marți, decembrie 6, 2022

C.C.S. Arad se consideră „atacată” și „aduce la cunoștință publică comportamentul vădit abuziv al Municipiului Arad în legătură cu imobilul Casei Sindicatelor”

[COMUNICAT DE PRESĂ]

Subscrisele, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CASELOR DE CULTURĂ ALE SINDICATELOR DIN ROMÂNIA (în continuare „ANCCSR”) cu sediul în București, Intr. Aniversării, nr. 41,  Sector 3, cod de identificare fiscală 7455832, reprezentată legal de Cornel Adrian Boaje, în calitate de Director General și CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD, cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 18 (fost 8 bis), jud. Arad, CIF 4471361, reprezentată legal de Ioan Cristea, în calitate de Director filială (în continuare `C.C.S. Arad)”,

ca urmare a atacurilor repetate în presă la adresa C.C.S. Arad, provenite din partea
primarului Călin Bibarț, cu privire la situaţia Casei de Cultură a Sindicatelor Arad,

ne vedem nevoiți a formula prezentul comunicat de presă prin care să aducem la cunoştinţă
publică comportamentul vădit abuziv al Municipiului Arad în legătură cu imobilul nostru, atât în etapa însușirii nelegale a acestuia (comportament sancționat în mod definitiv de instanțele de judecată), cât și ulterior acestui moment, prin stabilirea unor obligații fiscale ilicite în sarcina filialei, cu scopul dolosiv de a proceda la executarea silită a imobilului in cauză.

1. Drepturile filialei noastre asupra Casei de Cultură a Sindicatelor Arad

Între noi şi Municipiul Arad există o îndelungată situaţie litigioasă, care a pornit de la încercările abuzive ale Municipiului Arad de a-şi apropria imobilul proprietatea noastră, respectiv Casa de Cultură a Sindicatelor Arad.

Astfel, Casa de Cultură a Sindicatelor Arad a fost edificată de autorul nostru, Uniunea Generală a Sindicatelor din România, constituindu-se de către statul român, în vederea
edificării acestui imobil, și un drept real de folosință gratuită asupra terenului aferent de
6.600 m.p.

În ciuda tuturor documentelor care atestă acest lucru și a posedării permanente a imobilului de către autorul nostru și, ulterior, de către noi, Municipiul Arad emite două acte administrative absolut nelegale și abuzive, respectiv HCL nr. 99/2003 și HCL nr. 342/2003, prin care pur şi simplu şi-a apropriat imobilul proprietatea noastră, prin inventarierea în domeniul public al unității administrativ-teritoriale.

Ca urmare a acestui demers absolut ilicit, am pornit o acţiune în contradictoriu cu Municipiul Arad, prin care am solicitat instanţei să constate calitatea noastră de proprietar asupra imobilului, dar și a existenței în patrimoniul nostru a dreptului de folosință gratuită asupra terenului aferent, litigiu finalizat în favoarea noastră, în anul curent, prin Decizia nr. 841/13.04.2022, pronunţată de ICCJ în dosarul nr. 7681/108/2016*.

Așadar, s‐a constatat în mod definitiv, în urma parcurgerii litigiului a două cicluri procesuale, că titularul dreptului de proprietate asupra imobilului‐construcție Casa de Cultură a Sindicatelor Arad aparține filialei noastre, dar și că în patrimoniul acesteia există un drept de folosință gratuită pe durată nedeterminată asupra terenului aferent construcției în cauză.

De asemenea, în mod direct, instanțele de judecată au stabilit că actele administrative, hotărâri de consiliu local, prin care Mun. Arad și‐a însușit bunul nostru, nu produc efectele
dorite de municipalitate, translativ sau constitutiv de drepturi, fiind emise în mod nelegal.

Deși în cauză vorbim de o hotărâre judecătorească definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara și confirmată de instanța supremă prin respingerea recursului promovat de Mun. Arad, primarul Bibarț își permite să conteste această hotărâre, sfidând prezumția de legalitate și temeinicie de care beneficiază aceasta.

Astfel cum însăși municipalitatea afirmă, prin vocea reprezentantului său, primarul Călin Bibarț, aceasta nu acceptă situația și, deși a fost sancționată deja pentru abuzurile comise prin emiterea celor două acte administrative din 2003, dorește să perpetueze aceste abuzuri, prin impunerea unor sarcini fiscale vădit nelegale, invocându‐se în permanență sloganul Casa Sindicatelor este și trebuie să rămână a arădenilor.

