Acasă ADMINISTRAȚIE Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul...

[TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ] Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

0
Kilometru Zero Arad

 

Începând cu data de joi, 08.12.2022, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, este afişat următorul document privind: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.

Până la data de 18.12.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 08.12.2022, la adresa https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta- decizionala–proiecte-de-hotarari-00002226?OpenDocument și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Cei interesați pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte.

Proiectul de hotărâre

Art. I – Impozitele şi taxele locale, cuantumul acestora, precum și facilitățile acordate la
plata impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023 sunt cele prevăzute în Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022, cu următoarele modificări și completări:

1. Anexa nr.1, CAPITOLUL I-IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI, VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată pentru clădirile rezidențiale și clădirile -anexă aparținând persoanelor fizice din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 se modifică și va avea următorul cuprins:”

2. CAPITOLUL III-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT: A) Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, tabel- nr. crt. 4-6 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

3. CAPITOLUL III-IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT: lit.B) și C) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se abrogă.

4. Capitolul IV- TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR, tabel- nr. crt.1, lit.e) și f), nr. crt. 2 și nr. crt.9, pct. II.1, lit.a) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și vor avea următorul cuprins:”

5. Capitolul VI- ALTE TAXE LOCALE- LIT.A), tabel- nr.crt.3 din Anexa nr.1 la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

6. Capitolul VI- ALTE TAXE LOCALE- LIT.A), nr. crt.9 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

7. Capitolul VI- ALTE TAXE LOCALE- LIT.E) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrative (art. 486 alin.(4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată): 600 lei.”

8. Denumirea marginală a literei G) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Taxa de reabilitare termică şi mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Arad pentru blocurile de locuințe finanțate prin Programul Operațional Regional 2021-2027 (art. 486 alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată)”.

9. CAPITOLUL VII- SANCȚIUNI din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și va avea următorul cuprins:

10. După Anexa 7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se introduce Anexa nr.7^1 cu următorul cuprins:

Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pe clădiri potrivit art. 456 alin.(2), lit.a) și b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

A) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile monumente istorice potrivit art. 456 alin.(2), lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Art.1. De scutire la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale, altele decât cele prevăzute la art.456 alin. (1), lit. x) din Legea nr.227/2015 actualizată.

Art.2. (1) Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
– să se realizeze lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii și altele decât cele la faţada stradală şi/sau principală;
– lucrările de intervenţie trebuie să fie realizate în baza unei autorizații de construire;
– pe fațada principală/stradală a clădirii să nu fie amplasate instalații de climatizare și/sau cabluri de telecomunicații sau orice altfel de cabluri;
– în clădire să nu se desfășoare activități economice.
(2) Prin anvelopa clădirii se înțelege ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire – terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică
arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente – brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea.

Art.3. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1 ianuarie a
anului următor celui în care se efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
(2) Scutirea se acordată proportional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Art.4. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia
Venituri. Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr. 7^1.a.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copii certificate pentru conformitate cu originalul:
– buletin/ carte de identitate a solicitantului;
– autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire, emisă în condiţiile legii sau indicarea
numărului și datei autorizației de construire;
-procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii sau indicarea
numărului și datei procesului-verbal de recepţie.

B) Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitului pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate

Art.1. De scutire la plata impozitului pe clădiri beneficiază proprietarii clădirilor pentru care
s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.

Art.2. (1) Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
– să se realizeze lucrări de intervenţie la anvelopa clădirii;
– lucrările de intervenţie trebuie să fie realizate în baza unei autorizații de construire;
– clădirile să fie edificate înainte de anul 1945;
– pe fațada principală/stradală a clădirii să nu fie amplasate instalații de climatizare și/sau cabluri de telecomunicații sau orice altfel de cabluri;
– în clădire să nu se desfășoare activități economice.
(2) Prin anvelopa clădirii se înțelege ansamblul constructiv de închidere perimetrală a clădirii, compus din faţade, indiferent de materiale şi sistem de realizare, precum şi sistem de acoperire – terasă sau învelitoare -, inclusiv elementele exterioare funcţionale şi de plastică
arhitecturală, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri, cornişe, ornamente – brâuri, ancadramente, trafoare, bosaje, profile -, şi altele asemenea.

Art.3. (1) Scutirea se acordă pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1 ianuarie a
anului următor celui în care se efectuează recepţia la terminarea lucrărilor, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.
(2) Scutirea se acordată proportional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor.
(3) În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

Art.4. (1) Înlesnirile la plată se acordă pe baza cererilor şi a documentelor depuse la Direcţia
Venituri. Formularul tipizat al cererii este prevăzut în Anexa nr. 7^1.b.
(2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copii certificate pentru conformitate cu originalul:
– buletin/ carte de identitate a solicitantului;
– autorizaţia pentru executarea lucrărilor de construire, emisă în condiţiile legii sau indicarea numărului și datei autorizației de construire;
– procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii sau indicarea numărului și datei procesului-verbal de recepţie.
– documentul care să ateste anul vechimii clădirii, dacă în evidența organului fiscal local clădirea figurează ca fiind edificată după anul 1945.

Anexa nr. 7^1. a la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad:

Anexa nr. 7^1.b la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad:

 

11. Art.2 lit. a) din Anexa nr.9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.596/17.12.2021 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art.2. Cuantumul taxei speciale de salubritate pentru anul 2023 este:
a) pentru utilizatorii persoane fizice: taxa specială datorată pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale este de 15 lei/persoană/lună;”.

Întreaga PROCEDURĂ poate fi consultată AICI.

Exit mobile version