miercuri, octombrie 5, 2022

Mutare politic-perversă a ministrului Educației: Monica Anisie cerșește TABLETE Bisericii Ortodoxe și pune presiune pe PĂRINȚI și PROFESORI

 

În Monitorul Oficial nr. 331 din 23 aprilie 2020, a fost publicată Instrucțiunea pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line, din 21.04.2020, aprobată prin Ordinul nr. 4135/2020.

Acest Ordin și Instrucțiunea sa, nu fac decât să întărească ideea că sistemul educațional din România este exclusiv unul birocratic și uită cu desăvârșire de scopul final, EDUCAȚIA. Înafară de faptul că pasează toată responsabilitatea de a gestiona material această criză către unitățile școlare, cadre didactice, părinți și copii, Ministerul Educației nu face nimic. Pentru facilitarea accesului elevilor la metoda de învățare online, NU face nimic. Pentru cadrele didactice, NU face nimic doar le împovărează birocratic. Pentru școli, NU face nimic. Nicio soluție concretă nu a fost găsită, nicio direcție coerentă nu s-a trasat.

Fiecare este pe cont propriu și trebuie să gestioneze cum poate sau știe această criză. Toată societatea este obligată să ia măsuri, să asigure suport, să facă, să dreagă… mai puțin Ministerul Educației. Suntem exact în aceeași situație ca și în gestionarea crizei sanitare: dacă vrem să fie salvate vieți, dacă vrem ca personalul medical să fie în siguranță, dacă vrem echipamente de protecție sau medicamente, trebuie să fim solidari și să facem donații, suplimentar față de contribuțiile obligatorii către stat. Așa că, dacă vrem ca toți copii să aibă acces la educație în general și, cu atât mai mult acum, în aceste condiții speciale, trebuie să facem donații, noi, părinții, ONG-urile, firmele private. Statul și acest minister al nimănui este incapabil să gestioneze accesul la educație adaptat nevoilor actuale. Principala cauză este incompetența atâtor miniștri ai educației care NU au fost capabili să reformeze și să îmbunătățească acest sistem centrându-se pe EDUCAȚIE și  FORMARE, pe infrastructura școlară, pe actul de predare, pe continua pregătire a profesorilor, pe elevi… iar acum iese la iveală dezastrul.

Fără să facă public acest fapt, ministrul educației, Monica Anisie, a găsit, se pare, varianta optimă să-și salveze imaginea și, dacă va primi sprijinul, să dea impresia că această problemă a fost rezolvată de ea însăși: în 23 aprilie a transmis o adresă către Patriarhul Daniel prin care solicita ca Biserica „să fie solidară cu educația și să facă donații de tablete/ laptopuri, inclusiv implicând toate eparhiile din Patriarhia Română”. O altă mișcare exclusiv politică și perversă de a-și salva imaginea prin implicarea Bisericii Ortodoxe, în numele întregii societăți civile, în rezolvarea efectivă a crizei materiale din sistemul de educație. O neasumare impertinentă a propriei responsabilități. În România, chiar dacă de prea puține ori se promovează în lumină pozitivă, Biserica Ortodoxă este implicată constant în societate, pe toate palierele, dar, cu preponderență pe cele de nevoi speciale ale unor categorii sociale sau de vârstă. Chiar dacă Biserica Ortodoxă sesizează nevoile societății și se implică BENEVOL prin diverse acțiuni și vine în sprijinul societății, nu putem să nu ne întrebăm de ce ar trebui acum să salveze imaginea ministerului educației? De ce infrastructura educației este atât de neperformantă? De ce nu s-a făcut nimic, prin investiții și măsuri coerente, atâția ani iar acum suntem în postura de a „cerși” donații?

