240 mii lei);
– Finantarea burselor elevilor din învățământul de masa (1.532 mii lei);
❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional (689 mii lei);
❖ Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: Filarmonica Arad (3.942,92 lei) și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad (4.009,63 lei)

2) În cadrul capitolului 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” se propune diminuarea cu suma de 170 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal la Primăria Municipiului Arad;
3) Se diminuează cu suma de 10 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2022 la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, pentru cheltuieli de personal.

Tot în cadrul acestui capitol se diminuează cu suma de 519 mii lei creditele bugetare aprobate în anul 2022 pentru: servicii de estimare-evaluare a imobilelor din patrimoniul Municipiului Arad (250 mii lei), Serviciile de expertiză tehnică pentru bunurile din patrimoniul public al Municipiului Arad(119 mii lei), servicii de consultanță pentru întocmirea studiilor de oportunitate pentru bunurile din patrimoniul Municipiului Arad (100 mii lei), servicii de elaborare a certificatelor de performanță energetică a imobilelor din patrimoniul public al Municipiului Arad (50 mii lei);

4) În cadrul capitolului 61.02 „Ordine publică și siguranță națională” se diminuează suma de 120 mii lei cheltuielile de personal aprobate în anul 2022 la Poliția Locală,

ca urmare a realizării de economii și conform Referatului nr. 96771/15.12.2022 din partea Serviciului Resurse Umane și cu suma de 280 mii lei reparațiile curente aferente clădirilor Poliției Locale, conform Referatului nr.96129/13.12.2022 din partea Biroului Reparații Imobile;

5) La capitolul 65.02 “Învățământ” se propun următoarele influențe:

❖ se suplimentează cu suma de 659 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Arad, în vederea achitării facturilor de încălzire, apă, energie electrică, salubritate, poștă, materiale de curățenie, internet și alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
❖ se majoreaza cu suma de 1.532 mii lei cheltuielile cu bursele elevilor, conform anexei 1 si adresei din partea Administrației Finanțelor Publice Arad;
❖ se modifică între ordonatorii de credite din învățământul preuniversitar de stat, repartizarea sumelor alocate drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, conform Anexei 1;
❖ Se suplimentează cu suma de 689 mii lei transferurile către instituțiile de învățământ particular și confesional acreditate, din rețeaua școlară a Municipiului Arad;

6) La Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” se propune diminuarea cu suma de 200 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru reparații curente la bazele sportive, conform Referatului nr.96226/14.12.2022 din partea Biroului Baze Sportive;
7) În cadrul Capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, se propun următoarele influențe:

❖ Se diminuează cu suma de 800 mii lei creditele bugetare aprobate la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad, datorită economiilor înregistrate în luna decembrie 2022 la cheltuieli de personal;
❖ Se majorează cu suma de 240 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad;
❖ Se diminuează cu suma de 600 mii lei bugetul Direcției de Asistență Socială Arad, ca urmare a economiilor înregistrate la cheltuieli de personal în luna decembrie 2022, conform Adresei nr.26978/13.12.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
❖ Modificarea listei de dotări aprobate în anul 2022 la Direcția de Asistență Socială, conform Referatului nr.25837/29.11.2022;
❖ Modificarea creditelor de angajament și a Listei programului de investiții pentru proiectul „Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din Zonele Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”;

8) În cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se propune:

❖ diminuarea cu suma de 300 mii lei a cheltuielilor privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, conform Referatului nr.96473/14.12.2022;
❖ diminuarea cu suma de 1.500 mii lei a cheltuielilor cu serviciile de iluminat public, conform Referatului nr.96911/15.12.2022;
❖ diminuarea sumei de 500 mii lei de la obiectivul de investiții „Achiziție brad cu elemente de iluminat incluse”;

9) La capitolul 74.02 “Protecția Mediului” se aproba creditele bugetare în suma de 240 mii lei pentru implementarea proiectului “Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”, proiect finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, în baza Contractului de finanțare nr.C3/1A_1_51147/20.10.2022;
10) Se suplimentează cu suma de 7.598 mii lei subvențiile pentru diferențele de preț și tarif la energia termică livrată populației, plătită în avans către SC CET Hidrocarburi Arad SA, în baza contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în Municipiul Arad, conform influențelor cuprinse în Anexa 1;
11) În cadrul capitolului 84.02 „Transporturi”, se propune:

❖ suplimentarea cu suma de 100 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru proiectul„Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare” , conform referatului nr.93401/05.12.2022 și a influențelor cuprinse în Anexa 1;
❖ Diminuarea cu suma de 138 mii lei a sumelor aprobate pentru lucrările de întreținere și reparații străzi în Municipiul Arad, conform Notei de fundamentare nr.96834/15.12.2022 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;

12) Se modifică Lista Programului Anual de Investiții pentru anul 2022, conform solicitărilor din partea Serviciului Investiții și a influențelor cuprinse în Anexa 1 și 2 la proiectul de hotărâre;
13) În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:

❖ Se majorează cu suma de 7.952,55 mii lei transferurile pentru subvenții la instituțiile de cultura, astfel: Filarmonica Arad (3.942,92 mii lei) și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (4.009,63 mii lei);
❖ Se suplimentează cu suam de 7 mii lei veniturile din concesiuni și închirieri precum și cele din donații și sponsorizări la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, iar corespunzător se majorează și cheltuielile cu bunurile și serviciile;
❖ Se majorează cu suma de 50 mii lei veniturile din contribuția elevilor la Școala Gimnazială “Aron Cotruș” Arad, iar corespunzător se majorează și cheltuielile cu bunurile și serviciile;
❖ La Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad se propun următoarele:
– Se modifica lista de dotări (24 mii lei), conform adresei nr.823/28.11.2022 și a influențelor din Anexa 1;
– Se diminuează cu suma de 35 mii lei Programul Acțiunilor Culturale -Festivalul Internațional de Teatru;
– Se diminuează cu suma de 50 mii lei Programul Acțiunilor Culturale – Festivalul Euromarionete ed.a-23-a 2022;
– Se diminuează cu suma de 100 mii lei creditele bugetare aprobate la cheltuieli de personal, conform adresei ne.865/15.12.2022 din partea instituției;
– Se majorează cu suma de 185 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile în vederea achitării facturilor de utilități, materiale pentru curățenie, piese de schimb, materiale și prestari servicii, reparații curente și obiecte de inventar.

14) În cadrul bugetului fondurilor externe nerambursabile se propune aprobarea sumei de 120 mii lei la Colegiul Csiki Gergely Arad,

pentru implementarea proiectului “Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație” finanțat din Granturi SEE-norvegiene.

 

Ultimele Știri

Related news