miercuri, august 10, 2022

Federația Națională a Părinților (EDUPART) a lansat un chestionar bazat pe aspectele cele mai importante din noile legi ale educației aflate în consultare publică

Federația Națională a Părinților (EDUPART) a lansat un chestionar bazat pe aspectele cele mai importante din noile legi ale educației aflate în consultare publică până în data de 24 august (vezi articol asociat).

Cele două proiecte de lege anunțate de Ministerul Educației au fost publicate în consultare publică pe site-ul edu.ro. Propunerile pot fi transmise pe adresa de email [email protected], până în 24 august 2022. După această etapă vor fi ajustate în funcție de propuneri, aprobate în Guvern și trimise în Parlament pentru a parcurge procesul legislativ.

Chestionarul lansat de EDUPART a ajuns la părinții din întreaga țară

de regulă prin intermediul cadrelor didactice, în special a dirigintelui elevului, pe grupurile de WatsApp ale claselor, cu rugămintea de a fi parcurs, completat și transmis în aplicație până cel târziu data de 10 august. Părinții trebuie să bifeze în aplicație o variantă de răspuns.

Aceste răspunsuri vor fi centralizate, urmând a fi luate în calcul de către Federația Națională a Părinților – EDUPART în elaborarea propunerilor pe marginea noilor proiecte de lege care vor fi înaintate Guvernului și ulterior transmise către Parlament.

 

Evaluarea Națională și Examenul Național de Bacalaureat sunt cele mai importante aspecte din chestionar
Conform proiectului de lege pentru învățământul preuniversitar, s-ar aduce următoarele modificări:
Evaluarea națională. Concursul de admitere în clasa a -IX-a.

Proiectul de lege schimbă paradigma tranziției de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior prin reglementarea concursului de admitere. Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național vor putea organiza concurs de admitere în clasa a IX-a învățământ liceal, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se vor ocupa prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale. În situația în care nu se vor ocupa toate locurile prin organizarea concursului de admitere, locurile rămase se vor ocupa prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale.

Organizarea concursului și criteriile de admitere se vor stabili prin decizia Consiliului de administrație al unității de învățământ, care se publică pe site-ul instituției, la începutul fiecărui an școlar.

Absolvenții clasei a VIII-a care au participat la concursul de admitere și nu au fost admiși pot participa la evaluarea națională în vederea repartizării computerizate. Candidații declarați admiși la concurs pot fi organizați în clase de excelență.

Colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate pilot de excelență, prin ordin al ministrului educației. Procedura de acordare a statutului de unitate pilot de excelență se aprobă prin ordin al ministrului educației, la propunerea Centrului Național de Excelență.

Examenul Național de Bacalaureat:

Absolvenţii învăţământului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricolă și, după caz, certificat de calificare profesională de nivel 3 sau 4, parte a portofoliului educaţional, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal sau pe piața muncii.

Elevii care au promovat clasa a XII-a de liceu cu frecvență, respectiv clasa a XIII-a de liceu
– frecvență redusă pot susține examenul național de bacalaureat. Absolvenții învățământului liceal care susțin și promovează examenul național de bacalaureat dobândesc diplomă de bacalaureat, care le dă dreptul de acces în învățământul superior, în condițiile legii.

Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe:

A – proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o probă unică, prin care se evaluează competențele generale formate pe parcursul ciclului liceal la limba și literatura română, matematică, științe, istoria și geografia României și Europei și științe socio-umane.

Bdouă probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației;

C – proba de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației;

D – probă scrisă la Limba și literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;

E – probe scrise, facultative, specifice profilului sau specializării, la alegerea candidatului, după cum urmează:
a) pentru profilul real, specializarea matematică-informatică, din filiera teoretică, o probă scrisă din matematică și informatică cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
b) pentru profilul real, specializarea științele-naturii, din filiera teoretică, o probă scrisă din fizică, chimie și biologie cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
c) pentru profilul umanist, specializarea științe sociale, din filiera teoretică, o probă scrisă din istorie și științe socio-umane, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretică o probă scrisă din limba și literatura română și limba și literatura unei limbi de circulație internațională studiate, cu accent pe competențele dezvoltate în cadrul acestei specializări;
e) pentru filiera profesională, o probă scrisă specifică domeniului de pregătire;
f) pentru filiera vocațională, o probă specifică profilului sau specializării.

