sâmbătă, octombrie 8, 2022

Cât e de LEGALĂ confiscarea banilor cerșetorilor de către autoritățile locale?

 

În diverse articole de presă apărute ca urmare a confiscării sumelor de bani de la cerșetorii din municipiul Arad apar unele considerații de natură a induce în eroare opinia publică cu privire la legalitatea măsurii confiscării sumelor de bani găsite asupra cerșetorilor de pe străzile din municipiu, măsuri dispuse de primăria Arad. Același tip de considerații sunt asumate și de foarte mulți cetățeni care contestă măsura și o consideră ilegală.

Din lecturarea acelor articole, se deduce în mod evident că, atât autorii articolelor de presă respective cât și cetățenii, fac confuzii între legalitatea hotărârii CLM nr. 465 / 2019  și legalitatea măsurii în sine, inducând și mai multă confuzie în spațiul public.

Acesta este doar un exemplu de interpretare a acestei măsuri, astfel cum apare publicată pe StiriPeSurse.ro 

„Numai că sancțiunea este nulă. Asta pentru că există deja sancțiune stabilită în legea 61/1991, care spune: <Constituie contravenție apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum și determinarea unei persoane la săvârșirea unor astfel de fapte.> Potrivit unui principiu simplu din drept deciziile administrative nu pot deroga de la lege, deci <amenda/sancțiunea> dată de Poliția Locală este nulă. Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 <prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau județene se stabilesc și se sancționează contravenții în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuții prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenții prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale Guvernului.>” 

Nu ar fi nicio problemă cu aceste precizări în presă dacă acestea ar fi complete, cu indicarea și a altor articole din aceeași OG nr. 2/2001 și care, coroborate, întăresc ideea de legalitate a măsurii confiscării sumelor de bani întrucât acestea sunt rezultate ale contravenției ( activității de apelare, în mod repetat, la mila publicului).

Astfel, din art. 5 al OG 2/2001 aflăm și că sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare, iar că pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare!:

„ART. 5
(1) Sancțiunile contravenționale sunt principale și complementare.
(2) Sancțiunile contravenționale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contravențională;
c) prestarea unei activități în folosul comunității;

(3) Sancțiunile contravenționale complementare sunt:
a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții;
[…]
(7) Pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare.”

Mai mult, în același act normativ, prin  art. 24 alin (1)  din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede și că „ Persoana împuternicită să aplice sancțiunea dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de lege, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal”.

Prin această abordare din articolele de presă, se sugerează, de fapt, doar că actul administrativ adoptat ( hotărârile de consiliu local sunt acte administrative cu caracter normativ – vezi art. 196 din Codul Administrativ) este nelegală și nu confiscarea în sine, din moment ce această măsură este una complementară care poate fi aplicată conform OG nr. 2 / 2001, dar acest „detaliu” este greu de detectat de către cititori dacă nu au cunoștințe aprofundate despre legislație și trag concluzia minimală că „e ilegal să fie confiscate sumele de bani”.

Cât despre legalitatea HCLM nr. 465 / 2019, conform reglementărilor legale în vigoare, aceasta a fost supusă ( teoretic) controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor ART. 255 din Codul Administrativ care prevede că  „ (1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local şi ale primarului și (2) Prefectul poate ataca actele autorităţilor prevăzute la alin. (1) pe care le consideră ilegale, în faţa instanţei competente, în condiţiile legii contenciosului administrativ.” Din moment ce această hotărâre nu a fost atacată în contencios pentru nelegalitate, este una legală.

Discuțiile ar putea continua la nesfârșit și retorica „dacă e sau nu legală hotărârea” trebuie să fie clarificată, măcar în scopul lămuririi opiniei publice a acestui fapt, nu de către jurnaliști ci de reprezentanții prefecturii. În ceea ce ne privește, hotărârea de consiliu local putea nici să nu fie adoptată din moment ce există reglementări legale exprese și clare cu privire la aceste aspecte.

Dar, din raportul de specialitate care stă la baza adoptării hotărârii reiese clar că „fapta săvârşită în alte împrejurări decât cele deja reglementate prin actele normative mai sus indicate, respectiv a faptei benevole de apelare la mila publicului pentru obținerea de bani, prin ocupare de locuri publice cu deteriorarea condițiilor de mediu, estetice sau civice; sancţiunea contravenţională principală fiind amenda iar cea complementară fiind confiscarea sumelor provenite din această activitate.”, adică, sintagma „fapta benevolă de apelare la mila publicului pentru obținerea de bani, prin ocupare de locuri publice cu deteriorarea condițiilor de mediu, estetice sau civice” nu este reglementată/ sancționată printr-un alt act normativ, ceea ce dă posibilitatea reglementării la nivel administrativ.

Cât despre precizarea că „amenda/sancțiunea dată de Poliția Locală este nulă”, aceasta ar putea fi luată în calcul numai dacă, hotărârea în baza căreia sunt aplicate sancțiunile ar fi declarată nelegală dar măsura confiscării ar putea fi dispusă oricum doar în baza art.5 și art. 24 din OG. nr.2 / 2001 cu raportare la toate celelalte acte normative care stabilesc sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice cum este și Legea 61/1991 modificată și completată.

Articol asociat:

Confiscarea banilor de la cerșetori este reglementată în Arad încă din anul 2019

Ultimele Știri

Related news