Solicitarea integrală a ministrului educației, Monica Anisie,  adresată Patriarhului Daniel: 

 

Extras cu obligațiile trasate conducerii unităților școlare, cadrelor didactice, părinților și elevilor, astfel cum apar enunțate în Instrucțiunea la Ordinul 4135/ 2020:

 

CONDUCEREA UNITĂȚILOR ȘCOLARE

Art. 8. –

Conducerea unității de învățământ desfășoară următoarele activități de facilitare a învățării on-line:

a) aplică planul de acțiune al inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) prevăzut la art. 7 lit. a);

b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și la modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;

c) realizează completarea în SIIIR a informațiilor relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație;

d) asigură accesul cadrelor didactice și elevilor la platforme educaționale, prin înregistrarea unității de învățământ (dacă este cazul);

e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale și cu inspectoratul școlar, pentru completarea dotării cu echipamente informatice și pentru conectarea la internet, în funcție de nevoile identificate;

f) analizează nevoile de dezvoltare a competențelor digitale ale cadrelor didactice și le desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare;

g) stabilește, împreună cu cadrele didactice și profesorii diriginți, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;

h) realizează, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care include activitățile de învățare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora;

i) stabilește modalitatea de monitorizare a realizării activităților on-line de către cadrele didactice;

j) identifică și aplică modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES);

k) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinți, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătățirea accesului, participării și a calității activității;

l) actualizează fișele posturilor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu atribuții referitoare la activitățile de învățare on-line.

CADRELE DIDACTICE

Art. 9. –

(1) Educatoarea/Profesorul pentru învățământ preșcolar/Învățătorul de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I și clasele a II-a realizează, după caz, următoarele activități:

a) informează părinții preșcolarilor/elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;

b) coordonează activitatea grupei/clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării preșcolarilor/elevilor la activitatea de învățare on-line;

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;

d) transmite părinților preșcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;

e) asigură comunicarea cu părinții pentru participarea preșcolarilor/elevilor la activitățile-suport pentru învățarea on-line;

f) colectează feedbackul de la preșcolari/elevi și părinți, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;

g) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați preșcolarii/elevii grupei/clasei.

(2) Învățătorul de la clasele a III-a și clasele a IV-a/Profesorul pentru învățământ primar de la clasele a III-a și a IV-a/Profesorul diriginte realizează, după caz, următoarele activități:

a) informează elevii și părinții acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învățământ și modalitatea de organizare a activității-suport pentru învățarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile și obligațiile acestora;

b) coordonează activitatea clasei și colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuității participării elevilor la activitatea de învățare on-line;

c) participă împreună cu celelalte cadre didactice și conducerea unității de învățământ la stabilirea platformelor, aplicațiilor și resurselor educaționale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfășurată;

d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unității de învățământ, precum și alte informații relevante pentru facilitarea învățării on-line;

e) menține legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce privește participarea la activitățile de învățare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;

f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activitățile-suport pentru învățarea on-line;

g) asigură comunicarea cu părinții elevilor;

h) colectează feedbackul de la elevi și părinți, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea și desfășurarea activității-suport pentru învățarea on-line, și îl transmite conducerii unității de învățământ;

i) intervine în soluționarea unor situații specifice cu privire la desfășurarea activității, în care sunt implicați elevii/profesorii clasei.

Art. 10. –

Cadrele didactice realizează următoarele activități:

a) colectează informații necesare accesului și participării elevilor la activitatea de predare-învățare-evaluare desfășurată on-line;

b) proiectează activitatea-suport pentru învățarea on-line din perspectiva principiilor didactice și a celor privind învățarea on-line;

c) desfășoară activitatea didactică în sistem on-line și sunt responsabile de asigurarea calității actului educațional;

d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme educaționale, aplicații, precum și alte categorii de resurse și mijloace care pot fi utilizate în procesul de învățare on-line;

e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;

f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării sarcinilor de lucru;

g) raportează conducerii unității de învățământ activitatea desfășurată, ținând seama de modalitățile și termenele de raportare stabilite de către aceasta;

h) participă la activitățile de formare și webinariile recomandate de către Ministerul Educației și Cercetării, ISJ/ISMB și conducerea unității de învățământ.

PĂRINȚI / TUTORI LEGAL

Art. 11. –

(1) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul și participarea preșcolarului/elevului la activitățile de învățare on-line organizate de unitatea de învățământ.

(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice și de comunicare în situația în care acestea aparțin patrimoniului unității de învățământ.

ELEVI

Art. 12. –

(1) Preșcolarul/Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învățare, bibliotecile virtuale și la alte resurse de învățare digitale, în funcție de nevoi.

(2) Elevul are obligația de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ.

Ultimele Știri

Related news