Cu alte cuvinte, legal sau nu, Mun. Arad dorește să facă orice pentru ca imobilul nostru să îi aparțină.

În acest context, nu vedem care poate să fie justificarea afirmației primarului Bibarț în cadrul celei mai recente conferințe de presă ,,Pentru a finaliza o dată pentru totdeauna problema clădirii Casei Sindicatelor și a pune capăt <<șicanărilor procesuale>>”. Ori, ,,problema” Casei Sindicatelor a fost deja soluționată în mod definitiv de instanțele de judecată care nu doar că nu au considerat demersul nostru șicanatoriu, dar l‐au admis, constatând abuziv
comportamentul Mun. Arad.

2. Impunerile anterioare și actuale stabilite în sarcina filialei noastre

La finalul anului 2013, pe fondul inspecţiei fiscale declanşate de Municipiul Arad, subscrisa a fost nevoită să ceară deschiderea procedurii de insolvenţă, ce a făcut obiectul dosarului nr. 9551/108/2013.

La începutul anului 2014, exact aşa cum anticipam, Municipiul Arad ne emite Raportul
de inspecţie fiscală nr. 18765/14.02.2014 şi Decizia de impunere nr. 18768/14.02.2014,
prin care s-au stabilit taxă pe teren şi taxă pe clădiri pentru perioada 01.01.2008 – 30.11.2013, în sumă totală de 2.793.357,75 lei.

Municipiul Arad formulează cerere de înscriere la masa credală, creanţă înscrisă sub condiţie în tabelul preliminar pentru suma totală de 2.831.065,46 lei, ce includea şi creanţa stabilită prin actele administrative arătate mai sus.

Creanţa a fost înscrisă sub condiţie întrucât subscrisa am contestat actele administrative
fiscale, iar prin Sentinţa civilă nr. 2696/15.12.2014, pronunţată în dosarul nr. 2669/ 108/ 2014, rămasă definitivă prin nerecurare, instanţa a dispus anularea acestora.

Prin urmare, în tabelul definitiv, Municipiul Arad a fost înscris doar cu restul de creanţă de 37.701,71 lei, sumă ce a fost achitată conform planului de reorganizare.

Menţionăm că pe parcursul procedurii de insolvenţă, Municipiul Arad nu a formulat nicio cerere de plată pentru creanţele curente.

Ca urmare a îndeplinirii planului de reorganizare, instanţa a dispus prin Sentinţa civilă nr. 584/2019 închiderea procedurii de insolvenţă.

La nici două săptămâni după pronunţarea hotărârii de către instanța supremă de constatare a calității noastre de proprietar, Municipiul Arad ne emite Avizul de inspecţie fiscală nr. 272636/26.04.2022, prin care ne aduce la cunoştinţă faptul că vom fi supuşi inspecţiei fiscale pentru perioada 2008 ‐ 2022.

Deşi am adus la cunoştinţa organelor de inspecţie, prin Adresa nr. 335914/23.05.2022, faptul că eventualele creanţe aferente anilor 2008 ‐ 2016 sunt prescrise şi am solicitat refacerea avizului astfel încât perioada supusă inspecţiei să se încadreze în termenul de prescripţie, s-a motivat prin Adresa nr. 339472/27.05.2022 că ar fi fost incidente mai multe cauze întreruptive de prescripție.

În urma comunicării Proiectului de raport de inspecţie fiscală, am constatat că organele fiscale îşi menţin conduita abuzivă de a efectua inspecţia în afara perioadei de prescripţie, motiv pentru care am transmis un Punct de vedere care, însă, a fost la rândul său nesocotit, fiind emis Raportul de inspecție fiscală nr. 711209/27.10.2022.

În baza Raportului de inspecție fiscală, s-a emis Decizia de impunere nr. 711206/27.10.2022.

Aceste acte administrative au fost atacate de noi prin formularea contestației administrative,

nesoluționată încă, solicitând, totodată, suspendarea efectelor acestora, în temeiul art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cererea de suspendare având termen de judecată pe rolul Curții de Apel Timișoara la data de 07 decembrie 2022.

