joi, mai 26, 2022

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ: PUZ construire zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare – strada Poetului

Până la data de 08.04.2022, cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document

ANUNŢ
Începând cu data de marți, 22.03.2022, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, este afișat următorul document privind:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent: „Construire zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare”, municipiul Arad, str. Poetului, nr 119 – 121, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr 355410 – Arad – inițiativa primarului

Până la data de 08.04.2022, la registratura Primăriei Municipiului Arad,

cei interesați pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 23.03.2022, la adresa https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/transparenta- decizionala–2022-000189c6?OpenDocument și la Serviciul Relații cu Publicul, camera 5, luni, marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00.

Cei interesați pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent obiectivului de investiție: „Construire zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare”, Mun. Arad, str. Poetului, nr. 119-121, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 355410 – Arad, conform documentației anexate, care face parte din prezenta hotărâre, cu respectarea condițiilor impuse prin avize și cu următoarele date generale:
1.1. Beneficiari: Oprean Nicolae-Aurelian și Oprean Bernadette;
1.2. Elaborator: proiectant general S.C. STACONS S.R.L., specialist cu drept de semnătură RUR, arh. Dorin CRAINIC, pr.nr. 01/2021;
1.3. Parcela propusă pentru refuncționalizare este identificată prin extrasul C.F. nr. 355410 – Arad şi constituie proprietatea privată a persoanelor fizice OPREAN NICOLAE-AURELIAN și OPREAN BERNADETTE, măsoară o suprafață totală de 7.271,00 mp.

Art.2. Se aprobă următoarele condiții de construire:
2.1. Funcțiuni propuse prin PUZ:
2.1.1. Obiectul prezentului P.U.Z. constă în analizarea și rezolvarea problemelor funcționale, tehnice și estetice din zona studiată vizând propunerea de construire a unei zone rezidențiale pentru locuințe și funcțiuni complementare, cu acces din str. Poetului, de pe latura estică a amplasamentului studiat.
2.1.2. Funcțiunea dominantă:
– rezidențială (locuințe individuale izolate sau cuplate);
2.1.3. Utilizări complementare, funcțiuni complementare zonei:
– servicii (farmacii, cabinete stomatologice/veterinare, spații comerciale, birouri, etc.);
– acces stradal, modernizare drumuri existente, parcaje, platforme betonate;
– spații plantate, sport, agrement;
– echipare edilitară.
2.1.4. Utilizări interzise:
– dotări industriale;
– piață agroalimentară;
– unități de producție industrială;
– crematorii;
– cabinete medicale, care au și săli de tratament și operații (fac excepție de la aceasta doar
cabinetele medicale individuale, stomatologice și de tehnică dentară);
– alte funcțiuni, decât cele propuse prin R.L.U.
2.1.5. Interdicții temporare:
– nu este cazul.
2.1.6. Zonificare funcțională:
Lm42 – locuire în regim izolat sau cuplat
Cc – carosabil
P1 – parcaje pentru vizitatori, adiacente carosabilului (dale înierbate)
P2 – zonă amenajări/carport/garaje în interiorul parcelelor
SP – spații verzi amenajate
TE – culoar tehnico-edilitar

2.2. Indicatori urbanistici maximi propuşi:
• P.O.T. maxim admis: 40,00%;
• C.U.T. maxim admis: 1,20.

2.3. Regimul de înălţime maxim propus:
Regimul de înălțime maxim propus este D+P+1E, cu înălțimea maximă de 12,00 m (119,88
NMN). Înălțimea maximă aprobată respectă prevederile avizului Autorității Aeronautice Civile
Române nr. 20984/1726/18.11.2021.

2.4. Retrageri ale construcţiilor faţă de limitele de proprietate:
2.4.1. Amplasare față de frontul stradal:
– minim 3,00 m – maxim 6,00 m, pentru parcelele nr. 3-12, cu excepția construcțiilor de tip carport, care pot fi amplasate până la limita frontului stradal;
– minim 0,00 m – maxim 8,00 m pentru parcelele nr. 1 și 2.
2.4.2. Amplasare față de limitele laterale:
– pentru locuințele izolate: minim 0,60 m față de o limită laterală de proprietate, respectiv minim 3,50 m față de cealaltă limită laterală de proprietate, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor de tip carport, pergolă/filigorie, care pot fi amplasate pe limita de proprietate, cu acordul vecinului afectat;
– pentru locuințele cuplate: pe o limită laterală de proprietate, respectiv la minim 3,50 m față de limita laterală de proprietate rămasă, cu excepția amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor de tip carport, pergolă/filigorie, care pot fi amplasate pe limita de proprietate, cu acordul vecinului afectat;
– zona edificabilă pentru parcela nr. 1 prezintă o retragere de minim 3,00 m față de latura sudică, respectiv minim 0,00 m față de latura nordică;
– zona edificabilă pentru parcela nr. 2 prezintă o retragere de minim 0,00 m față de latura sudică, respectiv minim 2,00 m față de latura nordică.
2.4.3. Amplasare față de limita posterioară:
– minim 2,00 m pentru parcelele nr. 1 și 2, cu excepția teraselor neacoperite, amenajărilor tehnicoedilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie, care pot fi amplasate la minim 0,60 m față de aceasta;
– minim 11,23 m pentru parcelele nr. 3-11, cu excepția teraselor neacoperite, amenajărilor tehnicoedilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie, care pot fi amplasate la minim 0,60 m față de aceasta;
– minim 8,38 m pentru parcela nr. 12, cu excepția teraselor neacoperite, amenajărilor tehnico-edilitare sau anexelor de tip pergolă/filigorie, care pot fi amplasate la minim 0,60 m față de aceasta.

