sâmbătă, mai 28, 2022

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ: PUZ Calea Victoriei, nr. 16

Până la data de 01.04.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document

[ANUNŢ]
Începând cu data de marți, 15.03.2022, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z) și Regulament Local de Urbanism (R.L.U.) aferent: „Clădire cu funcțiuni mixte în regim de înălțime P+2E”, Mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 16, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 319500 – Arad – inițiativa primarului

Până la data de 01.04.2022,

la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii și opinii privind acest document.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 16.03.2022, la adresa https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta- decizionala–2022-000189c6?OpenDocument și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Cei interesați pot solicita în scris și pot primi copii contra cost după aceste acte.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Clădire cu funcțiuni mixte în regim de înălțime P+2E”, Mun. Arad, Calea Victoriei, nr. 16, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 319500 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1.1. Beneficiar: ALATEALI SAAED;
1.2. Elaborator: proiectant general S.C. PRO URBAN S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Elvira ȘERBAN, proiect nr. 32/2019;
1.3. Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 319500 – Arad şi constituie proprietatea privată a persoanei fizice ALATEALI SAAED şi măsoară o suprafață totală de 617,00 mp.
Art. 2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
2.1. Funcţiuni propuse prin PUZ:
2.1.1. Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei clădiri cu funcțiuni mixte în regim de înălțime P+2E, cu acces pietonal din Calea Victoriei, respectiv acces pietonal și auto din strada Simion Bărnuțiu.
2.1.2. Funcțiunea dominantă:
– locuire – maxim 2 apartamente;
2.1.3. Utilizări permise, funcțiuni complementare zonei:
– prestări servicii;
– spații comerciale;
– construcții aferente lucrărilor edilitare;
– platforme carosabile;
– parcare;
– lucrări edilitare;
– spații verzi – plantații de aliniament și protecție, gazon;
– împrejmuiri.
2.1.4. Utilizări permise cu condiții:
– construcții care vor fi executate după stabilirea, prin contract prealabil, a obligației efectuării
lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.
2.1.5. Utilizări interzise:
– activități poluante în clădiri sau incintă;
– creșterea animalelor;
– activități de depozitare a deșeurilor;
– lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de
pe parcelele adiacente;
– lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;
– nu se va construi în zona de protecție a liniilor electrice aeriene;
– nu se va construi în zona de protecție a conductelor de transport apă potabilă, gaz, etc.
2.1.6. Interdicții temporare:
– nu este cazul.
2.1.7. Zonificare funcțională:
L – zonă de locuințe;
Ccr – zonă pentru căi de comunicație;
SP – zonă pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție, sport și agrement;
IS – zonă pentru instituții și servicii.

2.2. Indicatori urbanistici maximi propuşi:
• POT maxim admis: 70,00%;
• CUT maxim admis: 2,00.
2.3. Regimul de înălţime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este S+P+2E, cu înălțimea maximă de 13,00 m (120,22
NMN). Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile Române nr. 4883/365/06.04.2021.
2.4. Retrageri ale construcțiilor față de limitele de proprietate:
Aliniamentul clădirilor în interiorul parcelelor se va face paralel cu laturile stânga-dreapta ale
proprietății sau cu latura spate, la construcțiile apropiate de aceasta. Retragerile viitoarelor construcții vor fi următoarele:
– retragerea minimă la frontul stradal (Calea Victoriei) – 0,00 m;
– retragerea minimă față de limita posterioară (str. Simion Bărnuțiu) – 3,20 m;
– retragerea minimă față de limita lateral dreapta (alipire de clădirea existentă) – 17,45 m;
– retragerea minimă față de limita lateral stânga (nord) – 0,60 m.
2.5. Spaţii verzi:
Pe teren este propus un procent de spațiu verde de 13,35% din totalul suprafeței incintei propuse spre reglementare.
2.6. Parcări:
Numărul locurilor de parcare propuse:
– 1 loc de parcare pentru spațiul comercial;
– 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament.
2.7. Circulații și accese:
2.7.1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
2.7.2. Circulațiile în zona studiată se efectuează prin drumurile deja existente.
2.7.3. Accesul în incintă se realizează pietonal din Calea Victoriei, pietonal și auto din strada Simion Bărnuțiu.
2.7.4. Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
2.7.5. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.
2.8. Utilități:
2.8.1. Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.
2.8.2. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/beneficiarilor.
2.8.3. Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltator sau cumpărător, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
2.8.4. Pe cheltuiala investitorului se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.
Art. 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarul ALATEALI SAAED şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

Întreg conținutul documentației PUZ poate fi consultat AICI.

Biroul de presă Primăria Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news