Așa cum am arătat și instanței de judecată, aceste acte administrative sunt vădit nelegale întrucât (motivele le vom prezenta pe scurt):
  • Pentru perioada 2008‐2016, dreptul de a stabili în sarcina noastră impozite și taxe locale este prescris. Nu este incident niciunul dintre cazurile întreruptive de prescripție invocate de unitatea administrativ‐teritorială întrucât la masa credală a CCS Arad municipiul a fost înscris doar cu suma de 37.307, 71 lei iar acțiunea în constatare promovată de noi și soluționată în aprilie 2022 nu poate avea efecte întreruptive de prescripție întrucât este o acțiune introdusă de noi pentru recunoașterea unui drept real, iar nu un demers inițiat
    de Mun. Arad. Deși numitul Pavel Neamțiu, directorul Direcției Venituri din cadrul Primăriei Arad pretinde că ,, Potrivit Codului de procedură fiscală, perioada cât ne‐am judecat nu se consideră ani de prescripție”, nu este în măsură să indice în concret dispoziția din actul normativ menționat care stipulează în acest sens, pentru simplul motiv că o astfel de prevedere nu există;
  • Pentru perioada anterioară închiderii procedurii insolvenței noastre (09.07.2019), Mun. Arad este decăzut din dreptul de a mai institui creanțe fiscale, având în vedere că, pe parcursul procedurii insolvenței, unitatea administrativ-teritorială nu a formulat nicio cerere de plată; iar, pe durata procedurii insolvenței, orice creanță se poate satisface doar în cadrul procedurii. Or, CCS Arad a executat planul de reorganizare și a ieșit din insolvență, în mod evident fără nicio datorie;
  • Mun. Arad a luat în calcul, pentru stabilirea sarcinilor fiscale oricum prescrise și nedatorate, și o bază de impozitare eronată;
  • Mun. Arad nu a aplicat, începând cu data de 01.01.2021, scutirea prevăzută de art. 456 alin. 1 lit. y NCF care prevede că nu se datorează impozit/taxă pe clădire pentru clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizațiilor sindicale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement. Sunt vădit tendențioase afirmațiile numitului Pavel Neamțiu cu privire la inaplicabilitatea acestei scutiri retroactiv, adică înainte de 01.01.2021, atâta vreme cât noi nici nu am afirmat așa ceva, ci am solicitat aplicarea scutirii exclusiv de la momentul intrării în vigoare a acesteia. Mai mult decât atât, comportamentul abuziv al Mun. Arad reiese și din faptul în care și‐au înscris în cartea funciară dreptul de ipotecă legală asupra imobilului nostru.
Astfel, la momentul de față, municipalitatea a aplicat măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra Casei de Cultură a Sindicatelor.

Dincolo de faptul că inclusiv această măsură asiguratorie este nelegală (ea se dispune doar atunci când există riscul ca debitorul să se sustragă de la urmărire silită iar Mun. Arad nu a motivat și dovedit o astfel de împrejurare în ceea ce ne privește), ea a fost folosită în mod nelegal (și poate chiar cu concursul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliare Arad) pentru înscrierea unui drept de ipotecă legală asupra bunului nostru.

Însă, potrivit art. 242 alin. 6 C.proc.fisc., doar sechestrul executoriu constituie ipotecă legală iar la momentul de față nu a fost inițiată executarea silită împotriva noastră pentru simplu motiv că Mun. Arad nu deține nici acum, și nici la momentul înscrierii dreptului de ipotecă legală, un titlu executoriu. Și asta pentru că decizia de impunere, care este titlu de creanță, devine titlu executoriu la momentul la care se împlinește scadența sau termenul de plată stabilit de lege, în acest sens fiind dispozițiile art. 226 alin. 4 C.proc.fisc.

Ori, la momentul prezentului comunicat, termenele de plată legale nu au fost îndeplinite.

Deci, Mun. Arad, animată exclusiv de dorința de a prelua bunul nostru, își înscrie în mod nelegal dreptul de ipotecă legală, fără a avea un titlu executoriu, fără a aștepta să se împlinească termenele de plată, termene în care noi, astfel cum am și procedat deja, putem solicita și obține suspendarea efectelor deciziei de impunere nelegal emise.

Avem convingerea că instanțele de judecată vor face și de această dată dreptate, așa cum s‐a întâmplat și până acum, iar noi nu vom ezita să sesizăm organele abilitate cu privire la abuzurile săvârșite de reprezentanții Mun. Arad.

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CASELOR DE CULTURĂ ALE SINDICATELOR DIN ROMÂNIA – Prin Director General Adrian Boaje
CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR ARAD – Prin Director Ioan Cristea

Articol asociat:

Primăria cere EXECUTAREA SILITĂ a Casei Sindicatelor

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news