Acasă ADMINISTRAȚIE Unde mai predică Faraonul?… Fostul Cinema „Dacia” trece în administrare la Centrul...

Unde mai predică Faraonul?… Fostul Cinema „Dacia” trece în administrare la Centrul Municipal de Cultură Arad

0

 

După ce în „era Falcă” sala fostului Cinematograf „Dacia” a fost utilizată doar pentru întruniri „religioase”, la unele dintre ele participând și cuvântând însuși Faraonul (vezi partea a II-a: Falcă la Ekklesia – sau mumia lui Tutankamon mințind în fața a 1000 de frați întru Domnul din articolul asociat), administrația actuală intenționează să dea în administrare către CMCA Cinematograful „Dacia”, primarul Călin Bibarț motivând această decizie prin Referatul de aprobare a proiectului astfel:

„ Având în vedere faptul că prin reorganizarea, modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad, personalul aferent Biroului Administrare Cinematografe a fost preluat de către Centrul Municipal de Cultură Arad, și ținând cont de misiunea asumată de acesta, de promovare a valorilor culturale și spirituale autohtone, de implementare a acestora în circuitul de valori europene și internaționale prin intermediul acțiunilor, proiectelor și programelor desfășurate, consider oportun darea în administrare a Cinematografului Dacia, proprietate publică a Municipiului Arad, către serviciul public de interes local – Centrul Municipal de Cultură, pentru difuzare de film cinematografic și alte activități culturale.”

În ședința de vineri, 18 iunie, pe ordinea de zi a ședinței se va supune votului proiectul de hotărâre prin care:

„ART.1. Se aprobă darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad, cu sediul în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 97, ap. 4, a Cinematografului Dacia, proprietate publică a municipiului Arad, situat pe Bulevardul Revoluţiei nr.49-53, compus din teren în cotă de 100/1.250 mp aferent ap. nr. 2, sc A, B, C,  cu o valoare de inventar de 67.041 lei, înscris în C.F. nr. 301118 Arad, nr. top. 234/1, 235/a, 8553/237/a.1, 8553/237/a.2.a.238/a/1/2 şi construcţie, în suprafaţa din acte de 1.151 mp,  cu o valoare de inventar de 1.586.799,04 lei,  înscris în C.F. nr. 301118-C1-U50 Arad, având nr. top. 234/1, 235/a, 8553/237/a/1, 8553/237/a/2/a/II.

ART.2. Predarea – primirea imobilului se va face conform Contractului de administrare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.”

În baza Contractului de administrare – anexă la proiectul de hotărâre, Centrul Municipal de Cultură Arad are dreptul să:

1.Să realizeze lucrări de investiţii, reabilitare, modernizare, precum şi alte lucrări, indiferent de natura acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Arad. După recepţie, aceste lucrări vor intra în proprietatea publică a Municipiului Arad.

2.Să încheie parteneriate, convenţii în funcţie de activităţile planificate cu diverse instituții publice și instituţii de utilitate publică, prin care să ofere spre folosință, cu titlu gratuit, spațiile cinematografului cu obligaţia de a suporta costul utilităţilor şi al altor cheltuieli, conform convenţiei încheiate.

-precum și următoarele obligații:

1.Să preia de la proprietar, pe baza unui proces verbal, imobilul (teren şi construcţie) în care îşi desfăşoară activitatea.

2.Să inventarieze anual, până în luna noiembrie şi să transmită proprietarului, listele de inventariere privind terenul şi construcţia.

3.Să menţină în siguranţă imobilul şi să aducă la cunoştinţa proprietarului orice tulburare de drept sau ca urmare a stării tehnice a imobilului, din punct de vedere al siguranţei de exploatare.

4.Pe toată durata administrării, să păstreze în bune condiţii bunul încredinţat, precum şi accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze.

5.Să permită accesul proprietarului în spaţiul încredinţat ori de câte ori acest lucru este necesar, pentru a controla administrarea imobilului încredinţat şi starea acestuia.

6.Să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilităţi şi să respecte obligaţiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestuia revine în exclusivitate administratorului.

7.Să suporte cheltuielile de întreţinere şi gospodărire curentă a imobilului administrat (energie electrică, gaze, apa potabilă, canalizare, termoficare, igienizări, etc.), din bugetul aprobat în condițiile legii.

8.Să asigure cheltuielile necesare şi să organizeze servicii privind paza, PSI şi salubritate, deszăpezire.

9.Să asigure urmărirea comportării în exploatare a imobilului, potrivit legii;

10.Să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de administrare.

11.Să arate în faţa instanţei titularul dreptului de proprietate, în litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, în caz contrar purtând răspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii.

12.Să nu schimbe destinaţia imobilului.

13.Să prezinte propunerile de reparaţii capitale, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului, precum şi alte lucrări de investiţii asupra bunului, în condiţiile actului de dare în administrare conform D.A.L.I./studii de fezabiltiate, cu respectarea legislaţiei achiziţiilor publice, până în luna noiembrie a fiecărui an.

14.Să nu cesioneze dreptul de administrare unei alte entităţi juridice fără aprobarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

15.Să prezinte anual sau ori de câte ori se solicită de către proprietar, situaţia gestiunii imobilului, şi stadiul realizării investiţiilor.

16.Să efectueze formalităţile necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare şi cu respectarea legislaţiei aplicabile.

17.În situaţia închirierii unor spaţii din cele care fac obiectul prezentului contract, administratorul are obligaţia declarării acestor contracte la sediul proprietarului în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii acestora şi să vireze la bugetul local sumele încasate.

18.Să asigure respectarea prevederilor legislației privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.

19.Să efectueze demersuri în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de administrare.

 

Articol asociat:

[APROAPE EXCLUSIV] Două comportamente recente ale primarului Gheorghe Falcă în fami(g)lie, care vorbesc despre josnicia sa: cum i-a bătut soția amanta și cum și-a mințit „frații” la Ekklesia

Exit mobile version