2.5. Spaţii verzi:
Se amenajează spații verzi înierbate sau cu plantații de arbori de talie mică/medie pentru
umbrire, într-un procent de minim 20,00% pentru funcțiunea rezidențială. Se prevede un spațiu verde compact, care integrează și un loc de joacă pentru copii, amplasat în partea vestică a incintei propuse spre reglementare în suprafață de 224,00 mp – lotul nr. 13.

2.6. Parcări:
2.6.1. În zona destinată locuințelor este prevăzut câte un loc de parcare în perimetrul fiecărei parcele, fără a afecta domeniul public. Garajele sau parcajele pot fi amplasate la frontul stradal, în cadrul unei construcții ușoare, de tip carport, sau înglobate în corpul locuinței, respectând retragerile specifice acesteia (minim 3,00 m – maxim 6,00 m față de frontul stradal).
2.6.2. Pentru loturile nr. 1 și 2, se vor asigura minim 2 locuri de parcare în perimetrul fiecărei parcele.
2.6.3. Pentru construcțiile comerciale se prevăd locuri de parcare pentru vizitatori, după cum urmează:
– un loc de parcare la 200 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de până la 400 mp;
– un loc de parcare la 100 mp suprafață desfășurată a construcției pentru unități de 400-600 mp.
2.6.4. Drumul de incintă este prevăzut cu locuri de parcare (lățime 2,50 m) pentru vizitatori, cu dale înierbate.

2.7. Circulații și accese:
2.7.1. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.
2.7.2. Accesul în incinta propusă spre reglementare se realizează din strada Poetului, printr-o
intersecție în ,,T”. Se va realiza un drum de incintă, cu un profil stradal de minim 9,25 m: parte carosabilă – lățime 5,50 m, locuri de parcare pentru vizitatori/zone verzi de aliniament – lățime 2,50 m, respectiv trotuar – lățime 1,25 m.
2.7.3. Lucrările proiectate vor respecta prevederile conținute în O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.
2.7.4. Dimensiunile acceselor nou create, cât și a drumurilor executate din incinta reglementată, vor respecta normativele tehnice în vigoare, asemenea drumurilor publice și vor fi executate conform Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1998 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Execuția și recepția lucrărilor se vor realiza cu respectarea prevederilor legale privind lucrările publice și vor fi executate pe cheltuiala investitorilor, înaintea autorizării construcțiilor, dotărilor, etc.

2.8. Utilități:
2.8.1. Se vor realiza branşamente la reţelele edilitare existente în zonă.
2.8.2. Acestea se vor executa în varianta de amplasare subterană în conformitate cu condițiile din avizele/acordurile deținătorilor de utilități, pe cheltuiala investitorilor privaţi/ beneficiarilor.
2.8.3. Construcțiile vor fi autorizate după asigurarea executării lucrărilor de echipare edilitară aferente amplasamentului, de către dezvoltatori sau cumpărători, conform celor prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare a terenului. Se vor autoriza construcțiile și amenajările care se pot racorda la infrastructura edilitară existentă cu capacitatea corespunzătoare sau pentru a cărei extindere sau realizare există surse de finanțare asigurate de investitorii interesați sau care beneficiază de surse de finanțare atrase potrivit legii.
2.8.4. Pe cheltuiala investitorilor se va asigura realizarea rețelei de apă, a rețelei de canalizare
menajeră, a rețelei de canalizare pluvială, a rețelelor electrice, de gaze naturale necesare funcționării noii zone cu funcțiunea zonă rezidențială, urmând ca, după realizarea acestora, acestea să fie predate deținătorilor de utilități, unde este cazul. Documentațiile care se vor întocmi și aproba, cât și lucrările care se vor executa, vor respecta toate etapele rezultate din aplicarea legislației în vigoare.

Art.3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal este valabil 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către beneficiarii OPREAN NICOLAEAURELIAN și OPREAN BERNADETTE şi se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PLAN URBANISTIC ZONAL – DOCUMENTAȚIA poate fi consultată AICI.

Biroul de presă al Primăriei Arad

Critic Arad
Critic Aradhttps://criticarad.ro/
Cotidian din Arad cu prima aparitie in 8 aprilie, 2016, cuprinzând știri, reportaje, investigații de presa, opinii, pamflete, sport si publicitate

Ultimele Știri

Related news