Examenul naţional de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii învăţământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au susţinut proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională și proba de evaluare a competențelor digitale și au obținut cel puțin nivelul „independent”;
b) au susţinut proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun şi au obţinut cel puţin nota 6;
c) au susţinut probă scrisă la Limba și literatura maternă şi au obţinut cel puţin nota 6;

În urma promovării examenului naţional de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat.

Absolvenţilor de liceu care au susţinut proba de de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională și proba de evaluare a competențelor digitale li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică, respectiv nivelul de competenţă digitală.

Eliberarea acestor certificate nu este condiţionată de promovarea probelor scrise și practice.
Proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării nu condiționează promovarea
examenului de bacalaureat.

Absolvenţilor de liceu care au susţinut proba scrisă, facultativă, specifică profilului sau specializării, li se eliberează certificate care atestă nivelul de competenţe specifice profilului sau specializării corespunzător probei susținute.

În situaţia în care absolvenţii studiilor liceale nu au susţinut/nu au promovat examenul naţional de bacalaureat, aceştia pot beneficia de cursuri de pregătire, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ liceal, precum şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate.

Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanţare pentru a participa la
cursurile de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului naţional de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educaţiei, se desfăşoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei.

Pentru anumite filiere, profiluri, specializări sau calificări, stabilite de Ministerul Educaţiei, absolvenţii învăţământului liceal pot susţine un examen de certificare a calificării, separat de examenul de bacalaureat.

Chestionarul adresat părinților are următorul conținut:

Chestionar adresat tuturor părinților cu privire la modalitatea de organizare și de desfășurare a examenelor naționale (Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/admitere liceu și bacalaureat), în contextul schimbărilor propuse de Ministerul Educației, în proiectul Legii învățământului preuniversitar aflat în consultare publică.

EDUPART lansează acest chestionar adresat tuturor părinților cu privire la modalitatea de organizare și de desfășurare a examenelor naționale (Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a/admitere liceu și bacalaureat), în contextul schimbărilor propuse de Ministerul Educației, în proiectul Legii învățământului preuniversitar aflat în consultare publică.
Pe baza rezultatelor acestui chestionar, federația își va asuma opinia exprimată de majoritatea părinților și o va expune în cadrul discuțiilor pe care le va avea cu reprezentanții Ministerului Educației, în data de 10.08.2022, ca parte a procesului de consultare publică cu partenerii de dialog social.
Prin urmare, pentru a vă putea exprima opinia în mod pertinent, obiectiv și adecvat, vă adresăm rugămintea ca, înainte de a completa chestionarul, să citiți art. 74, 75 și 76 ale proiectului Legii învățământului preuniversitar  (link https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2022/proiecte%20legi%20educatie%20consultare%20publica/invatamant_preuniversitar/Proiect_Lege_invatamant_preuniversitar_Ministerul_Educatiei_2022.pdf ).
Subliniem faptul că Legea învățământului preuniversitar va oferi doar un cadru legislativ general. Modalitățile de organizare și de desfășurare a examenelor naționale vor fi stabilite ulterior prin metodologii specifice, pentru elaborarea cărora Ministerul Educației a anunțat că va ține cont de rezultatele consultării publice.
1. În opinia dumneavoastră, intrarea în învățământul liceal al absolvenților de gimnaziu ar trebui să se facă:
b) prin susținerea Evaluării Naționale, urmată de repartizare computerizată, pe modelul actual, fără ca media claselor V-VIII să fie luată în calculul mediei de admitere, dar cu introducerea în subiectele de examen a unor itemi cu grade diferite de dificultate, astfel încât rezultatele obținute să reflecte, în mod real nivelul de competențe dobândite de elevi și să contribuie la o departajare mai clară a acestora;
2.  În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, subiectele la probele/disciplinele de examen ar trebui să fie elaborate de:*
3.  În opinia dumneavoastră, în situația în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, lucrările elevilor ar trebui să fie evaluate:*
4. În opinia dumneavoastră, în cazul în care admiterea la Colegiile Naționale va fi organizată prin examen susținut separat de Evaluarea Națională, procentul locurilor ocupate prin acest tip de examen ar trebui să fie:*

 

5.  În opinia dumneavoastră, pentru a intra în învățământul liceal, absolvenții de gimnaziu ar trebui să susțină examene la:*

 

6. În opinia dumneavoastră, examenul de bacalaureat ar trebui să fie susținut:*

 

7. În opinia dumneavoastră, probele din cadrul examenului de bacalaureat ar trebui:*

Articol asociat:

[CONSULTARE PUBLICĂ] Proiectele de legi ale educației. Propunerile pot fi transmise pe email, până în 24 august

Ultimele Știri

Related news